podnalov.sk
dnes je utorok,  9. august 2022,  meniny má Lubomíra,  spln: 12. august 2022,  dnes východ slnka: 04:36,  dnes západ slnka: 19:07
elektronická kniha revíru

Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia

autor: správca admin
pridané: 17.2.2017 19:39
V reakcií na dve petície za reguláciu poľovníctva, ktoré boli/sú na území Slovenskej republiky organizované pánom Michalom Andelom a pánom Viktorom Čechom, požadujeme po vzore formulácií v ich petíciách nasledujúcu reguláciu ochranárskych združení.

Táto petícia vzniká ako odpoveď na iracionálne formulácie a zavádzanie verejnosti. Jej cieľom je poukázať na absolútne nelogické požiadavky a tvrdenia, ktorých cieľom je najmä všeobecne očierniť poľovníctvo na Slovensku ako také. Petícia bude po ukončení zaslaná na ŠOP, Ministerstvo Životného Prostredia a do NRSR.

Petíciu nájdete na odkaz

ZNENIE PETÍCIE:

Pod touto petíciou podpísaní občania Slovenskej republiky:

Požadujeme aby ochranárske občianske združenia a neziskové organizácie (v akejkoľvek podobe) so zameraním na ochranu prírody a životného prostredia mohli zakladať a viesť len osoby s vysokoškolským vzdelaním min. II. stupňa v oblasti biológie, geológie, zoológie, veterinárneho lekárstva a lesníctva (vrátane príbuzných odborov). Zároveň požadujeme aby sa členmi takýchto organizácií mohli stať len osoby, ktoré dosiahli min. SŠ vzdelanie v oboroch vymenovaných vyššie. *Tento bod je formulovaný na základe požiadavky oboch petícií o "umožnenie výkonu práva poľovníctva len osobám s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou". Máme za to, že pokiaľ autori oboch petícií veria, že poľovníctvo (lov) ako činnosť by mala byť umožnená len osobám s adekvátnym vzdelaním, rovnaký "meter" by sa mal uplatniť aj v prípade ochranárskych združení, nakoľko ich činnosti môžu mať rovnako veľký dopad na stav lesov a životného prostredia.

Požadujeme aby sa neštátne ochranárske združenia v prípadoch, keď chránený živočích - najmä veľká šelma, spôsobila škodu podľa § 97-102 zák. 543/2002 Z.z. (Zákon o ochrane prírody a krajiny) v poľovnom revíri, v ktorom sa ochranárske združenia aktívne podieľali na zamedzení odlovu tohoto živočícha (formou odvolaní proti rozhodnutiam ministerstva a Štátnej ochrany prírody, alebo aktívneho obmedzovania odlovu) aktívne podieľali na uhrádzaní týchto spôsobených škôd, a to 50% podielom z odborne vyčíslenej výšky škody. *Dodatočne žiadame o uplatnenie rovnakého princípu v prípade škôd spôsobených na hospodárskych lesných porastoch, ktoré vznikli následkom aktívneho odporu voči hospodárskej lesníckej činnosti zo strany ochranárskych združení.

Ďalej požadujeme úpravu zákona o poľovníctve a trestného zákona, ktorá by umožňovala perzekvovať osoby alebo organizácie, ktoré obmedzujú alebo zamedzujú výkonu práva poľovníctva podľa platnej legislatívy, a to aj v prípade, že budú odhalené priestupky/trestné činy v štádiu prípravy alebo pokusu. *Týmto bodom nadväzujeme hlavne na požiadavku z petície pána Čecha ktorá je formulovaná nasledovne: "Požadujeme akékoľvek podchytenie pytliactva ešte pred samotným činom, sprísnenie podmienok výdaja poľovného lístka."

Ďalej žiadame o úpravu aktuálneho znenia zákona o ochrane osobných údajov, tak aby umožňoval legálne využitie fotopascí a ďalších monitorovacích a záznamových zariadení za účelom odhaľovania nelegálnych činností nájomcom revírov aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa pozemku na ktorom bude zariadenie umiestnené a bez viditeľného označenia lokality, v prípade že je zariadenie umiestnené len za účelom pozorovania zveri, alebo odhaľovania trestných činov na území revíru ktorý daná poľovnícka organizácia najíma/spravuje.

Verejne odsudzujeme video publikované pánom Viktorom Čechom zverejnené online na YouTube 16.2.2017, ktoré využíva zábery natočené mimo územia Slovenskej republiky s loveckou tematikou, ktoré nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou platnou na Slovensku. Máme za to, že cieľom tohoto videa je manipulácia verejnej mienky a očierňovanie poľovníctva, ktoré nevedie k žiadnemu zlepšeniu situácie a aktívne limituje možnosti otvoreného dialógu medzi širokou verejnosťou, ochranárskou a poľovníckou komunitou. rn*Pôvodné video na ktoré som pri vytváraní úvodného znenia petície narážal bolo stiahnuté a boli z neho odstránené zábery, ktoré boli natočené zjavne na iných kontinentoch. Nová verzia bola nahratá dnes (17.2.2017) a je dostupná na adrese: odkaz

Ďakujem za Vaše podpisy a verím, že sa ako poľovníci a priaznivci poľovníctva dokážeme spojiť a ukázať, že nás nie je menej ako tých, ktorí sú ochotní nás očierňovať a ohovárať aj prostredníctvom očividnej fabrikácie propagandistických materiálov.

Matúš Štulrajter ( odkaz )
počet zobrazení: 13 466
počet hlasov: 12

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

najlepšia odpoveď

off Stagstalker, 1.3.2017 o 23:59

Skúsim aj ja svojou maličkosťou prispieť do diskusie. Treba si uvedomiť to, že každá snaha sa cení a má svoj význam. Možno petícia od Matveja nie je dokonalá, ale je a minimálne čerí hladinu doteraz mútnych vôd slovenského poľovníctva, v ktorých je väčšina poľovníkov ochotných riešiť poľovnícke problémy maximálne v rámci hraníc svojho revíru. V tejto chvíli vôbec nie je dôležité či z tejto petície reálne niečo bude, skôr ju môžeme vnímať ako jeden z impulzov naučiť slovenských poľovníkov zaujímať sa o veci, ktoré sa ich síce nedotýkajú bezprostredne a priamo, ale z celkového hľadiska sú pre nich kľúčovejšie ako interné problémy vo vlastných združeniach. A možno nás zvýšená intenzita takýchto aktivít aj naučí sceliť sa pri presadzovaní svojich záujmov, najmä v dnešnej dobe, kedy sa neustupuje tým, ktorí argumentujú rozumom, ale tým, ktorí najviac kričia a mediálnou hrou vytvárajú dojem masívnej podpory svojich záujmov. Áno SPK zareagovala, ale treba uviesť aj to s akým časovým odstupom a podľa môjho presvedčenia najmä z dôvodu, že tu prítomné diskusie pozorne čítajú a muselo im byť už hlúpe petíciu osoby Viktor Čech ignorovať. SPK zlyháva v jednej veci a tou je dokázať vyburcovať a zaktivizovať svoju členskú základňu k vyvolaniu verejného tlaku pri presadzovaní si svojich cieľov alebo v boji proti nelogickým a kontraproduktívnym snahám nejakú oblasť poľovníctva či poľovníctvo samotné obmedziť. Mimovládky nemajú ústredné riadenie aké má slovenské poľovníctvo v podobe SPK a predsa sa dokážu cez vlastné kanály a svojou vlastnou aktivitou zjednotiť natoľko, že aj na demagogicko- nelogicky postavených tézach dokážu vytvoriť dostatočný verejný tlak v podobe, vďaka ktorej vedia niektoré veci pohnúť v ich prospech. Často využívajúc populistické snahy politikov "podporiť" tú časť voličskej základne, u ktorej "zavetria" dostatočný počet voličov. Nie je to tak dávno, kedy sa "vďaka" snahe niektorých politikov nemohli v revíroch loviť túlavé mačky a treba si spomenúť, že to boli práve rôzne "pseudochranársko psíčkarske" organizácie, ktoré vyvinuli dostatočný tlak nato, aby legislatívne presadili túto scestnú zmenu, ktorú odstránila až následná novela a tlak aj z radu profesionálnych ochranárov, ktorí videli čo neregulovanie počtu mačiek domácich v revíroch spôsobuje v praxi. SPK je v tejto oblasti skostnatelá, podľa mňa aj z dôvodu, že nemá vo svojich radoch dostatočný počet mladých ľudí, ktorí by dokázali pružne reagovať na dnešné možnosti práce s verejnosťou a verejnou mienkou. SPK má mať ľudí, ktorí budú špeciálne obhospodarovať sociálne siete, reagovať na rôzne "hoaxy" pseudochranárov a prostredníctvom stránok, videí, fotografií, článkov, ale aj priamo v diskusiách budovať pozitívny obraz poľovníctva v očiach verejnosti a dementovať súčasné názory, ktoré poľovníctvo vo všeobecnosti (najmä z dôvodu absencie informovanosti verejnosti a bulvárnym článkom) prezentujú ako bezbrehé vraždenie zveri arogantnými opilcami. A čo sa týka petícii? SPK má mať a musí mať odborníkov, ktorí dokážu právne správnu a tézami presnú petíciu spísať a túto distribuovať medzi členov nielen elektronicky, ale aj formou hárkov doručených do jednotlivých PZ a PS. Komunikovať s predsedami združení, ľuďmi na okresných úradoch, ktorí spravujú poľovníctvo tak, aby presvedčili členskú základňu zapojiť sa a podporiť takúto aktivitu. Treba si uvedomiť, že medzi poľovníkmi je veľa členov nepoužívajúcich internet alebo nesledujúcich diskusie a títo sa nemajú ako o niektorých problémoch alebo pokusoch "pseudoochranárov" dozvedieť a nemajú ani ako podporiť snahu poľovníkov tomuto zabrániť. Naopak, podľa mňa jadro pseudoochranárov tvoria prevažne mladý ľudia zavesení na PC, veď samotné "ochranárske" snahy tohto typu sú záležitosťou posledných pár rokov. Blíži sa čas poľovníckych výstav. Je naozaj taký problém spísať petíciu, rozdistribuovať ju medzi jednotlivé združenia a spoločnosti, dať hárky na miesta kde sa budú konať výstavy trofejí a s ľuďmi (laikmi i poľovníkmi) o tejto téme diskutovať? Vysvetliť im svoj pohľad na vec a dať im možnosť ho podporiť? Pri takejto členskej základni + rodinní príslušníci + sympatizanti by nemalo byť problémom každú dôležitejšiu vec v rámci poľovníctva podporiť aj podpismi niekoľko desaťtisíc ľudí, v tej chvíli by sa aj SPK dostala argumentačne na inú úroveň, pretože to už sú počty, s ktorými dokážu kalkuovať aj politici a ktoré im stoja zato, aby mali snahu im "vyhovieť" Je toho veľa čo by sa dalo napísať, navrhnúť, v týchto úvah nosím v hlave dosť. Už dlhší čas (a to preto, lebo ma o to požiadali niektorí členovia fóra) sa pohrávam s myšlienkou napísať článok, obsahovo vhodný na uverejnenie v nejakom periodiku s celoslovenskou pôsobnosť ako je PaR a podobne, v snahe odprezentovať niektoré myšlienky na rôzne témy (ochrana vlka, petícia, osveta) aj poľovníkom mimo tohto fóra a tým, ktorí sa o dianí v slovenskom poľovníctve dozvedajú najmä prostredníctvom takýchto časopisov. Neviem však či by vôbec nejaký časopis takýto typ článku, ktorý by bol možno v istých smeroch kritický aj smerom do vlastných radov bol ochotný uverejniť. V prípade ak áno, a kompetentní to tu čítajú, treba mi dať vedieť do súkromnej pošty. Pokiaľ budem vedieť, že môj čas, ktorý mi je naozaj vzácny nestrávim za klávesnicou zbytočne, som ochotný dať z mojich, aj tu odprezentovaných myšlienok niektoré na papier. Nemyslím, že to spôsobí revolúciu, ale možno prinúti niektorých zamyslieť sa. Iných zaktivizuje. A možno si z toho niečo vezmú aj tí, ktorí majú skutočné možnosti dianie v slovenskom poľovníctve ovplyvniť. Sme komorou a preto by sme mali ako komora vystupovať aj navonok. Prezentovať sa ako profesionáli, zaujímať stanoviská a aktívne sa prostredníctvom SPK vyjadrovať k témam aj vtedy, keď nás priamo neoslovia. Dementovať nezmysly a prebíjať ich argumentami a faktami. Ale tiež aktívne pôsobiť aj vo verejných diskusiách, v ktorých je poľovníctvo neprávom zaznávané. Treba si všimnúť ako navonok vystupujú iné komory profesné aj tie "záujmové". 60 tisícová základňa musí byť dostatočnou silou nato, aby bolo rešpektovaná z hľadiska potrieb jej členov a nie zaznávaná často anonymne vystupujúcimi ľuďmi, ktorí si podľa mňa bez odborného vzdelania hovoria "ochranári" a chcú určovať smer, akým sa má a môže súčasné slovenské poľovníctvo uberať.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 31

komentáre

zoradiť
zobrazené 1-40 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie
off Peter-Orava, 14.3.2017 o 13:51

Pokiaľ budú novodobí "ochranári" pracovať tak, ako posledných 20 rokov, som ochotný sa pripojiť aj za zrušenie ochranárskeho zväzu. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 8.3.2017 o 1:07

Páni, ak by niekto nevedel kam má posielať petičné hárky s vyzbieranými podpismi, tak ma kontaktujte. :) Inak sú podrobné informácie na tlačenej verzií petície rozpísané. S pozdravom ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 7.3.2017 o 15:17

preto som napisal že polovnikov je 20000 možno 30000 ostatný su polovnici fotografi ktorí začínaju mat polovnikov na haku a je to dôsledok enormneho chrlenia nových a nových adeptou polovníctva ,ktorí sa vo vetšine asi nikdy do združenia nedostanu,ale pre určitu skupinu su dobrím zdrojom príjmov ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off steyr, 7.3.2017 o 11:21

Bajkal na jednej strane máš pravdu, no na druhej, nemožno sa domnievať, že so získaním PL má jeho majiteľ automaticky právo, či nárok aj na členstvo PZ resp. PS, počty členov predsa musia byť rozumne a racionálne regulované, napr. rozlohou revíru... Pri tej matematike sa vynára otázka, koľko % riadnych členov PZ a PS je naozaj aktívnych, riadne si plniacich povinnosti... A to, že pokiaľ držiteľ PL nie je členom PZ či PS nemá dôvod či záujem podporiť aktivity SPK, či SPZ, je prinajmenšom zvláštne, ak nie zvrátené... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

on mamilittt, 7.3.2017 o 10:46

Bajkal to napisal velmi muuuudro.a to zrkadlo musi byt dost velke!!!!! ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Baikal, 7.3.2017 o 9:17

objavuje sa tu matematika rozna, napriklad, ze je cca 60000 polovnikov, toto je cislo, ktore priblizne hovori o tom, kolko je drzitelov polovnych listkov. Zamyslite sa vsak aj nad tym, kolko je tych, ktori aktivne vobec maju umoznene vykonavat pravo polovnictva, kolkym na VCS sa pred ziadostami o clenstvo zabuchuju dvere, a teraz okrem inych aj od tychto chce nejake slovenske polovnictvo podporu? Trosku sa treba pozriet aj do zrkadla, tam treba zacat, potom podporu ziskame, mozno... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 10

off goret, 6.3.2017 o 20:06

Možno Kancelária SPK čaká, kým si všetci povybavujme občianske s čipom. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 6.3.2017 o 18:04

Každopádne možno je na mieste zamyslieť sa a naozaj pripraviť petíciu, ktorej cieľom nebude zbierať podpisy proti ochranárom, ale za poľovníctvo.. :) Akésy moderné memorandom Slovenského poľovníctva.. Aby sme vyvrátili v praxi odvážne tvrdenia pána Lukáča a ďalších o tom ako proti poľovníkom na SR stojí 5.5 milióna obyvateľov.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off Matvej, 6.3.2017 o 18:01

V tomto sa zhodujem s lubenkom.. SPZ a SPK majú byť prvé organizácie, ktoré na tieto veci reagujú a majú nás hájiť automaticky.. Výška členského príspevku nie je zanedbateľná, či už pre jedinca alebo pre samotné PZ/revíry.. Takže ak sa máme biť len sami za seba, tak potom naozaj nevidím dôvod na to aby sme im posielali peniaze.. Nič to však nemení na fakte, že poľovníci sú vo veľkej väčšine dosť latentní a čakajú a čakajú kto za nich problém pomenuje a vyrieši.. A keď sa nájde mladý otravný blbec ako ja, tak ešte budú šomrať, že ich obháňa zbierať podpisy... Aj LZ.sk má členskú základňu okolo 30 000.. T.j. emaily ohľadom petície dorazili pre 30 000 užívateľov.. Ak je len polovica z nich aktívna, tak je aj tak zúfalé, že petíciu podpísalo ani nie 2000 z nich .. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 8

off lubenko, 6.3.2017 o 17:35

Andrej ku všetkej úcte ku Tebe,čo tu je nefér,za tie peniaze čo idú do SPK by vôbec naši vedúcí predstavitelia nemali čakať na našu iniciatívu,hádam by to mala byt samozrejmosť,alebo mi niečo uniklo????????? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 7

off operak, 6.3.2017 o 8:08

Petíciu som ako podpredseda združenia PZ Lysec-Hôsec predniesol na VČS a vyvolala pozitívne reakcie. Podpísali ju všetci, ktorí svoj hlas nedali cez PC. Jednoduchým zdvihnutím ruky členov sa potvrdilo, že len malé percento je schopné reagovať elektronicky. Preto je veľmi potrebné tlačenou formou petície oslovovať poľovníkov a porozprávať sa o nej. Začínajúce chovateľské prehliadky sú ideálnou príležitosťou. Skúsme všetci menej rozprávať a viacej robiť. Iniciatíva musí ísť od nás. Neútočme prvoplánovo na SPZ alebo SPK je to veľmi jednoduché a trošku nefér. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

off hunter4321, 5.3.2017 o 22:19

lubenko, asi tak. Ale stále nechápem, ako im môže robiť taký problém dať jeden jediný hlas, pri ktorom nemusia anilen zverejniť svoju identitu. Chápem tých starších poľovníkov ktorý niesú na nete ale veď len tu na LZ je registrovaných omnoho viac ľudí ako je podpísaných na petiící. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off lubenko, 5.3.2017 o 21:17

stale tvrdím že polovníkov je 60000,ale len na papieroch,ale čo by pre polovnictvo aj niečo urobili je strašne malo a odzrkadluje sa to i v polovnických združeniach,30% robí a 70% sa vezie ,ved to niekdo urobí a tak je to i z našou petíciou ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off HUGO09, 5.3.2017 o 20:05

O podpisoch sa dá rozprávať a stagstalker tu dosť naznačil aj niektorí iný, štruktúra poľovníkov je taká aká je a nie všetci sedia pri PC no a proste slováčisko, pokiaľ mu neberú chlieb od úst alebo stoličku spod zadku tak sa nepohne, ja som to ukazoval chlapom v združení a nikoho to nejak zvláštne nezaujalo ako keby sa nič nedialo bohužiaľ ale taký sme aspoň väčšina, zaujímavejšie boli žabomyšie vojny v združení ako nejaká petícia ,ak chceme nejak ukázať silu musí to niekto rozbehnúť len kto? asi len niekto zhora ale tam im na tom záleží asi tak ako tým naším chlapom majú iné starosti . ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off tanak, 5.3.2017 o 18:09

Podpisy mame 3378 a opozicia ma 5622 ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stagstalker, 1.3.2017 o 23:59

Skúsim aj ja svojou maličkosťou prispieť do diskusie. Treba si uvedomiť to, že každá snaha sa cení a má svoj význam. Možno petícia od Matveja nie je dokonalá, ale je a minimálne čerí hladinu doteraz mútnych vôd slovenského poľovníctva, v ktorých je väčšina poľovníkov ochotných riešiť poľovnícke problémy maximálne v rámci hraníc svojho revíru. V tejto chvíli vôbec nie je dôležité či z tejto petície reálne niečo bude, skôr ju môžeme vnímať ako jeden z impulzov naučiť slovenských poľovníkov zaujímať sa o veci, ktoré sa ich síce nedotýkajú bezprostredne a priamo, ale z celkového hľadiska sú pre nich kľúčovejšie ako interné problémy vo vlastných združeniach. A možno nás zvýšená intenzita takýchto aktivít aj naučí sceliť sa pri presadzovaní svojich záujmov, najmä v dnešnej dobe, kedy sa neustupuje tým, ktorí argumentujú rozumom, ale tým, ktorí najviac kričia a mediálnou hrou vytvárajú dojem masívnej podpory svojich záujmov. Áno SPK zareagovala, ale treba uviesť aj to s akým časovým odstupom a podľa môjho presvedčenia najmä z dôvodu, že tu prítomné diskusie pozorne čítajú a muselo im byť už hlúpe petíciu osoby Viktor Čech ignorovať. SPK zlyháva v jednej veci a tou je dokázať vyburcovať a zaktivizovať svoju členskú základňu k vyvolaniu verejného tlaku pri presadzovaní si svojich cieľov alebo v boji proti nelogickým a kontraproduktívnym snahám nejakú oblasť poľovníctva či poľovníctvo samotné obmedziť. Mimovládky nemajú ústredné riadenie aké má slovenské poľovníctvo v podobe SPK a predsa sa dokážu cez vlastné kanály a svojou vlastnou aktivitou zjednotiť natoľko, že aj na demagogicko- nelogicky postavených tézach dokážu vytvoriť dostatočný verejný tlak v podobe, vďaka ktorej vedia niektoré veci pohnúť v ich prospech. Často využívajúc populistické snahy politikov "podporiť" tú časť voličskej základne, u ktorej "zavetria" dostatočný počet voličov. Nie je to tak dávno, kedy sa "vďaka" snahe niektorých politikov nemohli v revíroch loviť túlavé mačky a treba si spomenúť, že to boli práve rôzne "pseudochranársko psíčkarske" organizácie, ktoré vyvinuli dostatočný tlak nato, aby legislatívne presadili túto scestnú zmenu, ktorú odstránila až následná novela a tlak aj z radu profesionálnych ochranárov, ktorí videli čo neregulovanie počtu mačiek domácich v revíroch spôsobuje v praxi. SPK je v tejto oblasti skostnatelá, podľa mňa aj z dôvodu, že nemá vo svojich radoch dostatočný počet mladých ľudí, ktorí by dokázali pružne reagovať na dnešné možnosti práce s verejnosťou a verejnou mienkou. SPK má mať ľudí, ktorí budú špeciálne obhospodarovať sociálne siete, reagovať na rôzne "hoaxy" pseudochranárov a prostredníctvom stránok, videí, fotografií, článkov, ale aj priamo v diskusiách budovať pozitívny obraz poľovníctva v očiach verejnosti a dementovať súčasné názory, ktoré poľovníctvo vo všeobecnosti (najmä z dôvodu absencie informovanosti verejnosti a bulvárnym článkom) prezentujú ako bezbrehé vraždenie zveri arogantnými opilcami. A čo sa týka petícii? SPK má mať a musí mať odborníkov, ktorí dokážu právne správnu a tézami presnú petíciu spísať a túto distribuovať medzi členov nielen elektronicky, ale aj formou hárkov doručených do jednotlivých PZ a PS. Komunikovať s predsedami združení, ľuďmi na okresných úradoch, ktorí spravujú poľovníctvo tak, aby presvedčili členskú základňu zapojiť sa a podporiť takúto aktivitu. Treba si uvedomiť, že medzi poľovníkmi je veľa členov nepoužívajúcich internet alebo nesledujúcich diskusie a títo sa nemajú ako o niektorých problémoch alebo pokusoch "pseudoochranárov" dozvedieť a nemajú ani ako podporiť snahu poľovníkov tomuto zabrániť. Naopak, podľa mňa jadro pseudoochranárov tvoria prevažne mladý ľudia zavesení na PC, veď samotné "ochranárske" snahy tohto typu sú záležitosťou posledných pár rokov. Blíži sa čas poľovníckych výstav. Je naozaj taký problém spísať petíciu, rozdistribuovať ju medzi jednotlivé združenia a spoločnosti, dať hárky na miesta kde sa budú konať výstavy trofejí a s ľuďmi (laikmi i poľovníkmi) o tejto téme diskutovať? Vysvetliť im svoj pohľad na vec a dať im možnosť ho podporiť? Pri takejto členskej základni + rodinní príslušníci + sympatizanti by nemalo byť problémom každú dôležitejšiu vec v rámci poľovníctva podporiť aj podpismi niekoľko desaťtisíc ľudí, v tej chvíli by sa aj SPK dostala argumentačne na inú úroveň, pretože to už sú počty, s ktorými dokážu kalkuovať aj politici a ktoré im stoja zato, aby mali snahu im "vyhovieť" Je toho veľa čo by sa dalo napísať, navrhnúť, v týchto úvah nosím v hlave dosť. Už dlhší čas (a to preto, lebo ma o to požiadali niektorí členovia fóra) sa pohrávam s myšlienkou napísať článok, obsahovo vhodný na uverejnenie v nejakom periodiku s celoslovenskou pôsobnosť ako je PaR a podobne, v snahe odprezentovať niektoré myšlienky na rôzne témy (ochrana vlka, petícia, osveta) aj poľovníkom mimo tohto fóra a tým, ktorí sa o dianí v slovenskom poľovníctve dozvedajú najmä prostredníctvom takýchto časopisov. Neviem však či by vôbec nejaký časopis takýto typ článku, ktorý by bol možno v istých smeroch kritický aj smerom do vlastných radov bol ochotný uverejniť. V prípade ak áno, a kompetentní to tu čítajú, treba mi dať vedieť do súkromnej pošty. Pokiaľ budem vedieť, že môj čas, ktorý mi je naozaj vzácny nestrávim za klávesnicou zbytočne, som ochotný dať z mojich, aj tu odprezentovaných myšlienok niektoré na papier. Nemyslím, že to spôsobí revolúciu, ale možno prinúti niektorých zamyslieť sa. Iných zaktivizuje. A možno si z toho niečo vezmú aj tí, ktorí majú skutočné možnosti dianie v slovenskom poľovníctve ovplyvniť. Sme komorou a preto by sme mali ako komora vystupovať aj navonok. Prezentovať sa ako profesionáli, zaujímať stanoviská a aktívne sa prostredníctvom SPK vyjadrovať k témam aj vtedy, keď nás priamo neoslovia. Dementovať nezmysly a prebíjať ich argumentami a faktami. Ale tiež aktívne pôsobiť aj vo verejných diskusiách, v ktorých je poľovníctvo neprávom zaznávané. Treba si všimnúť ako navonok vystupujú iné komory profesné aj tie "záujmové". 60 tisícová základňa musí byť dostatočnou silou nato, aby bolo rešpektovaná z hľadiska potrieb jej členov a nie zaznávaná často anonymne vystupujúcimi ľuďmi, ktorí si podľa mňa bez odborného vzdelania hovoria "ochranári" a chcú určovať smer, akým sa má a môže súčasné slovenské poľovníctvo uberať. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 31

off hunter4321, 1.3.2017 o 23:28

Presne, toto už je klasika. Keď sú taký ochranári tak radšej nech zoberú vrecia a nech čistia hory. Chcú podporiť turistiku a zároveň chrániť medveďe a pod. šelmy. Ani si nechcem predstaviť koľko stretov človeka z medveďom by bolo (aj bude, vzhľadom na dnešnú siuáciu) a ešte sa vyhovárajú na poľovníkov že úmyselne prikrmujú aj medvede. Ochranári sú výplod modernej doby, kde je "in" všetko čo je bio pričom ani nevedia o čom to je. Neviem si predstaviť ochranárov v takejto forme v minulom storočí, hlavne za bývalého režimu. Sú to totálne naivky a citlivky čo im je život zvieraťa prednejší ako život človeka a svoje komplexi a nudu riešia húlením trávy a potom vznikne toto. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 1.3.2017 o 21:47

ved preto vravim že im chýba vizia a čo ma prekvapilo že chcu aby ludia mohli vstupovat do chranených oblastí,ako keby to už nerobili a aký bordel tam po nich ostavá ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off hunter4321, 1.3.2017 o 21:44

Matvej: radšej zadarmo ako keby mali tie ich "zmeny" presadiť. A to s tým kritizovaním je síce smutné, ale s tým nič nespravíš. Podľa mňa by sa to dalo buď cez obvodné poľ. org. alebo priamo zaslať hárky resp. nejakú výzvu do každého poľ. združenia. ---- lubenko: im vždy chýbala hlava. Síce som si tieto ich posledné výplody nečítal, ale z tých predošlých som si urobil svoj názor. A to že chcú spraviť zo slovenska niečo ako rezerváciu je úplne na smiech, pretože im to x-ľudí x-krát vysvetľovaľo že slovensko nemá rozlohu ruska alebo kanady. A vóbec, nemyslím si žeby na slovensku bolo miesto, kde ľudská noha nevkročila. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off lubenko, 1.3.2017 o 21:27

podla mna ta petíciaza za zmenu toho zakona o ochrane prírody ma petu,ale chýba jej hlava,chýba mi tam nejaka vizia ako by to chceli realizovat v praxi,ved len zonácia Tatier sa už robí ako dlho ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 1.3.2017 o 19:43

Ja si myslím, že to v tomto prípade odrb nie je.. A áno, zozbierať podpisy by asi bolo možné, ale koľkí ľudia to budú ochotní robiť v podstate zadarmo? Myslíte si, že SPK alokuje nejaký rozpočet? Určite nie... Viete, aktivita veľkej časti poľovníkov začína a končí pri šomraní za pivom a kritizovaní na lovuzdar.sk.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off hunter4321, 1.3.2017 o 19:17

Zase druhá vec je tá, či to nie je nejaký oj*b. Aj ja môžem odfotiť kopu papierov a napísať že mám 100 000 podpisov. A osobne si myslím, že by sa nám podarilo nazbierať o dosť viac ako 60 000 podpisov. Na dedinách žije veľa normálnych ľudí čo vie o čom je poľovníctvo a aké je dnes dôležité. Len problém je tá organizácia. To je tak ako vyjadrenie SPK k petící od čecha, aj keď sa už konečne pohli ale je to dlhé a nie tak rozširené na nete aby to zaujalo viac ľudí. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off xwolf, 1.3.2017 o 16:09

Jeger - NEZOZBIERALI. Ani omylom.... Smutné, ale je to tak. Keď by sa o týždeň schválil zákon, že všetky zbrane sa musia bezodplatne odovzdať, čo myslíš, koľko držiteľov ZP z tých cca. 150 000 by bolo ochotných niečo podporiť, nejakú legálnu aktivitu proti tomu? To je len rečnícka otázka, odpovedať netreba. Detto poľovníci, mávnu rukou, však nejako bude. A ak nebude, do krčmy sa pôjde aj tak, aspoň zapiť žiaľ. Zrejme je to mentalitou... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

on elciervo, 1.3.2017 o 13:09

Ja osobne už začínam byť čoraz viac pesimistickejší keď pozorujem s akým "záujmom" podpisovali moji poľovnícky kolegovia a známy petíciu od Matvej-a,o laickej verejnosti a jej presviedčaní (odbornom, vecnom) zo strany SPK napríklad ani nehovoriac...To pavian: Nátelníci sa viac orientujú na kultúrne podujatia (Pohoda),rôzne workshopy s "eko" tematikou,rôzne prírodné či prírode blízke predaje suvenírov a podobne (tým netvrdím že nemali niekedy stánok pred Tescom,nikdy som ich tam však nevidel), a v poslednom rade pochybujem že obiehajú dôchodcov, lebo ich stála a čoraz väčšia podpora ide od mládeže, ľudí od 20-40,vysokoškolsky vzdelaných ľudí! atď. Ale chápem ako ste to mysleli... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Jeger, 1.3.2017 o 12:27

Zozbierali by sme neboj sa, ale by sa to muselo riešiť cez SPK a nie cez portál lovuzdar.sk Môj názor. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 1.3.2017 o 12:03

Pavian.. :) Nás poľovníkov je 60 000.. a nie som si istý, či keby som spísal petíciu pre podporu poľovníctva, kľudne s podstatne menej radikálnym znením ako je tá dnešná, neviem či by sme tých 50 000 podpisov zozbierali.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off pavian, 1.3.2017 o 11:56

Keď pôjdeš aj ty pred Tesco, či Kaufland alebo budeš obiehať dôchodcov a zvolíš správnu rétoriku a argumenty, na obsahu petície potom až tak záležať nebude... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on elciervo, 1.3.2017 o 11:47

Ale oni ju fakt že robia!Preto si myslím že svoj cieľ dosiahnú... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 1.3.2017 o 10:58

Páni, pre tých, ktorí naznačujú, že sa tu niekto hrá.. LZ VLK aktuálne robí vlastnú petíciu za zmenu zákona o ochrane prírody.. Včera skončilo predbežné sčítanie zatiaľ získaných podpisov a majú 30 000 s cieľom získať 50 000 do konca apríla.. Petícia za reguláciu ochranárskych združení - diskusia ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Matvej, 28.2.2017 o 19:43

Páni, ja som rád, že sa reakcia objavila. Neriešim ako dlho im to trvalo, to už je z princípu u SPK štandard.. Problém je, že je len čiastková a nerieši základný problém - a to je to ako nás ponímajú ľudia na verejnosti.. A kľudne sa obuj do petície.. Jej cieľom bolo docieliť to čo docielila - donútila mnohých ľudí zamyslieť sa nad tým čo za kraviny vlastne podpisujú v petícií viktora čecha a tiež bez debaty došlo k tomu, že sa od Čechovej petície dištancovali združenia ako je LOZ VLK alebo iniciatíva Andela - regulácia poľovníctva.. A k Stopinkovi - práve to je naša úloha.. Vysvetliť ľuďom, že nie sme zelení psychopati a blbci čo sa ožerú a strieľajú na všetko čo sa pohne.. A o tých médiách to nie je úplne také čierne. Aj tam sú ľudia, ktorí sú ochotní sa za nás stále postaviť.. Tak to treba využiť kým to tak je.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off goret, 28.2.2017 o 19:35

Matvej, nikto nie je dokonalý. Nebola reakcia SPK, pindalo sa. Je reakcia, pindá sa zas. Ja by som si tiež popindal na to tvoje hranie sa na petíciu, ale na čo? Jediný výsledok by bol, že by si sa zdul. Inak, reakcia SPK už na FB koluje pomocou zdieľania. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 2

off Stopinko, 28.2.2017 o 19:03

Matvej ano SPZ SPK to mala napisat polopatisticky. Nakolko to bolo smerovane telatu , ktoremu ani vlastna mater nerozumie :))) Len komunikuj ludskejsie s ludmi , ktori ta uz pri pohlade na tvoje profilove foto v polovnickom klobuku odsudili na smrt pred tym nech si uz cokolvek povedal ci napisal. Ludia typu Viktorko nevedu dialog oni vedu urazlivy monolog na kohokolvek . Laicka verejnost je masirovana mediami aki sme mi ... Len pri osobnom kontakte zmenia nazor nakolko je to vzdy o slusnosti ( hoc aj v nasich radoch sa najdu hulvati) a ta na internete neexistuje nakolko dava ludom anonymitu a vedia , ze z monitoru sa im neujde zaucho. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off Matvej, 28.2.2017 o 18:27

Fero (motaq), sedí to, že odpoveď adresuje všetky blbosti ktoré Čech vytvoril.. Na druhú stranu je to formulácia a spôsob, ktorá na sociálnych sieťach nie je v podstate šíriteľná.. A nikto si to ani neotvorí, nie to ešte prečíta.. Áno, je dobré, že sa konečne vyjadrili a je dobré, že poukázali na to čo sme sa mi tu bavili už týždne - teda, že Čech žiada totálne blbosti či už z legislatívneho alebo vôbev akéhokoľvek logického pohľadu, problém však je, že väčšine jeho podporovateľov to nevadí.. A preto treba adresovať problém aj "komunikáciou s ľudskejšou" tvárou - teda jednoduchšou.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off motaq, 28.2.2017 o 17:20

odpoved SPK je dobre spravena s pohladu odpovede na vsetky nezmysly aj s argumentaciou. to klobuk dole. otazka je ci sa to na socialne siete dostane resp kto ju tam dostane. SPK to asi nebude. druha vec je ci to bude verejnost cele citat je to dost dlhe... ale je dobr ze sa posnazili a nenechali to bez povsimnutia. len mali by sa este pousilovat aby sa to dostalo medi ludi aj nejakou oicialnou cestou a nie len tak ze to budeme my zdielat.... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 3

off Matvej, 28.2.2017 o 16:42

Goret, :), so všetkou úctou, ale tu sa ukazuje ako málo chápete tomu ako sa na sociálnych sieťach šíria informácie a ako na nich efektívne komunikovať. Bohužiaľ podoba výplodu SPK je zúfalo nekompatibilná a v zásade neadresuje nič okrem toho, že poukázala na neschopnosť pána Čecha z legislatívneho hľadiska správne formulovať svoje požiadavky.. Garantujem, že čoskoro príde ďalšia petícia, tentokrát formulovaná lepšie.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off goret, 28.2.2017 o 5:34

K motaq, včera o 19:53, jednoducho, prostredníctvom sociálnych sietí sa rozšíri všetko ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 1

off Matvej, 27.2.2017 o 23:25

Fero, bohužiaľ vieš ako to je.. Každý si hrabe na svojom piesočku.. A starého psa novým kúskom nenaučíš.. Stále si ľudia v SPK a SPZ neuvedomujú, že na facebooku a spol to funguje stále štýlom "o nás aj bez nás.." A ignorácia tejto reality len ďalej podporuje rast týchto kampaní.. A bohužiaľ práve sociálne siete sú miesto, kde sa dnešná mládež vzdeláva.. Takže ak niečo nezačneme systematicky robiť, bude len horšie.. ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

on elciervo, 27.2.2017 o 21:25

Motaq trefné!Jedna lastovička jar nerobí... ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off motaq, 27.2.2017 o 19:53

otazka je ako tuto odpoved dostanu medzi nepolovnicku verejnost. to ze je reakcia zverejnena na stranke spk asi stacit nebude alebo??? ◄ reagovať

dať hlas príspevku | počet hlasov: 4

zobrazené 1-40 z 153 | najnovšie | novšie | staršie | najstaršie

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov