podnalov.sk
dnes je piatok,  1. júl 2022,  meniny má Diana,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:53,  dnes západ slnka: 19:46
elektronická kniha revíru

Zásady ochrany osobných údajov portálu LovuZdar.sk

Pred poskytnutím Vašich osobných údajov si prosím pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľom na účely zákona je LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať emailom na adresu: terenak.sk@gmail.com, alebo poštou na adresu LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce (ďalej len „kontaktná adresa“).

Zásady ochrany osobných údajov obsahujú podmienky spracovávania a ochrany osobných údajov užívateľov internetovej Webstránky terenak.sk (ďalej len Webstránka).

Zásady ochrany osobných údajov spĺňajú povinnosti prevádzkovateľa LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) (ďalej len Prevádzkovateľ) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

1. Úvod

LovuZdar.sk je internetová stránka, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť LovuZdar.sk s r.o.. Cieľom Webstránky je zverejňovanie informácií, článkov, fotografií, videí s poľovníckou tématikou. Zároveň poskytuje virtuálny priestor pre svojich registrovaných užívateľov (ďalej len Užívatelia), v ktorom môžu navzájom komunikovať, zapájať sa do diskusií, pridávať fotografie do fotogalérie, videá do videogalérie a hodnotiť a komentovať príspevky iných Užívateľov.

Používanie Webstránky sa riadi Všeobecnými pravidlami používania portálu . (http://www.lovuzdar.sk/vseobecne-pravidla)

2. Spracovávané údaje

2.1 Registračné a profilové údaje

Webstránku je možné prehliadať bez akejkoľvek registrácie. Pre využívanie užívateľských funcií ako je pridávanie fotografií, komentárov, vytvorenie vlastného profilu s informáciami o svojej osobe a vlastnou profilovou fotografiou je potrebná registrácia osoby. Pri registrácii je budúci Užívateľ povinný vyplniť registračný formulár s pravdivými údajmi o svojej osobe. Požadované povinné registračné údaje sú e-mailová adresa, prihlasovacie meno (login), prihlasovacie heslo, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, kraj, informácia či je poľovník alebo nie. Ostatné údaje, ktoré si Užívateľ môže o svojej osobe v profile vyplniť, nie sú povinnými údajmi, ale údajmi ktoré si osoba vyplní na základe vlastného rozhodnutia a tým súhlasí s ich zverejnením.

2.2 Údaje v príspevkoch

Pri príspevkoch textového alebo obrazového charakteru sa zverejňuje na stránkach iba login (prihlasovacie meno) uvedené v prihlasovacom formulári Užívateľa. Za informácie, či osobné údaje, ktoré užívateľ zverejní v príspevkoch, Prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.3 Užívateľské údaje

Pri prehliadaní Webstránky bez registrácie aj po prihlásení sú zhromažďované technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov ako sú cookies, atď. Zistené údaje zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť pri zobrazovaní internetovej Webstránky. Informácie zahŕňajú:
používaný internetový prehliadač,
internetovú adresu, z ktorej bolo vytvorené spojenie,
operačný systém zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.).
Na anonymné meranie návštevnosti internetovej Webstránky sa využíva nástroj Google Analytics.

3. Používanie osobných údajov Prevádzkovateľom

3.1 Poskytovanie služby

Údaje poskytnuté užívateľom Prevádzkovateľovi sú spracovávané a využívané na poskytovanie služieb internetovej Webstránky, ktoré zahŕňajú:

Komunikáciu medzi Užívateľmi navzájom

Pridávanie vlastných fotografií, videí a príspevkov v diskusii za účelom získania odozvy a hodnotenia zo strany ostatných Užívateľov

Pridávanie komentárov, vytvorenie vlastného profilu s informáciami o svojej osobe a vlastnou profilovou fotografiou

3.2 Používanie údajov zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ využíva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) osobné údaje užívateľov na nasledovné účely:

zlepšovanie dizajnu Webstránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
informovanie o zmenách na Webstránke, podmienkach jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú internetovej Webstránky,
dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov Užívateľov Webstránky

4. Uchovávanie údajov

4.1 Doba uchovávania

Registračné a profilové údaje spracúva Prevádzkovateľ po dobu trvania registrácie Užívateľa na Webstránke. Užívateľ berie na vedomie, že na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na našej Webstránke a ochranu statných Užívateľov (dôkazné účely) Prevádzkovateľ uchováva zálohovanú kópiu osobných údajov Užívateľa v systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) aj po skončení registrácie.

Spracúvanie registračných a profilových údajov, môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť, a to zaslaním požiadavky na email Prevádzkovateľa. Užívateľ odstúpi od zmluvy v zmysle Všeobecných podmienok používania; čoho dôsledkom bude vymazanie osobných údajov z profilu na Webstránke, údaje nebudú verejne dostupné. Texty príspevkov zostávajú zverejnené na Webstránke. Počas trvania registrácie má však Užívateľ možnosť Príspevky odstrániť, aby sa na Webstránke nezobrazovali.

4.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené súhlase Užívateľa, uchováva Prevádzkovateľ po dobu platnosti udeleného súhlasu. Súhlas udelený na marketingové účely môže Užívateľ odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. Ak to nie je možné, môže ho Užívateľ odvolať písomne na emailovej adrese Prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu okamžite Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie príslušných osobných údajov a vymaže ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje Užívateľov spracováva Prevádzkovateľ aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

Webhostingu

správy obsahu Webstránky,

vývoja Webstránky

Užívateľské príspevky zverejnené na Webstránke, môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako napr. Google.

6. Bezpečnosť osobných údajov

6.1 Bezpečnostné opatrenia

Poskytovateľ sa zaväzuje riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje Užívateľa v súlade s bezpečnostnými štandardmi. Ďalej sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými údajmi podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj GDPR.

6.2 Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Na Webstránke môže Užívateľ uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením vo svojom profile) a iný obsah (napr. fotografie). V tomto prípade budú údaje a ostatný obsah prístupný všetkým návštevníkom Webstránky, budú verejne prístupné. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch nemôže mať dohľad a zodpovednosť za použitie týchto údajov a obsahu treťou osobou.

7. Práva Užívateľa

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, má Užívateľ tieto práva:

7.1 Právo na prístup k údajom

Užívateľ má právo Prevádzkovateľa požiadať o potvrdenie o spracovávaní osobných údajov a o prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

Užívateľ má právo osobné údaje na Webstránke kedykoľvek opraviť, zmeniť, doplniť a aktualizovať.

7.3 Právo na vymazanie

Na vymazanie osobných údajov má užívateľ nárok, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Užívateľ môže požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na prenosnosť

Údaje, ktoré Užívateľ poskytol Prevádzkovateľovi pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Užívateľa, a ktoré sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, môže nechať Užívateľ preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Užívateľ môže z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestane Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Užívateľ môže tiež namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestane Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa na také účely spracúvať.

7.7 Právo podať sťažnosť

Ak Prevádzkovateľ porušil právne predpisy na ochranu osobných údajov, Užívateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

8. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť. O týchto zmenách je Prevádzkovateľ povinný Užívateľov informovať a zverejniť ich na Webstránke s dátumom účinnosti.

9. Kontakt

LovuZdar.sk s.r.o.

Školská 327

951 95 Obyce

Email: terenak.sk@gmail.com


24.05.2018 LovuZdar.sk s.r.o.

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
najpolovnik