podnalov.sk
dnes je utorok,  5. júl 2022,  meniny má ,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:56,  dnes západ slnka: 19:45
elektronická kniha revíru

Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia

autor: správca admin
pridané: 17.2.2017 19:39
V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení.

Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdenia, ktorých cieľom je najmä všeobecne očierniť poľovníctvo na Slovensku ako také. Petícia bude po ukončení zaslaná na ŠOP, Ministerstvo Životného Prostredia a do NRSR.

Petíciu nájdete na odkaz

ZNENIE PETÍCIE:

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky:

Požadujeme aby ochranárske občianske združenia a neziskové organizácie (v akejkoľvek podobe) so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia mohli zakladať a viesť len osoby s vysokoškolským vzdelaním min. II. stupňa v oblasti biológie, geológie, zoológie, veterinárneho lekárstva a lesníctva (vrátane príbuzných odborov). Zároveň požadujeme aby sa členmi takýchto organizácií mohli stať len osoby, ktoré dosiahli min. SŠ vzdelanie v oboroch vymenovaných vyššie. *Tento bod je formulovaný na základe požiadavky oboch petícií o "umožnenie výkonu práva poľovníctva len osobám s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou". Máme za to, že pokiaľ autori oboch petícií veria, že poľovníctvo (lov) ako činnosť by mala byť umožnená len osobám s adekvátnym vzdelaním, rovnaký "meter" by sa mal uplatniť aj v prípade ochranárskych združení, nakoľko ich činnosti môžu mať rovnako veľký dopad na stav lesov a životného prostredia.

Požadujeme aby sa neštátne ochranárske združenia v prípadoch, keď chránený živočích - najmä veľká šelma, spôsobila škodu podľa § 97-102 zák. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) v poľovnom revíri, v ktorom sa ochranárske združenia aktívne podieľali na zamedzení odlovu tohoto živočícha (formou odvolaní proti rozhodnutiam ministerstva a Štátnej ochrany prírody, alebo aktívneho obmedzovania odlovu) aktívne podieľali na uhrádzaní týchto spôsobených škôd, a to 50% podielom z odborne vyčíslenej výšky škody. *Dodatočne žiadame o uplatnenie rovnakého princípu v prípade škôd spôsobených na hospodárskych lesných porastoch, ktoré vznikli následkom aktívneho odporu voči hospodárskej lesníckej činnosti zo strany ochranárskych združení.

Ďalej požadujeme úpravu zákona o poľovníctve a trestného zákona, ktorá by umožňovala perzekvovať osoby alebo organizácie, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú výkonu práva poľovníctva podľa platnej legislatívy, a to aj v prípade, že budú odhalené priestupky/trestné činy v štádiu prípravy alebo pokusu. *Týmto bodom nadväzujeme hlavne na požiadavku z petície pána Čecha ktorá je formulovaná nasledovne: "Požadujeme akékoľvek podchytenie pytliactva ešte pred samotným činom, sprísnenie podmienok výdaja poľovného lístka."

Ďalej žiadame o úpravu aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov, tak aby umožňoval legálne využitie fotopascí a ďalších monitorovacích a záznamových zariadení za účelom odhaľovania nelegálnych činností nájomcom revírov aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa pozemku na ktorom bude zariadenie umiestnené a bez viditeľného označenia lokality, v prípade že je zariadenie umiestnené len za účelom pozorovania zveri, alebo odhaľovania trestných činov na území revíru ktorý daná poľovnícka organizácia najíma/spravuje.

Verejne odsudzujeme video publikované pánom Viktorom Čechom zverejnené online na YouTube 16.2.2017, ktoré využíva zábery natočené mimo územia Slovenskej republiky s loveckou tematikou, ktoré nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou platnou na Slovensku. Máme za to, že cieľom tohoto videa je manipulácia verejnej mienky a očierňovanie poľovníctva, ktoré nevedie k žiadnemu zlepšeniu situácie a aktívne limituje možnosti otvoreného dialógu medzi širokou verejnosťou, ochranárskou a poľovníckou komunitou. rn*Pôvodné video na ktoré som pri vytváraní úvodného znenia petície narážal bolo stiahnuté a boli z neho odstránené zábery, ktoré boli natočené zjavne na iných kontinentoch. Nová verzia bola nahratá dnes (17.2.2017) a je dostupná na adrese: odkaz

Ďakujem za Vaše podpisy a verím, že sa ako poľovníci a priaznivci poľovníctva dokážeme spojiť a ukázať, že nás nie je menej ako tých, ktorí sú ochotní nás očierňovať a ohovárať aj prostredníctvom očividnej fabrikácie propagandistických materiálov.

Matúš Štulrajter ( odkaz )
počet zobrazení: 13 372
počet hlasov: 12

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 1.3.2017 o 23:59

Skúsim aj ja svojou maličkosťou prispieť do diskusie. Treba si uvedomiť to, že každá snaha sa cení a má svoj význam. Možno petícia od Matveja nie je dokonalá, ale je a minimálne čerí hladinu doteraz mútnych vôd slovenského poľovníctva, v ktorých je väčšina poľovníkov ochotných riešiť poľovnícke problémy maximálne v rámci hraníc svojho revíru. V tejto chvíli vôbec nie je dôležité či z tejto petície reálne niečo bude, skôr ju môžeme vnímať ako jeden z impulzov naučiť slovenských poľovníkov zaujímať sa o veci, ktoré sa ich síce nedotýkajú bezprostredne a priamo, ale z celkového hľadiska sú pre nich kľúčovejšie ako interné problémy vo vlastných združeniach. A možno nás zvýšená intenzita takýchto aktivít aj naučí sceliť sa pri presadzovaní svojich záujmov, najmä v dnešnej dobe, kedy sa neustupuje tým, ktorí argumentujú rozumom, ale tým, ktorí najviac kričia a mediálnou hrou vytvárajú dojem masívnej podpory svojich záujmov. Áno SPK zareagovala, ale treba uviesť aj to s akým časovým odstupom a podľa môjho presvedčenia najmä z dôvodu, že tu prítomné diskusie pozorne čítajú a muselo im byť už hlúpe petíciu osoby Viktor Čech ignorovať. SPK zlyháva v jednej veci a tou je dokázať vyburcovať a zaktivizovať svoju členskú základňu k vyvolaniu verejného tlaku pri presadzovaní si svojich cieľov alebo v boji proti nelogickým a kontraproduktívnym snahám nejakú oblasť poľovníctva či poľovníctvo samotné obmedziť. Mimovládky nemajú ústredné riadenie aké má slovenské poľovníctvo v podobe SPK a predsa sa dokážu cez vlastné kanály a svojou vlastnou aktivitou zjednotiť natoľko, že aj na demagogicko- nelogicky postavených tézach dokážu vytvoriť dostatočný verejný tlak v podobe, vďaka ktorej vedia niektoré veci pohnúť v ich prospech. Často využívajúc populistické snahy politikov "podporiť" tú časť voličskej základne, u ktorej "zavetria" dostatočný počet voličov. Nie je to tak dávno, kedy sa "vďaka" snahe niektorých politikov nemohli v revíroch loviť túlavé mačky a treba si spomenúť, že to boli práve rôzne "pseudochranársko psíčkarske" organizácie, ktoré vyvinuli dostatočný tlak nato, aby legislatívne presadili túto scestnú zmenu, ktorú odstránila až následná novela a tlak aj z radu profesionálnych ochranárov, ktorí videli čo neregulovanie počtu mačiek domácich v revíroch spôsobuje v praxi. SPK je v tejto oblasti skostnatelá, podľa mňa aj z dôvodu, že nemá vo svojich radoch dostatočný počet mladých ľudí, ktorí by dokázali pružne reagovať na dnešné možnosti práce s verejnosťou a verejnou mienkou. SPK má mať ľudí, ktorí budú špeciálne obhospodarovať sociálne siete, reagovať na rôzne "hoaxy" pseudochranárov a prostredníctvom stránok, videí, fotografií, článkov, ale aj priamo v diskusiách budovať pozitívny obraz poľovníctva v očiach verejnosti a dementovať súčasné názory, ktoré poľovníctvo vo všeobecnosti (najmä z dôvodu absencie informovanosti verejnosti a bulvárnym článkom) prezentujú ako bezbrehé vraždenie zveri arogantnými opilcami. A čo sa týka petícii? SPK má mať a musí mať odborníkov, ktorí dokážu právne správnu a tézami presnú petíciu spísať a túto distribuovať medzi členov nielen elektronicky, ale aj formou hárkov doručených do jednotlivých PZ a PS. Komunikovať s predsedami združení, ľuďmi na okresných úradoch, ktorí spravujú poľovníctvo tak, aby presvedčili členskú základňu zapojiť sa a podporiť takúto aktivitu. Treba si uvedomiť, že medzi poľovníkmi je veľa členov nepoužívajúcich internet alebo nesledujúcich diskusie a títo sa nemajú ako o niektorých problémoch alebo pokusoch "pseudoochranárov" dozvedieť a nemajú ani ako podporiť snahu poľovníkov tomuto zabrániť. Naopak, podľa mňa jadro pseudoochranárov tvoria prevažne mladý ľudia zavesení na PC, veď samotné "ochranárske" snahy tohto typu sú záležitosťou posledných pár rokov. Blíži sa čas poľovníckych výstav. Je naozaj taký problém spísať petíciu, rozdistribuovať ju medzi jednotlivé združenia a spoločnosti, dať hárky na miesta kde sa budú konať výstavy trofejí a s ľuďmi (laikmi i poľovníkmi) o tejto téme diskutovať? Vysvetliť im svoj pohľad na vec a dať im možnosť ho podporiť? Pri takejto členskej základni + rodinní príslušníci + sympatizanti by nemalo byť problémom každú dôležitejšiu vec v rámci poľovníctva podporiť aj podpismi niekoľko desaťtisíc ľudí, v tej chvíli by sa aj SPK dostala argumentačne na inú úroveň, pretože to už sú počty, s ktorými dokážu kalkuovať aj politici a ktoré im stoja zato, aby mali snahu im "vyhovieť" Je toho veľa čo by sa dalo napísať, navrhnúť, v týchto úvah nosím v hlave dosť. Už dlhší čas (a to preto, lebo ma o to požiadali niektorí členovia fóra) sa pohrávam s myšlienkou napísať článok, obsahovo vhodný na uverejnenie v nejakom periodiku s celoslovenskou pôsobnosť ako je PaR a podobne, v snahe odprezentovať niektoré myšlienky na rôzne témy (ochrana vlka, petícia, osveta) aj poľovníkom mimo tohto fóra a tým, ktorí sa o dianí v slovenskom poľovníctve dozvedajú najmä prostredníctvom takýchto časopisov. Neviem však či by vôbec nejaký časopis takýto typ článku, ktorý by bol možno v istých smeroch kritický aj smerom do vlastných radov bol ochotný uverejniť. V prípade ak áno, a kompetentní to tu čítajú, treba mi dať vedieť do súkromnej pošty. Pokiaľ budem vedieť, že môj čas, ktorý mi je naozaj vzácny nestrávim za klávesnicou zbytočne, som ochotný dať z mojich, aj tu odprezentovaných myšlienok niektoré na papier. Nemyslím, že to spôsobí revolúciu, ale možno prinúti niektorých zamyslieť sa. Iných zaktivizuje. A možno si z toho niečo vezmú aj tí, ktorí majú skutočné možnosti dianie v slovenskom poľovníctve ovplyvniť. Sme komorou a preto by sme mali ako komora vystupovať aj navonok. Prezentovať sa ako profesionáli, zaujímať stanoviská a aktívne sa prostredníctvom SPK vyjadrovať k témam aj vtedy, keď nás priamo neoslovia. Dementovať nezmysly a prebíjať ich argumentami a faktami. Ale tiež aktívne pôsobiť aj vo verejných diskusiách, v ktorých je poľovníctvo neprávom zaznávané. Treba si všimnúť ako navonok vystupujú iné komory profesné aj tie "záujmové". 60 tisícová základňa musí byť dostatočnou silou nato, aby bolo rešpektovaná z hľadiska potrieb jej členov a nie zaznávaná často anonymne vystupujúcimi ľuďmi, ktorí si podľa mňa bez odborného vzdelania hovoria "ochranári" a chcú určovať smer, akým sa má a môže súčasné slovenské poľovníctvo uberať.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 31

komentáre

zoradiť
zobrazené 81-120 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off tanak, 20.2.2017 o 17:45

pri podpise je možnost vybrat štat tak asi ano ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 20.2.2017 o 17:36

myslim že môžu,pretože hodne polovnikou z Čiech maju polovne listky na Slovensku ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off tanak, 20.2.2017 o 17:25

jirik opytaj sa autora Matvej ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jirik, 20.2.2017 o 17:14

S ohledem na to,jak se účastní všemožné ochranářské sdružení z Čech - může se připojit i ,,cizinec"? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off operak, 20.2.2017 o 16:55

Pripomínam myšlienku,fyzicky vytlačiť petíciu a predniesť ju VČS a následne ju dať podpísať členom PZ ak s ňou súhlasia. Link je odkaz ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 6

off sipik, 20.2.2017 o 16:20

Pod našou petíciou bežia dve ďalšie a jedna z nich je na zrušenie poľovníctva. Takže sa snažme. Už sme ich dobiehali, ale teraz nejako zrýchlili. Asi OLANO pomohlo, či? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 20.2.2017 o 14:57

kde to vázne?????? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off tanak, 20.2.2017 o 14:48

zatial mame , Podpisy (2 242) a protistrana ma / 3946 / ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off traktorista13, 19.2.2017 o 13:35

Matvej daj potom vediet co odpise OLANO... Aj ked nic dobre necakam... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off puckar, 19.2.2017 o 13:31

A mne piste aspon na 1 A4 pribehy s ochranarmi a najlepsie s panmi pseudoochranarmi ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 19.2.2017 o 13:30

Je to chore coho je schopny... olanu toto urcite pomoze... prave som napisal mail na sekretariat spz a som zvedavy ako sa k tomu postavia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 19.2.2017 o 13:26

Krásne, nie? Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 19.2.2017 o 12:59

Viktorko ide ako vlk za svojim ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 19.2.2017 o 9:53

Tak som požiadal OĽANO o zverejnenie našej petície - viď priložený obrázok. Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 10

off gabrielSO, 19.2.2017 o 9:10

Tak peticiu Viktora Čecha z Martína už ma na svojej oficiálnej stránke aj politická strana na facebuku Obyčajný ľudia opäť z kradnutou fotkou viď.odkaz do dnešného dňa som si myslel že je tam väčšina ozaj normálnych ľudi ale veľké sklamanie. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 19.2.2017 o 8:47

Ja identitu ľudí vidím ako organizátor. Len nie je viditeľná pre bežného užívateľa peticie.com ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stopinko, 19.2.2017 o 5:52

Matvej mas tam 1 moj plus 4 ziskane . Idem zhanat dalsie podpisy. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off andrej123, 19.2.2017 o 1:01

nerozumiem,ak dakdo sa hlasi s hrdostou za podpisanie peticie a skrije si identitu?tak zrejme sa vsetci hanbite za to,co ste urobili.to je cele ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off sipik, 18.2.2017 o 23:25

Matvej, nemám problém. Na tej stránke je priamo možnosť to podporiť za 10€ na 10 dní, ale mám pocit, že na Facebooku by sa našlo viac ľudí, čo by si to všimli. Sám na Facebooku nie som, ale ak existuje nejaký účet, na ktorý by sa za týmto účelom dal poslať príspevok, som prvý, čo sa hlási ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 18.2.2017 o 22:38

Ja to kludne zaplatim Matvej... daj navod ako a hned spravim prevod ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 18.2.2017 o 22:33

Prípadne "sponzorsky zaplatiť" kampaň na facebooku - teda platené zobrazenie príspevku. Aj to by bola možnosť, ale o niečo drahšia - 50-100 € na 2 týždne Ďakujem za správy, alebo odpovede tu. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 18.2.2017 o 22:29

Je tu niekto ochotný zaplatiť 10 € na petície.com za zvýšenú viditeľnosť petície na 10 dní? Ďakujem za odpovede. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off HUGO09, 18.2.2017 o 22:28

Ešte by som dal aj návrh osloviť kto má možnosť a pozná kolegov z petrovho cechu čiže rybárov aby nás tiež podporili svojim spôsobom sa to dotýka aj ich kormorány a podobne možno im to dakedy budeme môcť vrátiť aj keď by som bol radšej keby sme nemuseli to len ako nápad !!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off tanak, 18.2.2017 o 21:13

tak že pan Viktor Čech z Martina si zmazal svoje foto tvare na facebooku asi nema čiste svedomie tak jeho foto tu . Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off sipik, 18.2.2017 o 21:10

Ja som dnes bez problémov získal 11. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Matvej, 18.2.2017 o 21:02

Kolegovia, ak každý z Vás dokáže získať 5 podpisov a každý z vaších 5 oslovených osloví ďalších 5 a toto sa zopakuje 5 krát, tak máme viac ako 3000 podpisov :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off sipik, 18.2.2017 o 20:59

Ako admin píše, hlavné je teraz ukázať súdržnosť. Toto je príležitosť, nami platená organizácia nerobí vôbec nič, tak robme my aspoň niečo. Ukážme, že nás je viac a že zdravý rozum ešte prevláda. Len nepchajme hlavy do piesku, nepristupujme k tomu tak, že ja na to kašlem, nech to za mňa spravia ostatní. Každý poľovník by to mal podpísať už len preto, aby potom ekoteroristi nemohli vyskakovať, že sympatizantov poľovníctva v celej SR je niekoľkonásobne menej ako držiteľov poľovných lístkov. Nič to nestojí, trvá to pol minúty a netreba ani nikam ísť. Tak sa, prosím, trocha zorganizujme a ťahajme za jeden koniec povrazu. Čím viac podpisov, tým silnejší signál smerom von, ale aj do vlastných radov, že nám poľovníctvo a jeho osud nie sú ľahostajné. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off tanak, 18.2.2017 o 20:49

borgeo asi tu bude votrelec čo mu dal info.ked si blokol profil.Dalej to znamena že „ľady sa pohli“ a ked si zablokoval svoj profil na facebook to znamena ze ma strach.A ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off borgeo, 18.2.2017 o 20:32

Fúha pozerám, že veci sú v pohybe. Profil p.Čecha som pozeral cca pred hodinkou. Ako na mňa pôsobila už jeho samotná profilovka? No ako to správne a hlavne slušne nazvať? Nech si každý, kto tú jeho profilovku videl urobí vlastný názor. Takýto človek už na prvý pohľad nepôsobí dojmom odborníka, schopného posúdiť význam poľovníctva pre fungovanie ekosystému. A to som sa vyjadril slušne. V každom prípade prístup k profilu p. Čecha už je zablokovaný prečo asi? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

správca admin, 18.2.2017 o 20:24

Páni poprosím vás neznižovať sa komentármi na ich úroveň, vyvarujme sa reakcií a osobných invektív na tzv. ochranárov. Dôležité je teraz prejaviť súdržnosť a ako prvý krok vidím v získaní naozaj veľkého počtu podpisov v petícii. Ukážme že sa už nemôžeme len prizerať ako nás iní očierňujú. Ďakujem. P.S. - tiež ma mrzí ako tu už niektorí písali, že chrániť si meno v očiach verejnosti musíme sami. Kedy nás už konečne naozaj podporí SPZ / SPK? :( ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off lubenko, 18.2.2017 o 19:20

ha,ha,ha,takýchto bolo po kalamite v Tichej doline priviazaných o stromy a železný most niekolko,ked tam chceli ist ťažbari ťažit kalamitné drevo ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off sipik, 18.2.2017 o 19:13

Chudatko, a kolko nenavisti a drzosti je v nom. Jemu musel niekto velmi ublizit a teraz by sa mstil hadam aj celemu svetu. Mal by vyhladat odbornu pomoc. Kazajka by mu pristala ;-) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 18.2.2017 o 19:11

:) Prvý úspech... 1000 podpisov za prvý deň je celkom úspech na naše pomery.. :) Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off tanak, 18.2.2017 o 18:49

Viete, ako vyzerá Viktor Čech ? NIE ? TAKTO TU odkaz ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off puckar, 18.2.2017 o 18:29

Rad by som vedel co robí pre zver p. Čech ? :) ... ale aspon sme zistil z toho článku, že je stupídny... sami ochranári to tvrdia :))) je to prírodný analfabet, ktorý tomu rozumia asi ako hus pivu :) ... jeho cieľom je nás vyprovokovať ale držme spolu... on je človek ktorému skôr či neskôr prepne a potom to s ním pôjde pekne z kopca ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mogonar, 18.2.2017 o 18:22

Čo na to povedať?? Blb ostane len blbom, alebo ako sa vravý " Čím ho robili tým aj ostal"... Ale som rád že sa niečo začalo robiť, lebo to začína byť neúnosné.... Len tak ďalej musíme držať spolu! Tu už neplatí " Nereaguj na blbca, dávaš mu zbytočne možnosť zviditeľniť sa"... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off puckar, 18.2.2017 o 18:20

Tento človek je suci na psychiatriu... mali by sme ho odignorovat.... aj ked ja by som sa s nim najradsej stretol a vypocul si ho :) len oni sa stretavat nechcú :) ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 18.2.2017 o 17:50

odkaz Prečítajte si najnovší počin pána Čecha.. Čo poviete? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off HUGO09, 18.2.2017 o 17:10

Nech je ako je ale už sa musí niekto rozhýbať a že to musíme urobiť my je jasné treba sa ale čo najviac zjednotiť v názoroch ako ďalej Matvej možno nevymyslel perpetum ale začal a my by sme ho mali podporiť , keď treba aj poradiť ako by to mohlo byť lepšie každý rozumný návrh má svoju cenu len netreba byť ticho ale dať najavo že sme tu a nie na parádu a nikto nemá právo nikoho urážať a znevažovat Matvej puckar aj ostatní držím palce moja podpora ahojte lovu zdar!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 18.2.2017 o 16:40

každý polovnik Matvej čo ti pisal že si honiš ego nieje polovnik,ale prospechar a taký stav mu vyhovuje a je v tých zaujmových skupinach,čo by na Slovensku najradšej polovali sam a mezi takých patri asi cela SPK a určita čast SPZ ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

zobrazené 81-120 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov