podnalov.sk
dnes je utorok,  17. máj 2022,  meniny má Gizela,  spln: ,  dnes východ slnka: 04:07,  dnes západ slnka: 19:18
IBO

Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia

autor: správca admin
pridané: 17.2.2017 19:39
V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení.

Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdenia, ktorých cieľom je najmä všeobecne očierniť poľovníctvo na Slovensku ako také. Petícia bude po ukončení zaslaná na ŠOP, Ministerstvo Životného Prostredia a do NRSR.

Petíciu nájdete na odkaz

ZNENIE PETÍCIE:

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky:

Požadujeme aby ochranárske občianske združenia a neziskové organizácie (v akejkoľvek podobe) so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia mohli zakladať a viesť len osoby s vysokoškolským vzdelaním min. II. stupňa v oblasti biológie, geológie, zoológie, veterinárneho lekárstva a lesníctva (vrátane príbuzných odborov). Zároveň požadujeme aby sa členmi takýchto organizácií mohli stať len osoby, ktoré dosiahli min. SŠ vzdelanie v oboroch vymenovaných vyššie. *Tento bod je formulovaný na základe požiadavky oboch petícií o "umožnenie výkonu práva poľovníctva len osobám s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou". Máme za to, že pokiaľ autori oboch petícií veria, že poľovníctvo (lov) ako činnosť by mala byť umožnená len osobám s adekvátnym vzdelaním, rovnaký "meter" by sa mal uplatniť aj v prípade ochranárskych združení, nakoľko ich činnosti môžu mať rovnako veľký dopad na stav lesov a životného prostredia.

Požadujeme aby sa neštátne ochranárske združenia v prípadoch, keď chránený živočích - najmä veľká šelma, spôsobila škodu podľa § 97-102 zák. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) v poľovnom revíri, v ktorom sa ochranárske združenia aktívne podieľali na zamedzení odlovu tohoto živočícha (formou odvolaní proti rozhodnutiam ministerstva a Štátnej ochrany prírody, alebo aktívneho obmedzovania odlovu) aktívne podieľali na uhrádzaní týchto spôsobených škôd, a to 50% podielom z odborne vyčíslenej výšky škody. *Dodatočne žiadame o uplatnenie rovnakého princípu v prípade škôd spôsobených na hospodárskych lesných porastoch, ktoré vznikli následkom aktívneho odporu voči hospodárskej lesníckej činnosti zo strany ochranárskych združení.

Ďalej požadujeme úpravu zákona o poľovníctve a trestného zákona, ktorá by umožňovala perzekvovať osoby alebo organizácie, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú výkonu práva poľovníctva podľa platnej legislatívy, a to aj v prípade, že budú odhalené priestupky/trestné činy v štádiu prípravy alebo pokusu. *Týmto bodom nadväzujeme hlavne na požiadavku z petície pána Čecha ktorá je formulovaná nasledovne: "Požadujeme akékoľvek podchytenie pytliactva ešte pred samotným činom, sprísnenie podmienok výdaja poľovného lístka."

Ďalej žiadame o úpravu aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov, tak aby umožňoval legálne využitie fotopascí a ďalších monitorovacích a záznamových zariadení za účelom odhaľovania nelegálnych činností nájomcom revírov aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa pozemku na ktorom bude zariadenie umiestnené a bez viditeľného označenia lokality, v prípade že je zariadenie umiestnené len za účelom pozorovania zveri, alebo odhaľovania trestných činov na území revíru ktorý daná poľovnícka organizácia najíma/spravuje.

Verejne odsudzujeme video publikované pánom Viktorom Čechom zverejnené online na YouTube 16.2.2017, ktoré využíva zábery natočené mimo územia Slovenskej republiky s loveckou tematikou, ktoré nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou platnou na Slovensku. Máme za to, že cieľom tohoto videa je manipulácia verejnej mienky a očierňovanie poľovníctva, ktoré nevedie k žiadnemu zlepšeniu situácie a aktívne limituje možnosti otvoreného dialógu medzi širokou verejnosťou, ochranárskou a poľovníckou komunitou. rn*Pôvodné video na ktoré som pri vytváraní úvodného znenia petície narážal bolo stiahnuté a boli z neho odstránené zábery, ktoré boli natočené zjavne na iných kontinentoch. Nová verzia bola nahratá dnes (17.2.2017) a je dostupná na adrese: odkaz

Ďakujem za Vaše podpisy a verím, že sa ako poľovníci a priaznivci poľovníctva dokážeme spojiť a ukázať, že nás nie je menej ako tých, ktorí sú ochotní nás očierňovať a ohovárať aj prostredníctvom očividnej fabrikácie propagandistických materiálov.

Matúš Štulrajter ( odkaz )
počet zobrazení: 13 240
počet hlasov: 12

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 1.3.2017 o 23:59

Skúsim aj ja svojou maličkosťou prispieť do diskusie. Treba si uvedomiť to, že každá snaha sa cení a má svoj význam. Možno petícia od Matveja nie je dokonalá, ale je a minimálne čerí hladinu doteraz mútnych vôd slovenského poľovníctva, v ktorých je väčšina poľovníkov ochotných riešiť poľovnícke problémy maximálne v rámci hraníc svojho revíru. V tejto chvíli vôbec nie je dôležité či z tejto petície reálne niečo bude, skôr ju môžeme vnímať ako jeden z impulzov naučiť slovenských poľovníkov zaujímať sa o veci, ktoré sa ich síce nedotýkajú bezprostredne a priamo, ale z celkového hľadiska sú pre nich kľúčovejšie ako interné problémy vo vlastných združeniach. A možno nás zvýšená intenzita takýchto aktivít aj naučí sceliť sa pri presadzovaní svojich záujmov, najmä v dnešnej dobe, kedy sa neustupuje tým, ktorí argumentujú rozumom, ale tým, ktorí najviac kričia a mediálnou hrou vytvárajú dojem masívnej podpory svojich záujmov. Áno SPK zareagovala, ale treba uviesť aj to s akým časovým odstupom a podľa môjho presvedčenia najmä z dôvodu, že tu prítomné diskusie pozorne čítajú a muselo im byť už hlúpe petíciu osoby Viktor Čech ignorovať. SPK zlyháva v jednej veci a tou je dokázať vyburcovať a zaktivizovať svoju členskú základňu k vyvolaniu verejného tlaku pri presadzovaní si svojich cieľov alebo v boji proti nelogickým a kontraproduktívnym snahám nejakú oblasť poľovníctva či poľovníctvo samotné obmedziť. Mimovládky nemajú ústredné riadenie aké má slovenské poľovníctvo v podobe SPK a predsa sa dokážu cez vlastné kanály a svojou vlastnou aktivitou zjednotiť natoľko, že aj na demagogicko- nelogicky postavených tézach dokážu vytvoriť dostatočný verejný tlak v podobe, vďaka ktorej vedia niektoré veci pohnúť v ich prospech. Často využívajúc populistické snahy politikov "podporiť" tú časť voličskej základne, u ktorej "zavetria" dostatočný počet voličov. Nie je to tak dávno, kedy sa "vďaka" snahe niektorých politikov nemohli v revíroch loviť túlavé mačky a treba si spomenúť, že to boli práve rôzne "pseudochranársko psíčkarske" organizácie, ktoré vyvinuli dostatočný tlak nato, aby legislatívne presadili túto scestnú zmenu, ktorú odstránila až následná novela a tlak aj z radu profesionálnych ochranárov, ktorí videli čo neregulovanie počtu mačiek domácich v revíroch spôsobuje v praxi. SPK je v tejto oblasti skostnatelá, podľa mňa aj z dôvodu, že nemá vo svojich radoch dostatočný počet mladých ľudí, ktorí by dokázali pružne reagovať na dnešné možnosti práce s verejnosťou a verejnou mienkou. SPK má mať ľudí, ktorí budú špeciálne obhospodarovať sociálne siete, reagovať na rôzne "hoaxy" pseudochranárov a prostredníctvom stránok, videí, fotografií, článkov, ale aj priamo v diskusiách budovať pozitívny obraz poľovníctva v očiach verejnosti a dementovať súčasné názory, ktoré poľovníctvo vo všeobecnosti (najmä z dôvodu absencie informovanosti verejnosti a bulvárnym článkom) prezentujú ako bezbrehé vraždenie zveri arogantnými opilcami. A čo sa týka petícii? SPK má mať a musí mať odborníkov, ktorí dokážu právne správnu a tézami presnú petíciu spísať a túto distribuovať medzi členov nielen elektronicky, ale aj formou hárkov doručených do jednotlivých PZ a PS. Komunikovať s predsedami združení, ľuďmi na okresných úradoch, ktorí spravujú poľovníctvo tak, aby presvedčili členskú základňu zapojiť sa a podporiť takúto aktivitu. Treba si uvedomiť, že medzi poľovníkmi je veľa členov nepoužívajúcich internet alebo nesledujúcich diskusie a títo sa nemajú ako o niektorých problémoch alebo pokusoch "pseudoochranárov" dozvedieť a nemajú ani ako podporiť snahu poľovníkov tomuto zabrániť. Naopak, podľa mňa jadro pseudoochranárov tvoria prevažne mladý ľudia zavesení na PC, veď samotné "ochranárske" snahy tohto typu sú záležitosťou posledných pár rokov. Blíži sa čas poľovníckych výstav. Je naozaj taký problém spísať petíciu, rozdistribuovať ju medzi jednotlivé združenia a spoločnosti, dať hárky na miesta kde sa budú konať výstavy trofejí a s ľuďmi (laikmi i poľovníkmi) o tejto téme diskutovať? Vysvetliť im svoj pohľad na vec a dať im možnosť ho podporiť? Pri takejto členskej základni + rodinní príslušníci + sympatizanti by nemalo byť problémom každú dôležitejšiu vec v rámci poľovníctva podporiť aj podpismi niekoľko desaťtisíc ľudí, v tej chvíli by sa aj SPK dostala argumentačne na inú úroveň, pretože to už sú počty, s ktorými dokážu kalkuovať aj politici a ktoré im stoja zato, aby mali snahu im "vyhovieť" Je toho veľa čo by sa dalo napísať, navrhnúť, v týchto úvah nosím v hlave dosť. Už dlhší čas (a to preto, lebo ma o to požiadali niektorí členovia fóra) sa pohrávam s myšlienkou napísať článok, obsahovo vhodný na uverejnenie v nejakom periodiku s celoslovenskou pôsobnosť ako je PaR a podobne, v snahe odprezentovať niektoré myšlienky na rôzne témy (ochrana vlka, petícia, osveta) aj poľovníkom mimo tohto fóra a tým, ktorí sa o dianí v slovenskom poľovníctve dozvedajú najmä prostredníctvom takýchto časopisov. Neviem však či by vôbec nejaký časopis takýto typ článku, ktorý by bol možno v istých smeroch kritický aj smerom do vlastných radov bol ochotný uverejniť. V prípade ak áno, a kompetentní to tu čítajú, treba mi dať vedieť do súkromnej pošty. Pokiaľ budem vedieť, že môj čas, ktorý mi je naozaj vzácny nestrávim za klávesnicou zbytočne, som ochotný dať z mojich, aj tu odprezentovaných myšlienok niektoré na papier. Nemyslím, že to spôsobí revolúciu, ale možno prinúti niektorých zamyslieť sa. Iných zaktivizuje. A možno si z toho niečo vezmú aj tí, ktorí majú skutočné možnosti dianie v slovenskom poľovníctve ovplyvniť. Sme komorou a preto by sme mali ako komora vystupovať aj navonok. Prezentovať sa ako profesionáli, zaujímať stanoviská a aktívne sa prostredníctvom SPK vyjadrovať k témam aj vtedy, keď nás priamo neoslovia. Dementovať nezmysly a prebíjať ich argumentami a faktami. Ale tiež aktívne pôsobiť aj vo verejných diskusiách, v ktorých je poľovníctvo neprávom zaznávané. Treba si všimnúť ako navonok vystupujú iné komory profesné aj tie "záujmové". 60 tisícová základňa musí byť dostatočnou silou nato, aby bolo rešpektovaná z hľadiska potrieb jej členov a nie zaznávaná často anonymne vystupujúcimi ľuďmi, ktorí si podľa mňa bez odborného vzdelania hovoria "ochranári" a chcú určovať smer, akým sa má a môže súčasné slovenské poľovníctvo uberať.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 31

komentáre

zoradiť
zobrazené 41-80 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off 650525, 27.2.2017 o 18:33

Konečne sa prebudili- LOVU ZDAR!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off tanak, 27.2.2017 o 17:17

LOVU ZDAR Stanovisko Slovenskej poľovníckej komory k petícii za reguláciu poľovníctva ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Stopinko, 27.2.2017 o 15:20

Palec hore konecne sa rozhybali ! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off lubenko, 27.2.2017 o 12:23

asi začnem menit nazor na SPK,len by to malo byt vo vetšom rozsahu a rychlejšie reagovat ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 26.2.2017 o 17:56

oni nas maju uplne na haku,Jaro Pavlorek mal ešte žit,to bol hadam jediný človek na Slovensku čo im šel po krku,až tu bolo počut tu skalu čo z Lebockeho a Šubu spadla ked zomrel:(:(:(:(:( ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off puckar, 26.2.2017 o 15:19

Ja osobne som pisal pred cca. mesiacom mail na spk a spz, kde som im poslal link na stranky a diskusie ktoré nás očierňujú a do dnešného dňa mi neboli schopní ani odpísať ... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 26.2.2017 o 14:28

a naša akože vrchnost v SPK neurobi na našu obranu nič,ved prečo dobre platene miesta to istia a čo bude dalej to ich akože vôbec neserie ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 26.2.2017 o 14:26

Dnes som pozeral na STV 2 reportaž o ing.KAliského ˇo filmu Život v oblakoch,je to super film ,ale v podani ich ako ochranarou je to prezentacia ako šita na mieru ovplivnovat myslenie nepolovnickej verejnosti v tom že len čo robia oni robia dobre,chodia po školach kde prezentuju tento fil a tým masiruju mozgy širokej nepolovnickej verejnosti ,že tí nadobudnu dojem ,že polovnictvo je zbytočna vec a to pri tom bratia Kaliský ,pochadzaju z polovnickej rodiny ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 26.2.2017 o 14:22

Od SPK a SPZ sa pravdepodobne nedá čakať veľa.. Majú svojich favoritov či prisluhovačov, medzi ktorých rozdeľujú peniaze, ktoré majú k dispozícií práve z našich vreciek.. Bohužiaľ som dodnes nevidel žiadnu rozumnú aktivitu z ich strany čo sa týka práve potierania útokov na poľovníkov ako takých.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Stopinko, 26.2.2017 o 13:22

Matvej hybat sa mozes avsak pokial sa za Teba nepostavi SPK tak si na to stale sam . Nakolko sa SPK k nicomu nevyjadruje , nevydava ziadne stanovisko , ignoruje clenov tak si sam vojak v poli hoc bude nas za Tebou stat 40 000. Ako si spominal greenpeace ma v uliciach svojich ludi . U nas polovnikov je to opacne , mame iniciativu clenov no materska organizacia na nas vyber si slovo ake ta napadne... myslim negativne .Ignorovanim som myslel pustat sa s nimi do debat nakolko nikam nevedu !Nazor nezmenia a ked sa im minu argumenty budu ta urazat a vyhrazat sa ti to je vsetko na co sa zmozu . ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 26.2.2017 o 12:53

Stopinko, bohužiaľ s tebou nemôžem súhlasiť. Je pravda, že veľká časť aktivistov za ochranu zvierat je aktívnych hlavne v online priestore, ale už dávno sú preč časy, keď to bola vyslovene pravda. Všimni si, že petíciu Viktora Čecha podporila aj politická strana, ktorá je súčasťou NRSR. A keď sa pozrieme na to ako sa u nás stále častejšie na uliciach objavujú ľudia, ktorí zbierajú podpisy a peniaze pre organizácie ako je napr. Greenpeace, tak bohužiaľ nie je možné predpokladať, že ignoráciou sa problém vyrieši. Skôr naopak. Tieto organizácie začínajú pôsobiť na školách. Internet veľa starších poľovníkov spochybňuje, ale to je priestor kde práve mladí získavajú najviac informácií. Proste realita je taká, že ak teraz zaspíme na vavrínoch, tak vytvoríme dojem, že sa nevieme v debate obhájiť. A kto pomaly upadne do zabudnutia budeme my - poľovníci. Preto sa treba hýbať a niečo robiť. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off Stopinko, 26.2.2017 o 12:09

Ak ste si vsimli tak tieto zabomysie vojny sa vedu len prostrednictvom internetu. Chlapci a dievcata bojujuci za prava zvierat a za trest smrti pre kazdeho polovnika prave dnes do seba cpu nedelny rezen , ktory nebol sucastou zvierata ale sa proste vyskytol na ich tanieri nevedno odkial. S tymito ludmi viest dialog resp bojovat proti nim nema vyznam . Treba ich nechat tak nekomunikovat s nimi lebo o tri dni si miesto polovnikov najdu niekoho ineho proti komu budu bojovat . Debatovat s nimi je presne ako liat olej do ohna . Treba ich ignorovat a dat im co najmensi priestor na to aby sa realizovali s dokazovym materialom hoc z nasho pohladu legalnym odstrelom. Chybou je , ze aj sem sa moze ktokolvek registrovat a pozerat vsetky fotky , videa ako aj diskusiu . Halvne sa nenechavajte vtiahnut do diskusii s nimi nema to ziaden vyznam pretoze vzdy Vas len pourazaju. Myslim , ze nik za vas nestoji o nervy pri nedelnom obede. Nechat sa nasierat a urazat partiou bojovnikov proti vsetkemu a vsetkym treba prenechat inym. ps Matvej viem o co ti ide ale myslim si ze svoj cas urcite vies travit prijemnejsie ako debatami na FB s kreaturami vid Viktorko a spol ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on borgeo, 26.2.2017 o 12:06

Chlapi, nad "duševným výstrekom" nejakého chlapíka typu "zahúlime a uvidíme" sa netreba vôbec rozčulovať, pretože svojim štýlom prezentovania, neškodí nikomu inému, len sebe. Každý rozumne zmýšľajúci človek aj v nepoľovníckej verejnosti dokáže predsa usúdiť, že chlapík je nekompletný. Názorný príklad, čo z človeka dokážu spraviť drogy. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off jirik, 26.2.2017 o 12:05

Bohužel to je standardní způsob jeho vyjadřování,začínat diskusi o problému takto je velmi ... ale všichni ochranáři naštěstí nejsou takoví primitivové/dle jeho vyjadřování ještě lichotka/ ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 26.2.2017 o 9:03

len chlapci to je Čech a tam s nim maju taky problemy vraj neriešitelne ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Durell, 25.2.2017 o 22:45

Daj to policii, nech ho zavrú na to sú teraz háklivý. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off sipik, 25.2.2017 o 22:19

To snáď ani nie je pravda. Očakávam rýchlu reakciu protiextrémistického oddelenia NAKA. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 25.2.2017 o 20:06

toto je zrelé na obvinenie ,normálný človek toto nenapíše,ale vraj je to uplný debil tak toho by ani neodsúdili ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 25.2.2017 o 11:30

A ďalšia perla zo strany fanatikov na moju adresu: Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 22.2.2017 o 19:48

Moja odpoveď na Facebookovej stránke pána Andela :) Tam som mu všetko vysvetlil a znova sme dospeli ku konštatovaniu, že pán Čech je extrémista. Dúfam, že čoskoro článok, ktorý publikoval tak trochu opraví. :) Inak to budem musieť adresovať aj ja verejne na svojom webe. Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off Stopinko, 22.2.2017 o 19:41

M98 nečakal som ze tam bude za tri dni 60 000 podpisov ale to ze bude ďaleko väčšia účasť, ktorá by sa minimálne rovnala ich počtu. Pre mňa veľkým sklamaním ako po iné roky ak sa nas treba zastať je naše vedenie! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off aparapi, 22.2.2017 o 19:37

Už nám aj niekto odpísal: odkaz :-D ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 22.2.2017 o 19:36

Chlapi, :), realita je taká, že petícia na reguláciu ochranárskych združení je formulovaná rovnako radikálne ako tá Čechova.. :) Čo sa nepáči ani mnohým poľovníkom, ktorí ju práve z toho dôvodu podpísať odmietli. Ešte raz je treba vnímať petíciu tak ako bola formulovaná a s jej hlavným cieľom - teda poukázať na to aké radikálne, nelogické a irelevantné formulácie práve pán Čech použil v tej svojej petícií a aby si naozaj uvedomili aké by malo dopady, keby sa to isté aplikovalo voči občianskym ochranárskym združeniam .. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 22.2.2017 o 18:59

M98 čo brat do uvahy,tri dni,ale je nas 60000 žeby aspon 30 000 mohlo mat PC ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off m98, 22.2.2017 o 18:42

Stopinko - pc gramotnosť, prehľad o poľovníckych stránkach a dianí na ňom versus členská základňa. Treba to brať triezvo. VČS+ papier to je cesta/ + vysvetliť/ Internet je doménou pseudoochranárov. Ja osobne čo som oslovil ľudí, nikto nič netušil. K číslam , sú zatiaľ porovnateľné, začali o 3 dni skôr, to treba brať do úvahy. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 22.2.2017 o 18:04

Nepovedal by som, že obe petície sú zbytočné. Skôr naopak, splnili účel, asi už teraz.. Pán Čech ukázal, že je radikál, za ktorého sa nepostavia ani organizácie ako LOZ VLK či iní a petícia odo mňa tak trošku prebrala ochranárov, ktorí chcú regulovať poľovníctvo a došlo im, že podobné počiny sú dvojsečná zbraň. Navyše ich to donútilo tak trocha rozdeliť sa a vyselektovať medzi sebou skutočných extrémistov - nakoľko predstavitelia LOZ VLK priamo pána Čecha za extrémistu označili.. :) Takže rozhodne si myslím, že to až taký neúspech rozhodne nie je.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off lubenko, 22.2.2017 o 18:04

tanak už tam malo byt 5000 hlasou najmenej ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off tanak, 22.2.2017 o 17:37

2805 hlasov zatial celkom pekne a opozicia 4405 hlasov ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 22.2.2017 o 17:25

Marian,ked sa nič nerobí ,pindate ,ked sa niečo aspon trocha pohne pindate,čo vlastne chcete?????? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

on pavian, 22.2.2017 o 17:04

Jedna i druhá petícia sú úplne zbytočné... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 22.2.2017 o 16:57

tu je presne vidiet ,aký maju podaktorí vzťah ku polovnictvu,stale vravim že na Slovensku je možno,len 20000 polovnikou,ostatný maju len polovný listok,takže vlastne pseudoochranári ani nemaju čo redukovať a tá ich petícia je zbytočná :):):):) a podpisy pod ich peticiou tiež patria len tým čo sa tomu hovno rozumejú ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Stopinko, 22.2.2017 o 15:50

Dival som sa prave na cislo nasej peticie a je zvlaste ze sa nasa clenska zakladna hrdi cislom blizko k 60 000 clenov a podpisov je tam 2700 ?! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off mitko, 22.2.2017 o 11:05

Myslím si, že počin spomínaného autora vypísať petíciu za reguláciu, či zrušenie poľovníctva je porovnateľný s mnohými ďalšími podobnými aktivitami jedincov, ktorí nemajú dostatočný objektívny pohľad na veci dejúce sa vôkol nás všetkých. Je to jednoducho obraz doby ktorá prináša obrovské množstvo informácií, obrovské množstvo možností sebarealizácie. Veľmi podstatné je vedieť sa s informáciami vysporiadať, vyseparovať ich a v konečnom zvážiť "triezvy" pohľad a tiež jeho prezentáciu. Autorovi "antipoľovníckej" petície zjavne chýba určitý qvocient, schopnosť vidieť súvistlosti v širšej periférii, keďže sa uchýlil k tomuto spôsobu "masírovania" ľudskej mienky a v konečnom aj vlastného "JA", samozrejme bez uvedomenia si následkov. Som si istý, že autor nežije spôsobom, ktorý by podstatne viac nepoškodzoval prírodný ekosystém /využívanie elektrickej energie, využívanie auta, využívanie prenosu dát cez družice ......atď./ako je zásah poľovníkov do neho. Enviromentálne témy sú proste dnes "IN" a podobných aktivít bude len pribúdať, keďže sa vec dá riešiť z tepla, z poza stola a ešte to dotyčnému prinesie možno tak vytúženú popularitu. Preto je na mieste kultivovaným spôsobom sa brániť, resp. prezentovať názor aj "podpísaním" petície, ktorú spustil Matvej. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

off zelenac, 22.2.2017 o 9:58

Zdravim neviem ci to tu niekto uz spominal ale akosi som to nepostrehol pri citani diskusie no bolo by dobre ak by si ludia vytlacili peticne harky a vzali ich so sebou na vyrocne schodze lebo je dost vela clenov pol. zdruzeni ktori tuto stranku alebo facebook nesleduju a urcite keby vedeli o tejto veci tak ju radi podporia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off tanak, 21.2.2017 o 14:28

jeden krasny prispevok na nete od Jána Procka -------- Včera som o tom písal. ako príspevok k článku. zo strany Obyčajných ľudí mi bol príspevok zmazaný, ale k veci. V oboch prípadoch ide o diskrimináciu z pohľadu vzdelania a takáto úprava v zákone nie je možná . Poľovníci však majú pravdu v základnom princípe veci a to tom , že aj napriek tomu , že akýkoľvek jednotlivec stavovskej organizácie SPZ atď nemá dostatočné vzdelanie je mu na základe poľovného kurzu umožnené získať aspoň základné a všeobecné poznatky k danej problematike. toto sa nedá povedať o Občianskych združeniach a mimovládkach , ktoré svojich členov nevzdelávajú a preto niektorí nemajú ani základné všeobecné znalosti a nevedia racionálne posúdiť skutočnosť od imaginácie či fikcie.. Používanie záznamových a zvukových zariadení je taktiež proti ústavným právam a slobodám občana aj keby malo slúžiť k odhaľovaniu trestnej činnosti. nie je možné na mieste verejnom zachytávať záznamovým zariadením osobu bez jej vedomia pretože to zasahuje hrubým spôsobom do jej základných ľudských práv a slobôd. Nerešpektovanie týchto práv sa u nás rozrastá veľmi rýchlo pod rôznymi zámienkami . a to hlavne mestách . Súhlasím však s tým , že tieto ochranárske združenia , ktoré zabraňujú akejkoľvek preventívnej činnosti a to ako v poľovníctve, lesníctve či rybárstve v prípade vzniku škody práve takouto činnosťou budú znášať spoločne škody , ktoré takouto činnosťou spôsobia a to nie v 50 % ako je navrhnuté, ale v 75% celkovej vyčíslenej škody. Občan by mal byť informovaný ak niekto pridá nejaké video z akého štátu toto video pochádza a ako je tam upravená legislatíva oproti našej. aby nedochádzalo k zbytočným konfliktom a verbálnym stretom medzi ochranármi a poľovníkmi. Nakoniec chcem len dodať , že nie je možné tolerovať ne kompetentnosť a nevzdelanosť na miestach , kde dopady pre budúcnosť môžu byť fatálne a nezvratné. Preto zmena zákona na zmenu pre OZ ochranárskeho zamerania je určite nevyhnutná pričom však nesmie byť / ako som písal / diskriminačná. 2584 ----- 4217 ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off demo38ra, 20.2.2017 o 20:15

Tanak mal si pravdu to teda je ☺ ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off tanak, 20.2.2017 o 19:49

Príspevok bol administrátorom (admin) označený za nevhodný pre porušenie pravidiel. ◄ reagovať

off puckar, 20.2.2017 o 18:37

Asi takto by som to videl :) Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 8

off sipik, 20.2.2017 o 18:19

Mimochodom, už je do toho zainteresovaná politika - OLANO. Pýtam sa, čo robí náš dvojjediný predseda, ktorý nielen, že je v koalícií, ale je aj členom najsilnejšej strany? Nič. Prečo? Asi tento celý protipoľovnícky cirkus našim plateným zastupcom vyhovuje. Ináč to nevidím. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

zobrazené 41-80 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov