podnalov.sk
dnes je štvrtok,  30. jún 2022,  meniny má Melánia,  spln: ,  dnes východ slnka: 03:53,  dnes západ slnka: 19:47
elektronická kniha revíru

Autorské práva týkajúce sa portálu LovuZdar.sk

Materiály a diela zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane konkrétnych diel jednotlivých autorov, samotnej stránky, všetkých dokumentov, fotografií, súborov, grafiky, logickej štruktúry a obecného vzhľadu stránky/portálu sú predmetom autorských práv. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.

 

Autorom a súčasne Prevádzkovateľom portálu www.lovuzdar.sk (LovuZdar.sk) je: LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl. (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Užívateľom je každá osoba, ktorá vstupuje na portál a používa obsah portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej len „Užívateľ“)

 

Autor konkrétneho diela je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autor konkrétneho diela môže byť súčasne aj užívateľom. Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté. Autorské právo vzniká autorovi v celom rozsahu už okamihom vytvorenia diela, teda akonáhle je vyjadrené v objektívne vnímateľnej podobe. Pre vznik autorských práv resp. oprávnení netreba splniť žiadne formálne podmienky: netreba úradné potvrdenie o vzniku diela alebo prihlásiť dielo na ochranu a podobne.

 

Obsah pridaný Užívateľom na internetovú stránku www.lovuzdar.sk považuje Prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo Užívateľa. Registráciou na internetovej stránke www.lovuzdar.sk Užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom pridaného článku alebo zaslanej fotografie či iného diela a že ich zverejnením na stránke LovuZdar.sk nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení Užívateľa preukáže ako nepravdivé, bude Užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že na ním pridané či zverejnené dielo môžu byť Prevádzkovateľom v potrebnom rozsahu pridané ochranné prvky (napr. vodoznak) a vyrozumenie o výhrade autorských práv konkrétneho Užívateľa. Prevádzkovateľ stránky LovuZdar.sk nezodpovedá za obsah článkov alebo fotografií pridaných Užívateľom. Vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú aj na iné predmety práv duševného vlastníctva, ktoré priamo a/alebo nepriamo súvisia s uverejnením článkov, fotografií či iných diel Užívateľov na internetovej stránke LovuZdar.sk“

 

Užívateľ pridaním diela na internetovú stránku www.lovuzdar.sk ďalej prehlasuje, že si je plne vedomý a súhlasí s tým, že toto dielo bude na uvedenej stránke prístupné všetkým užívateľom internetu bezodplatne.

 

Na internetovej stránke LovuZdar.sk nebudú zverejnené žiadne texty ani fotografie, ktoré svojím obsahom nekorešpondujú a nesúvisia so zameraním stránky, alebo ktoré sa priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky. Pridaním článku, zaslaním fotografie či iného diela Užívateľ súčasne udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatne po dobu zverejnenia diela nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie diela v prostredí portálu LovuZdar.sk a na stránkach s portálom priamo súvisiacich (Facebook stránke LovuZdar.sk – www.facebook.com/LovuZdar.sk a Instagrame LovuZdar.sk - www.instagram.com/lovuzdar_hunting/), a to na:
- zverejnenie diela- sprístupnenie verejnosti
- na spracovanie diela
- na zaradenie diela do súborného diela
- na verejné vystavenie diela
- na verejný prenos diela

 

Vzhľadom nato, že Užívatelia portálu LovuZdar.sk na tento portál nahrávajú svoje diela, súhlasia s ich zverejnením a v zmysle podmienok stránky dávajú Prevádzkovateľovi nevýhradnú licenciu na použitie predmetných diel, je potrebné uviesť, že Licencia je zmluvne udelený súhlas na šírenie diela. Licenčnou zmluvou podľa autorského zákona udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (licenciu). Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu. Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe. Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak. Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas. Ak sa udeľuje nevýhradná licencia, licenčná zmluva nemusí byť písomná. V takom prípade má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy. Toto právo je však nutné uplatniť do 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, inak zaniká nárok na vydanie potvrdenia. V prípade, ak druhá zmluvná strana nevydá potvrdenie do 15 dní odo dňa, keď obdržala žiadosť, platí, že k uzavretiu licenčnej zmluvy nedošlo.

 

Prepis, šírenie, verejný prenos alebo ďalšie sprístupňovanie obsahu stránky LovuZdar.sk či konkrétnych, na stránke zverejnených diel jednotlivých autorov alebo ich časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa portálu alebo konkrétneho autora daného diela zakázané. Autori diel - článkov si vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených symbolom © s menom autora, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) Autorského zákona ( Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov). Akékoľvek použitie častí alebo celku tejto stránky či konkrétnych diel jednotlivých autorov zverejnených na tejto stránke, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií, grafov či iných diel akýmkoľvek mechanickým, elektronickým či iným spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom súhlas Prevádzkovateľa portálu alebo autora konkrétneho diela s takýmto použitím. To neplatí v prípade tzv. zákonných licencií, kde obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach § 24 až § 37 Autorského zákona; nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.

 

V prípade, ak Prevádzkovateľ alebo autor konkrétneho diela udelí inému Užívateľovi alebo tretej osobe súhlas na použitie diela v zmysle autorského zákona, Táto je povinná pri každom takomto použití súčasne uverejniť: názov diela, meno autora a zdroj diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Akékoľvek používanie obsahu portálu bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa rovnako ako použitie konkrétneho diela autora zverejneného na tejto stránke bez jeho predchádzajúceho súhlasu (s výnimkou zákonne dovolených obmedzení majetkových práv autora v osobitných prípadoch zmysle Autorského zákona), môže mať za následok vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi či autorovi konkrétneho diela v zmysle Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) (napr. vydanie rozhodnutia a zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií, rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.) Do úvahy pripadá aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti kde Trestný zákon (Zákon č. 300/2005 v znení neskorších predpisov) v § 283 poskytuje trestno-právnu ochranu dielam i autorským právam k nim pred neoprávneným nakladaním v spojitosti s vytvorením, použitím a šírením literárnych, vedeckých a umeleckých diel, výkonmi umelcov, výrobou a používaním zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a činnosťou rozhlasových a televíznych vysielateľov, pričom do úvahy taktiež pripadá aj prípadne uplatnenie iných práv Prevádzkovateľa a autorov konkrétnych diel vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

 

Užívaním portálu LovuZdar.sk užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s autorskými právami, podmienkami používania a všeobecnými pravidlami tohto portálu, plne rozumie ich obsahu, súhlasí s nimi, bude sa nimi riadiť a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálu www.lovuzdar.sk a využívaní jeho služieb.

 

viac k danej problematike v diskusii Autorské práva

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
ehunter.sk