podnalov.sk
dnes je utorok,  5. júl 2022,  meniny má ,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:56,  dnes západ slnka: 19:45
elektronická kniha revíru

Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia

autor: správca admin
pridané: 17.2.2017 19:39
V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení.

Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdenia, ktorých cieľom je najmä všeobecne očierniť poľovníctvo na Slovensku ako také. Petícia bude po ukončení zaslaná na ŠOP, Ministerstvo Životného Prostredia a do NRSR.

Petíciu nájdete na odkaz

ZNENIE PETÍCIE:

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky:

Požadujeme aby ochranárske občianske združenia a neziskové organizácie (v akejkoľvek podobe) so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia mohli zakladať a viesť len osoby s vysokoškolským vzdelaním min. II. stupňa v oblasti biológie, geológie, zoológie, veterinárneho lekárstva a lesníctva (vrátane príbuzných odborov). Zároveň požadujeme aby sa členmi takýchto organizácií mohli stať len osoby, ktoré dosiahli min. SŠ vzdelanie v oboroch vymenovaných vyššie. *Tento bod je formulovaný na základe požiadavky oboch petícií o "umožnenie výkonu práva poľovníctva len osobám s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou". Máme za to, že pokiaľ autori oboch petícií veria, že poľovníctvo (lov) ako činnosť by mala byť umožnená len osobám s adekvátnym vzdelaním, rovnaký "meter" by sa mal uplatniť aj v prípade ochranárskych združení, nakoľko ich činnosti môžu mať rovnako veľký dopad na stav lesov a životného prostredia.

Požadujeme aby sa neštátne ochranárske združenia v prípadoch, keď chránený živočích - najmä veľká šelma, spôsobila škodu podľa § 97-102 zák. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) v poľovnom revíri, v ktorom sa ochranárske združenia aktívne podieľali na zamedzení odlovu tohoto živočícha (formou odvolaní proti rozhodnutiam ministerstva a Štátnej ochrany prírody, alebo aktívneho obmedzovania odlovu) aktívne podieľali na uhrádzaní týchto spôsobených škôd, a to 50% podielom z odborne vyčíslenej výšky škody. *Dodatočne žiadame o uplatnenie rovnakého princípu v prípade škôd spôsobených na hospodárskych lesných porastoch, ktoré vznikli následkom aktívneho odporu voči hospodárskej lesníckej činnosti zo strany ochranárskych združení.

Ďalej požadujeme úpravu zákona o poľovníctve a trestného zákona, ktorá by umožňovala perzekvovať osoby alebo organizácie, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú výkonu práva poľovníctva podľa platnej legislatívy, a to aj v prípade, že budú odhalené priestupky/trestné činy v štádiu prípravy alebo pokusu. *Týmto bodom nadväzujeme hlavne na požiadavku z petície pána Čecha ktorá je formulovaná nasledovne: "Požadujeme akékoľvek podchytenie pytliactva ešte pred samotným činom, sprísnenie podmienok výdaja poľovného lístka."

Ďalej žiadame o úpravu aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov, tak aby umožňoval legálne využitie fotopascí a ďalších monitorovacích a záznamových zariadení za účelom odhaľovania nelegálnych činností nájomcom revírov aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa pozemku na ktorom bude zariadenie umiestnené a bez viditeľného označenia lokality, v prípade že je zariadenie umiestnené len za účelom pozorovania zveri, alebo odhaľovania trestných činov na území revíru ktorý daná poľovnícka organizácia najíma/spravuje.

Verejne odsudzujeme video publikované pánom Viktorom Čechom zverejnené online na YouTube 16.2.2017, ktoré využíva zábery natočené mimo územia Slovenskej republiky s loveckou tematikou, ktoré nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou platnou na Slovensku. Máme za to, že cieľom tohoto videa je manipulácia verejnej mienky a očierňovanie poľovníctva, ktoré nevedie k žiadnemu zlepšeniu situácie a aktívne limituje možnosti otvoreného dialógu medzi širokou verejnosťou, ochranárskou a poľovníckou komunitou. rn*Pôvodné video na ktoré som pri vytváraní úvodného znenia petície narážal bolo stiahnuté a boli z neho odstránené zábery, ktoré boli natočené zjavne na iných kontinentoch. Nová verzia bola nahratá dnes (17.2.2017) a je dostupná na adrese: odkaz

Ďakujem za Vaše podpisy a verím, že sa ako poľovníci a priaznivci poľovníctva dokážeme spojiť a ukázať, že nás nie je menej ako tých, ktorí sú ochotní nás očierňovať a ohovárať aj prostredníctvom očividnej fabrikácie propagandistických materiálov.

Matúš Štulrajter ( odkaz )
počet zobrazení: 13 370
počet hlasov: 12

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 1.3.2017 o 23:59

Skúsim aj ja svojou maličkosťou prispieť do diskusie. Treba si uvedomiť to, že každá snaha sa cení a má svoj význam. Možno petícia od Matveja nie je dokonalá, ale je a minimálne čerí hladinu doteraz mútnych vôd slovenského poľovníctva, v ktorých je väčšina poľovníkov ochotných riešiť poľovnícke problémy maximálne v rámci hraníc svojho revíru. V tejto chvíli vôbec nie je dôležité či z tejto petície reálne niečo bude, skôr ju môžeme vnímať ako jeden z impulzov naučiť slovenských poľovníkov zaujímať sa o veci, ktoré sa ich síce nedotýkajú bezprostredne a priamo, ale z celkového hľadiska sú pre nich kľúčovejšie ako interné problémy vo vlastných združeniach. A možno nás zvýšená intenzita takýchto aktivít aj naučí sceliť sa pri presadzovaní svojich záujmov, najmä v dnešnej dobe, kedy sa neustupuje tým, ktorí argumentujú rozumom, ale tým, ktorí najviac kričia a mediálnou hrou vytvárajú dojem masívnej podpory svojich záujmov. Áno SPK zareagovala, ale treba uviesť aj to s akým časovým odstupom a podľa môjho presvedčenia najmä z dôvodu, že tu prítomné diskusie pozorne čítajú a muselo im byť už hlúpe petíciu osoby Viktor Čech ignorovať. SPK zlyháva v jednej veci a tou je dokázať vyburcovať a zaktivizovať svoju členskú základňu k vyvolaniu verejného tlaku pri presadzovaní si svojich cieľov alebo v boji proti nelogickým a kontraproduktívnym snahám nejakú oblasť poľovníctva či poľovníctvo samotné obmedziť. Mimovládky nemajú ústredné riadenie aké má slovenské poľovníctvo v podobe SPK a predsa sa dokážu cez vlastné kanály a svojou vlastnou aktivitou zjednotiť natoľko, že aj na demagogicko- nelogicky postavených tézach dokážu vytvoriť dostatočný verejný tlak v podobe, vďaka ktorej vedia niektoré veci pohnúť v ich prospech. Často využívajúc populistické snahy politikov "podporiť" tú časť voličskej základne, u ktorej "zavetria" dostatočný počet voličov. Nie je to tak dávno, kedy sa "vďaka" snahe niektorých politikov nemohli v revíroch loviť túlavé mačky a treba si spomenúť, že to boli práve rôzne "pseudochranársko psíčkarske" organizácie, ktoré vyvinuli dostatočný tlak nato, aby legislatívne presadili túto scestnú zmenu, ktorú odstránila až následná novela a tlak aj z radu profesionálnych ochranárov, ktorí videli čo neregulovanie počtu mačiek domácich v revíroch spôsobuje v praxi. SPK je v tejto oblasti skostnatelá, podľa mňa aj z dôvodu, že nemá vo svojich radoch dostatočný počet mladých ľudí, ktorí by dokázali pružne reagovať na dnešné možnosti práce s verejnosťou a verejnou mienkou. SPK má mať ľudí, ktorí budú špeciálne obhospodarovať sociálne siete, reagovať na rôzne "hoaxy" pseudochranárov a prostredníctvom stránok, videí, fotografií, článkov, ale aj priamo v diskusiách budovať pozitívny obraz poľovníctva v očiach verejnosti a dementovať súčasné názory, ktoré poľovníctvo vo všeobecnosti (najmä z dôvodu absencie informovanosti verejnosti a bulvárnym článkom) prezentujú ako bezbrehé vraždenie zveri arogantnými opilcami. A čo sa týka petícii? SPK má mať a musí mať odborníkov, ktorí dokážu právne správnu a tézami presnú petíciu spísať a túto distribuovať medzi členov nielen elektronicky, ale aj formou hárkov doručených do jednotlivých PZ a PS. Komunikovať s predsedami združení, ľuďmi na okresných úradoch, ktorí spravujú poľovníctvo tak, aby presvedčili členskú základňu zapojiť sa a podporiť takúto aktivitu. Treba si uvedomiť, že medzi poľovníkmi je veľa členov nepoužívajúcich internet alebo nesledujúcich diskusie a títo sa nemajú ako o niektorých problémoch alebo pokusoch "pseudoochranárov" dozvedieť a nemajú ani ako podporiť snahu poľovníkov tomuto zabrániť. Naopak, podľa mňa jadro pseudoochranárov tvoria prevažne mladý ľudia zavesení na PC, veď samotné "ochranárske" snahy tohto typu sú záležitosťou posledných pár rokov. Blíži sa čas poľovníckych výstav. Je naozaj taký problém spísať petíciu, rozdistribuovať ju medzi jednotlivé združenia a spoločnosti, dať hárky na miesta kde sa budú konať výstavy trofejí a s ľuďmi (laikmi i poľovníkmi) o tejto téme diskutovať? Vysvetliť im svoj pohľad na vec a dať im možnosť ho podporiť? Pri takejto členskej základni + rodinní príslušníci + sympatizanti by nemalo byť problémom každú dôležitejšiu vec v rámci poľovníctva podporiť aj podpismi niekoľko desaťtisíc ľudí, v tej chvíli by sa aj SPK dostala argumentačne na inú úroveň, pretože to už sú počty, s ktorými dokážu kalkuovať aj politici a ktoré im stoja zato, aby mali snahu im "vyhovieť" Je toho veľa čo by sa dalo napísať, navrhnúť, v týchto úvah nosím v hlave dosť. Už dlhší čas (a to preto, lebo ma o to požiadali niektorí členovia fóra) sa pohrávam s myšlienkou napísať článok, obsahovo vhodný na uverejnenie v nejakom periodiku s celoslovenskou pôsobnosť ako je PaR a podobne, v snahe odprezentovať niektoré myšlienky na rôzne témy (ochrana vlka, petícia, osveta) aj poľovníkom mimo tohto fóra a tým, ktorí sa o dianí v slovenskom poľovníctve dozvedajú najmä prostredníctvom takýchto časopisov. Neviem však či by vôbec nejaký časopis takýto typ článku, ktorý by bol možno v istých smeroch kritický aj smerom do vlastných radov bol ochotný uverejniť. V prípade ak áno, a kompetentní to tu čítajú, treba mi dať vedieť do súkromnej pošty. Pokiaľ budem vedieť, že môj čas, ktorý mi je naozaj vzácny nestrávim za klávesnicou zbytočne, som ochotný dať z mojich, aj tu odprezentovaných myšlienok niektoré na papier. Nemyslím, že to spôsobí revolúciu, ale možno prinúti niektorých zamyslieť sa. Iných zaktivizuje. A možno si z toho niečo vezmú aj tí, ktorí majú skutočné možnosti dianie v slovenskom poľovníctve ovplyvniť. Sme komorou a preto by sme mali ako komora vystupovať aj navonok. Prezentovať sa ako profesionáli, zaujímať stanoviská a aktívne sa prostredníctvom SPK vyjadrovať k témam aj vtedy, keď nás priamo neoslovia. Dementovať nezmysly a prebíjať ich argumentami a faktami. Ale tiež aktívne pôsobiť aj vo verejných diskusiách, v ktorých je poľovníctvo neprávom zaznávané. Treba si všimnúť ako navonok vystupujú iné komory profesné aj tie "záujmové". 60 tisícová základňa musí byť dostatočnou silou nato, aby bolo rešpektovaná z hľadiska potrieb jej členov a nie zaznávaná často anonymne vystupujúcimi ľuďmi, ktorí si podľa mňa bez odborného vzdelania hovoria "ochranári" a chcú určovať smer, akým sa má a môže súčasné slovenské poľovníctvo uberať.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 31

komentáre

zoradiť
zobrazené 121-153 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off Matvej, 18.2.2017 o 14:33

spishunter, to je aj moja otázka.. Takýchto iniciatív tu bolo viac za poslednú dobu a SPK čuší ako voš pod chrastou, napriek tomu, že od nás inkasuje nemalé peniaze. To isté SPZ bohužiaľ.. Už mi písali niektorí poľovníci, že vraj si "honím ego" a dokazujem niečo, realita je však taká, že z tohoto môjho počinu nebudem mať "nič". :) Jediné čo je mojím cieľom je ukázať, že tvrdenia, že proti poľovníkom stojí 5.5 milióna ľudí sú minimálne scestné a tiež to, že každá palica má dva konce.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off spishunter, 18.2.2017 o 14:18

Nie je mi jasné, prečo sa k tejto problematike nevyjadrí SPK, či SPZ. Veď ide predsa o jasné zavádzanie tej časti verejnosti, ktorá je náchylná uveriť videám s dramatickou hudbou, ukradnutými fotkami ulovených zvierat... Tieto protipoľovnícke ťaženia naberajú na intenzite a ja neverím, že by sa z tých x poslancov NRSR, čo sú poľovníkmi, nenašiel aspoň jeden, kto by o tejto veci nič nevedel, len je asi pohodlnejšie nič nerobiť a čušať, ako voš pod chrastou... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off aparapi, 18.2.2017 o 12:53

Podpísané (nie som poľovník) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off lubenko, 18.2.2017 o 12:47

strašne sa mi pači komentare tu niektorých kolegou proti petici,kritizovat tu tak to hej ,ved peterko dačo vymysli lepšie ked to bude stat za to maš uplnu podporu. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off m98, 18.2.2017 o 12:32

Aká diera,taká záplata. Na záplatu má Matvej,ako svojprávny človek právo. Tak to treba brať. Ak tu niekto chce oficiálnejšie cesty. Nech koná a nekváka. Matvejova snaha je jeho snahou. Kto chce konať ináč,či presadzovať iné postupy. Má na nich právo. Určite sa na nich tešim. Tak do toho! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 18.2.2017 o 12:10

peeterko vies si predstavit podat TO resp. zalobu na ochranara? Vies co sa stane? Vies coho je schopny taky VČ? Momentalne treba bojovat ich zbranami.... resp. oni spolu drzia aj ked je ich nazor na danu vec rozdielny... a my tu riesime co tou peticioudosiahneme... ucel je mat viac hlasov ako ti poloblazni :-) ... Matvej my sa nedame! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 18.2.2017 o 12:10

Ak správne chápem Peeterka, tak aj jemu ide o tom, aby sa nehazardovalo s podporou širkej poľovníckej verejnosti. Ak je to pre nás fakt dôležté, mali by sme k tomu pristúpiť zodpovedne, inak budeme ľuďom na smiech. Proste inak sa hrá mariáš o šestáky a inak o fazuľky. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 18.2.2017 o 11:50

Peeterko, skús mi povedať čo chceš v tomto prípade právne napadnúť? Na toto ľudia majú právo podľa platnej legislatívy, a my nemôžeme reálne reagovať len na to čo nám poškodzuje formou trestného činu.. Ono totižto aj náš imidž ako poľovníkov je veľmi dôležitý. Verejnosť nás vníma nielen cez oficiálne správy, ale práve cez príbehy a postoje, ktoré sa širia napr. sociálnymi médiami. V petícií na začiatku stojí, že ambíciou nie je regulovať ochranárske združenia, ale poukázať na nelogické požiadavky združení, ktoré dnes rezonujú spoločnosťou. Ale po pravde som zvedavý, koľko poľovníkov petíciu podpíše a či budeme vôbec vedieť "konkurovať" pánovi Čechovi a jeho iniciatíve. :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off peeterko, 18.2.2017 o 11:39

Matvej a teraz sa ideme pretekat, ze ci sa nam podari zozbierat za kratsi cas viac podpisov? Verejnosti budeme na smiech. Treba s tym nieco robit, ale toto nie je cesta. Ked sa zverejni nieco nespravne, ci zavadzajuce tak to treba pravne napadnut. To sa skor rozsiri mediami a skor donuti ludi rozmyslat. A vo vysledku to moze postupne odradit tych ludi od takejto cinnosti. Vidime aj dnes, ze to funguje. Ak sa do nich niekto obuje (napr.aj Vy na facebooku) tak stiahnu material, zmenia ho. Alebo ak nieco vacsieho rozmeru, tak hromadne trestne oznamenie pre ohovaranie alebo hocico. Dovody sa uz najdu. Takato peticia nikam nevedie a vopred je to kazdemu jasne. Tak naco strielat naboje na prazdno a ist s bubnom na zajace? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Matvej, 18.2.2017 o 11:29

Zdravím Kolegovia - tak ako som hovoril a ako stojí v petícií, jej cieľom je hlavne poukázať na neodbornosť a iracionalitu niektorých petícií, ktoré proti poľovníctvu iniciované boli. Pán Čech už zozbieral vyše 3000 podpisov. Pred tým pán Lendel 1500+, sú to petície, ktoré nemajú obdobu a žiadajú úplne voloviny. Bohužiaľ napriek ich očividnej neúspešnosti boli schopné generovať nemalý záujem médií a strhnúť na svoju stranu nie úplný malý počet fanúšikov. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 18.2.2017 o 11:17

kolko peticii už vypisal LOZ VLK na čele s elektrikarom Lukačom a vidite ako sa tým zviditelnuju,zatial čo mi tíško čušime v kutiku,som rad že už sa to rozhýbalo a Matvejovi davam palec hore ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off sipik, 18.2.2017 o 11:08

Páni a dámy, aj keď ste presvedčení, že petícia reálny úspech nedosiahne, skúste to brať ako sčítanie hlasov. Koľko ľudí je za zrušenie poľovníctva a koľko je normálnych. A keď tam bude slušná kopa podpisov, môže sa to považovať za signál na zorganizovanie "papierovej" petície. Možno aj argument voči SPK, aby dvihla riť. Už konečne. Ja som aj s manželkou podpísal a zdielam. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 18.2.2017 o 9:32

K marekeram, dnes o 8:27, to či to spustil 1 alebo 2 ľudia je z pohľadu znevažovania poľovníctva v očiach laickej verejnosti irelevantné. Chápem, že sa to dotýka aj slušných a rozumných ochranárov, ale práve oni by sa mali od podobných prejavov verejne dištancovať, a nie sa tichosti vytešovať ako sa to nejaký úbožiak pokúša poľovníkom nandať. Prírode zdar. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

on goret, 18.2.2017 o 9:25

K lubenko, dnes o 8:08 , Andy tu spomínal práve prebiehajúce VČS. Viem si predstaviť petičné hárky spĺňajúce všetky oficialty následne zaslané na na najbližšie OPK, prípadne priamo do kancelárie SPK, ktorá by ich k nejakému termínu zosumarizolvala postúpila na ďalšie riešenie. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off peeterko, 18.2.2017 o 8:27

Nepaci sa mi cinnosti "pseudo"ochranarskych spolkov, ludi co sa vydavaju za ochrancov, rangerov, co nam buraju posedy, nicia krmelce, rozkopavaju pristupove cesty do reviru, sypu jezkov na lesne cesty aby robili defetky, ohadzuju blatom odparkovane vozidla v reviri a plno dalsich excesov. Je nemoralne, ze si stahuju zverejnene fotografie a videa a pouzivaju ich na manipulaciu s verejnou mienkou, utocia a broja proti ludom, ktorych zvacsa ani nepoznaju. Je to primitivne a smutne. Ale tym, ze to budeme opakovat po nich v inej forme, sa nic nevyriesi. Iba budeme viest s nimi partizansku vojnu, ktora bude prilievat olej do ohna. Okrem toho, ze z verejnosti klikne par unudenych ludi zo zvedavosti na tu peticiu a nepochopi jej kontext, iba to, ze sa niekto chce pomstit ochranarom tym istym sposobom ako to robia oni, verejnu mienku neovplyvni a polovnici budu aj tak tahat za kratsi koniec. Najvacsim problemom tu je, ze chyba na Slovensku osveta. Nie osveta, ako ju vacsina polovnikov pozna, ze je to par stran v polovnickej knihe, ale aktivna cinnost pre priblizenie polovnictva, ako aktivnej forme ochrany prirody, pre verejnost. Toto by mala zastresovat hlavna polovnicka organizacia a nie par registrovanych uzivatelov na zaujmovom portali. Samozrejme super, treba k tomu vyburcovat, "zapalit sviecku" a otvorit oci. Ale zmena verejnej mienky o polovnictve sa nevyriesi jednou pomstychtivou (sice dobre mienenou) peticiou. V dnesnej elektronickej forme, ked sa najviac informacii siri socialnymi sietami a internetom, organizovane polovnictvo na Slovnensku tuho zaspalo dobu. Kym budeme polovnici drzat spolu iba za zavretymi dverami tajomnosti, tak sa na tom ani nic nezmeni. Maximalne lobisticke skupiny v NRSR dosiahnu svoje a pride este nejaka regulacia. Podnet treba dat na SPK a vypracovat nejaky zmysluplny plan marketingovych cinnosti, ktore prispeju k pochopeniu vyznamu (vysoko)organizovaneho polovnictva na Slovensku v ociach verejnosti. Osveta, osveta, osveta.... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off marekeram, 18.2.2017 o 8:27

Matvej, RE: "Faktom však je, že môžeme veľmi ľahko spochybniť veľmi odvážne tvrdenia o tom akú zásadnú podporu majú v slovenskej spoločnosti práve ochranárske združenia." ... obávam sa, že tým nespochybníme nič, lebo to nie je petícia ochranárskych združení, ale organizuje ju 1 človek (slovom jeden). Toľko pozornosti si nezaslúži, robíte mu zbytočnú reklamu. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 18.2.2017 o 8:08

Dušan ,ale treba niekde začat,ked vieš ako sa dostat na ustredie SPK daj nejaký podnet aby sa tým zaoberali. Na ustredi SPK je i zastupkina s nášho regionu Veronika Vallova alias lesničarka 21,skusim ju oslovit ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on goret, 18.2.2017 o 5:45

K Matvej, včera o 19:45 , obsah je ok, ale forma prostredníctvom internetu sa mi nezdá dostatočne vážna na to, aby sa tým niekto seriózne zaoberal. Takto je to len akýsi internetový handwrestling. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jarodt, 17.2.2017 o 22:13

Navrhujem využiť aj databázu lovuzdar.sk a zaslať emailing s odkazom na petíciu, teda ak sa to dá a ak súhlasí admin, s tým, aby sa to širilo ďalej medzi priateľov a podporovateľov, rodinných príslušnikov atď. A samozrejme aj výročné členské schôdze a poľovnícke prehliadky trofejí. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off tanak, 17.2.2017 o 21:37

Táto petícia obsahuje 463 podpisov. za dve hodiny pribudlo 142 podpisov ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 17.2.2017 o 20:48

Tak o toto mi islo! Musime drzat spolu, tak ako drzia oni... a nie si stale nechat na nas vylievat zlost od pseudoochranara a ekoteroristu VČ. Musíme prehlasovať tu jeho trapnu peticiu nech vie, kde patrí. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off m98, 17.2.2017 o 20:12

Martin208 - určite. No má aj psychologický efekt. A ten má svoj význam. Dovnútra aj navonok. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off Martin208, 17.2.2017 o 19:45

Tato peticia ktoru podpisujeme kazdy berie.z rezervou predsa je to len odpoved na ich nezmysli ale bolo by super ak by mala viac podpisov ako ich padlo by im kusok.ego :-) tak do toho ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Matvej, 17.2.2017 o 19:45

Goret, z právneho hľadiska sa by sme museli vyzbierať obrovský počet podpisov, aby tým bola NRSR viazaná sa vôbec zaoberať. Faktom však je, že môžeme veľmi ľahko spochybniť veľmi odvážne tvrdenia o tom akú zásadnú podporu majú v slovenskej spoločnosti práve ochranárske združenia. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

on goret, 17.2.2017 o 19:40

Akú právnu váhu bude mať táto petícia? Obávam sa, že takú istú ako tá, ktorá ju vyprovokovala, t.j. nulovú. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

správca admin, 17.2.2017 o 19:38

Ďakujem vám za podnety priatelia, taktiež za podnet cez poštu od Matvej. Myslím si že najlepšie bude vytvorenie podpory v samostatnej diskusii na túto petíciu (táto v ktorej píšem je o niečom inom), idem ju hneď vytvoriť a idem to hneď spropagovať v úvode portálu v oznamoch, na našej FB stránke a taktiež to rozpošlem všetkým registrovaným ktorí odoberajú infomaily z LovuZdar.sk Konečne by už raz mohli poľovníci držať spolu a nie proti sebe! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 14

off operak, 17.2.2017 o 19:32

Admin to určite zaregistruje a odkaz na petíciu bude na najlepšom mieste stránky. Petíciu by mal podpísať každý triezvo uvažujúci poľovník, fotograf či milovník prírody. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Matvej, 17.2.2017 o 19:25

Môžete požiadať admina.. AJ jas i myslím, že by bolo zaujímavé, keby sme vyzbierali niekoľko tisíc podpisov, kým ich iniciatíva zastane na 5-6 tisíc určite.. :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off Daniel8, 17.2.2017 o 19:20

Ved len tu je vyse 30 000 registrovanych.. Keby len polovica podpisala... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off operak, 17.2.2017 o 19:03

Zdieľajte a podpíšte ak sa s kontrapetíciou stotožňujete.Idú VČS, ideálna chvíľa na podpísanie čo najvačšieho počtu poľovníkov.Okrem pera berte tento rok aj notebook :-) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off operak, 17.2.2017 o 18:58

Priatelia, na demagógiu pána Čecha je len jedna odpoveď odkaz ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off Matvej, 17.2.2017 o 18:48

Zdravím, určite sa jedná o porušenie autorských práv. Každý jeden autor videí a fotografií, ktoré boli stiahnuté z LovuZdar či iných portálov má právo požiadať o stiahnutie toho videa priamo YouTube na základe porušenia autorských práv. Prosím teda ak viete identifikovať autorov jednotlivých klipov, oslovte ich aby video nahlásili a žiadali jeho stiahnutie. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off tanak, 17.2.2017 o 17:49

Používateľ toto video odstránil. Stačili približne 2 hodiny existencie tejto petície a video vypublikované pánom Čechom, ktoré očierňovalo slovenských poľovníkov videozáznamami z rôznych krajín a kontinentov bolo odstránené! :) Len tak ďalej. TO TO ? Martin208 PETICIA odkaz ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

zobrazené 121-153 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov