Heming hunting
dnes je pondelok,  4. marec 2024,  meniny má Kazimír,  spln: 24. február 2024,  dnes východ slnka: 06:23,  dnes západ slnka: 17:32
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

návrh zákona o poľovníctve 2018 - článok

autor: off goret
pridané: 30.10.2018 12:09

 (Návrh) ZÁKON  z ... 2018 o poľovníctve a o zmene doplnení niektorým zákonov                                                                                        Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Čl. IZákladné ustanovenia§ 1Predmet úpravy
 1. Tento zákon upravuje
 1. podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,[1])

 2. uznávanie, zmeny a užívanie poľovných revírov,

 3. poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,

 4. ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,

 5. vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,

 6. vedenie registra poľovníckych organizácií,

 7. organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),

 8. podmienky lovu a zužitkovanie zveri,

 9. náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,

 10. pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,

 11. zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
 1. Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch, [2]) ak tento zákon neustanovuje inak.§ 2Vymedzenie základných pojmovNa účely tohto zákona sa rozumie
 1. poľovníctvom súhrn činností vykonávaných vo verejnom záujme, zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia,

 2. poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode,

 3. právom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver a jej vývojové štádiá a zhody parožia si privlastňovať alebo predávať, zbierať vajcia pernatej zveri na účel jej vyliahnutia a chovu s povolením podľa osobitného predpisu[3]) a využívať na to v potrebnej miere poľovné pozemky, poľné a lesné cesty,

 4. chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije,

 5. chovateľským cieľom v chove raticovej zveri dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré sú zhodné s normovanými kmeňovými stavmi raticovej zveri v danom poľovnom revíri, pri dosiahnutí plánovaného pomeru pohlavia, plánovanej vekovej a pohlavnej štruktúry populácie a plánovanej vekovej štruktúry samčej zveri. Chovateľským cieľom v chove malej zveri je dosiahnutie jarných kmeňových stavov, ktoré sú zhodné s normovanými kmeňovými stavmi malej zveri v danom poľovnom revíri,

 6. normovaným kmeňovým stavom zveri únosný počet jedincov jednotlivých druhov zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu v príslušnej kvalitatívnej triede, vychádzajúci z prírodných podmienok prostredia a prirodzených potrieb zveri, určený okresným úradom,

 7. kvalitatívnou triedou stupeň kvality poľovného revíru určený zimnou úživnosťou a stanovištnými podmienkami pre chov príslušného druhu zveri,

 8. poľovnou oblasťou rozsiahle ucelené územie s vhodnými prírodnými podmienkami pre príslušný druh hlavnej zveri spravidla zhodné s orografickými celkami. Je základnou jednotkou veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia pre zver, ktorá sa chová a obhospodaruje podľa koncepcie [§ 42 odseku 1 písm. b)] a zásad schválených poradným zborom,

 9. poľovnou lokalitou ucelené územie v rámci poľovnej oblasti s výskytom danielej zveri alebo muflonej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri, alebo územie, na ktorom sa prednostne prihliada na udržanie tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka,

 10. chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného okresného úradu,

 11. chránenou poľovnou oblasťou environmentálny nástroj štátu na zachovanie a zveľaďovanie genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov poľovnej zveri prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia vo vybraných poľovných revíroch alebo súboroch susediacich poľovných revírov vyhlásených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

 12. nepoľovnou plochou zastavané územie obce[4]), zastavaný pozemok, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, letisko,[5]) cintorín, oplotený pozemok, ak nie je zvernicou alebo pozemkom oploteným z dôvodu ochrany pred škodami spôsobenými zverou, iný pozemok podľa rozhodnutia ministerstva [§ 88 písm. e)]; oploteným pozemkom sa rozumie pozemok ohradený plotom pevne upevneným k zemi, ktorý znemožňuje voľný pohyb zveri a tým jej riadne poľovnícke obhospodarovanie;

 13. poľovným pozemkom každá plocha, ktorá nie je uvedená v písmene l),

 14. poľovným revírom poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica,

 15. samostatným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve jednej fyzickej osoby alebo jednej právnickej osoby,

 16. spoločným poľovným revírom poľovný revír uznaný z poľovných pozemkov vo vlastníctve viacerých vlastníkov,

 17. skutočnou výmerou poľovného revíru celková aktuálna výmera poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru [§ 3 ods. 6 písm. e)],

 18. analýzou vlastníckych vzťahov zoznam všetkých vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri s uvedením výmer poľovných pozemkov príslušného vlastníka a ich podielu na výmere poľovného revíru (§ 3 ods. 6),

 19. súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky, z ktorých sa dá dostať z jedného na druhý bez prekročenia cudzieho pozemku; úzke pozemkové pruhy neprerušujú túto súvislosť; ak však ležia v pozdĺžnom smere, nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými; za také pruhy sa nepovažujú diaľnice, cesty diaľničného typu, priehrady a letiská so spevnenými plochami,

 20. vlastníkmi spoločného poľovného revíru všetci vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých je uznaný spoločný poľovný revír,

 21. vlastníkom samostatného poľovného revíru vlastník, z ktorého poľovných pozemkov je uznaný samostatný poľovný revír,

 22. užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri,

 23. užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri,

 24. užívateľom poľovných pozemkov osoba, ktorá poľnohospodársky, lesnícky, vodohospodársky alebo rybársky obhospodaruje poľovné pozemky,

 25. správcom právnická osoba, ktorá podľa osobitného predpisu[6]) spravuje poľovné pozemky vo vlastníctve štátu,

 26. zverou populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1,

 27. lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, sokoliarskymi dravcami alebo pomocou fretky; za lov zveri sa nepovažuje dočasný odchyt zveri na vedecké a výskumné účely, pri ktorom sa zver vracia späť do poľovného revíru, v ktorom bola odchytená a usmrtenie zveri podľa osobitného predpisu,[7])

 28. odchytom spôsob lovu zveri jej chytaním pomocou sietí, chytacích zariadení, imobilizačnými zbraňami alebo krmivom,

 29. časom núdze obdobie vyhlásené okresným úradom pre chovateľský celok, počas ktorého je z dôvodu poveternostných podmienok potrebné prikrmovať zver,

 30. prikrmovacím obdobím obdobie, v ktorom je možné prikrmovať zver,

 31. poľovníckym zariadením objekt slúžiaci na prikrmovanie zveri, napájanie zveri, pozorovanie zveri, lov zveri vrátane jej odchytu, uskladňovanie krmiva pre zver v poľovnom revíri alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov,

 32. poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého,

 33. umelým chovom pernatej zveri, králika divého a zajaca poľného chov na účely zazverovania poľovného revíru alebo výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov,

 34. poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,

 35. strelcom na spoločnej poľovačke účastník spoločnej poľovačky s presne určeným streleckým stanovišťom vykonávajúci lov zveri,

 36. honcom účastník spoločnej poľovačky, úlohou ktorého je vyháňať zver, sústreďovať ulovenú zver podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky, prípadne zver loviť,

 37. pohonom etapa spoločnej poľovačky a časť poľovného revíru, v ktorej sa uskutočňuje spoločná poľovačka, spravidla priestor medzi strelcami a honcami,

 38. postriežkou spôsob individuálneho lovu, pri ktorom poľovník čaká na zver za účelom jej lovu spravidla v úkryte na jednom mieste,

 39. posliedkou spôsob individuálneho lovu, pri ktorom poľovník postupuje poľovným revírom a vyhľadáva zver za účelom jej lovu,

 40. dohľadávaním zveri vyhľadanie už postrieľanej alebo iným spôsobom poranenej zveri za účelom jej dostrelenia,

 41. durením vyhľadávanie, sliedenie, naháňanie a zastavenie zveri psami alebo honcami. Rozhodovanie o práve poľovníctva§ 3Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
 1. Právo poľovníctva patrí vlastníkovi poľovného pozemku, ktorý musí pri rozhodovaní o tomto práve a využití tohto práva rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z verejného záujmu.

 2. Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o práve poľovníctva a jeho výkone na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“); okrem rozhodovania vlastníka samostatného poľovného revíru.

 3. Zhromaždenie rozhoduje o
 1. podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru,

 2. podaní žiadosti o zmenu hranice poľovného revíru,

 3. podaní žiadosti o zrušenie poľovného revíru,

 4. súhlase k vytvoreniu chránenej poľovnej oblasti alebo zrušení chránenej poľovnej oblasti,

 5. súhlase k zaradeniu poľovného revíru do už vytvorenej chránenej poľovnej oblasti alebo k vyradeniu poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti,

 6.  užívaní poľovného revíru,

 7.  vzniku a zániku vlastníkmi založenej poľovníckej organizácie,

 8.  zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“) podľa § 27 ods. 1 písm. d) a f) bod 1.
 1. Pri zvolaní zhromaždenia a na zhromaždení práva vlastníka, ktorým je štát, vykonáva správca. Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti [8]) na zhromaždení zastupuje osoba oprávnená konať za spoločenstvo [9]) na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

 2. Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítanej z výmery pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru (ďalej len „zvolávateľ“). Zvolávateľ zvoláva zhromaždenie písomnou pozvánkou a ak písomnú pozvánku nedoručuje každému z vlastníkov poľovných pozemkov, zvoláva ho verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená vo všetkých dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej desať pracovných dní pred konaním zhromaždenia. Správcovi zasiela zvolávateľ písomnú pozvánku. Ak je zvolávateľom správca, pozvánku zverejní v rovnakej lehote aj na svojom webovom sídle. Ak správca spravuje alebo nakladá v poľovnom revíri s viac ako 10 % poľovných pozemkov, je povinný zúčastniť sa zhromaždenia. Pozvánka a verejná vyhláška musia obsahovať informáciu, kde je možné do analýzy vlastníckych vzťahov podľa odseku 6 nahliadnuť.

 3. Zvolávateľ zhromaždenia pred zvolaním zhromaždenia zabezpečí vypracovanie analýzy vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri. Analýzu vlastníckych vzťahov vypracuje právnická osoba podľa § 43 ods. 2 alebo odborne spôsobilé osoby podľa osobitných predpisov.[10]) Analýza vlastníckych vzťahov nesmie byť ku dňu konania zhromaždenia staršia ako šesť mesiacov. Analýza vlastníckych vzťahov obsahuje:
 1. katastrálne územie,

 2. meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri,

 3. parcelné číslo, číslo listu vlastníctva, veľkosť vlastníckeho podielu, sumárnu výmeru poľovných pozemkov, ktoré vlastník poľovných pozemkov v poľovnom revíri vlastní,

 4. veľkosť podielu pripadajúcemu vlastníkovi z celkovej výmery poľovného revíru,

 5. skutočnú výmeru poľovného revíru v členení podľa druhu pozemku,

 6. grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres hraníc poľovného revíru na katastrálnej mape v mierke 1:2880 alebo 1:2000 a na mape poľovného revíru vo formáte A3.
 1. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov, počítaná z výmery pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, počítanou z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na uznanie poľovného revíru alebo zo skutočnej výmery poľovného revíru.

 2. Na zhromaždení má vlastník poľovného pozemku váhu hlasu podľa podielu výmery vlastnených poľovných pozemkov k výmere navrhovaného poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru. Pri hlasovaní sa vychádza z analýzy vlastníckych vzťahov. Na zmeny vo vlastníckych vzťahoch sa prihliada, len ak boli oznámené zvolávateľovi zhromaždenia najneskôr v posledný deň zverejnenia podľa odseku 5 a boli podložené príslušnou verejnou alebo inou listinou.

 3. Obsahom zhromaždenia je
 1. otvorenie zhromaždenia,

 2. oboznámenie s výmerou navrhovaného poľovného revíru alebo so skutočnou výmerou poľovného revíru,

 3. overenie uznášaniaschopnosti,

 4. rozhodovanie zhromaždenia,

 5. ukončenie zhromaždenia.
 1. Ak zhromaždenie rozhoduje o užívaní poľovného revíru, záujemcovia o jeho užívanie predložia zvolávateľovi zhromaždenia svoju finančnú ponuku najneskôr v deň konania zhromaždenia pred jeho otvorením. Záujemcovia, ktorí včas predložili svoju ponuku, majú právo sa zúčastniť zhromaždenia. Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pred rozhodovaním zhromaždenia oboznámiť zhromaždenie s predloženými ponukami.

 2. Ak zhromaždenie rozhoduje o užívaní poľovného revíru s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu, zhromaždenie rozhoduje podľa odseku 9 písm. d) najskôr o výške náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za 1 ha ročne.

 3. Ak výšku náhrady podľa odseku 11 na zhromaždení akceptuje viac záujemcov o užívanie poľovného revíru, správca zohľadní pri rozhodovaní o budúcom užívateľovi poľovného revíru plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, ktorý obsahuje najmä základné údaje o poľovnom revíri, zhodnotenie poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, návrh opatrení na rozvoj poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, aktivity na propagáciu poľovníctva, predpokladaný rozsah investícií súvisiacich s poľovníckym hospodárením, počet držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti okresného úradu podľa poľovného revíru a výmeru poľovných pozemkov v poľovnom revíri vo vlastníctve členov budúceho užívateľa.

 4. Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmeru poľovných pozemkov pripadajúcich jednotlivým osobám a podiel výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru alebo ku skutočnej výmere poľovného revíru. Zvolávateľ zabezpečuje a podľa dokladu totožnosti kontroluje zápis do listiny prítomných. Za správnosť a úplnosť údajov v listine prítomných zodpovedá zvolávateľ. Zvolávateľ zabezpečuje vypracovanie zápisnice o priebehu a rozhodovaní zhromaždenia; prílohou zápisnice je listina prítomných.

 5. Zhromaždenie si zvolí aspoň dvoch splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona. Splnomocnenci sú povinní vykonať rozhodnutie zhromaždenia.

 6. Zhromaždenie sa musí konať v územnom obvode okresného úradu, v ktorom sa nachádza poľovný revír alebo jeho prevažná časť.

 7. Vlastník samostatného poľovného revíru vykonáva pôsobnosť zhromaždenia. Rozhodnutie vlastníka samostatného poľovného revíru urobené pri výkone pôsobnosti zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť podpísané a pravosť podpisu vlastníka samostatného poľovného revíru musí byť osvedčená. Poľovný revír§ 4Podmienky uznávania poľovného revíru
 1. Pri uznávaní poľovného revíru okresný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala
 1. primerané zdroje prirodzenej potravy a vody,

 2. zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja,

 3. vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.
 1. Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné tak, aby
 1. ak je to možné, sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,

 2. súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné alebo neprekonateľné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe, 
 1. Okresný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, ktoré nie sú súčasťou iného uznaného poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak, a ktoré spĺňajú podmienky podľa odsekov 1 a 2 a dosahujú výmeru najmenej
 1. 1 000 ha v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri,

 2. 2 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri.
 1. Pri uznávaní poľovného revíru vykoná okresný úrad obhliadku navrhovaných hraníc poľovného revíru a v prípade potreby vykoná zaokrúhlenie jeho hraníc tak, aby poľovný revír zodpovedal podmienkam riadneho poľovníckeho hospodárenia.

 2. Na zaokrúhlenie hraníc poľovného revíru môže okresný úrad pričleniť alebo odčleniť poľovné pozemky, ak nie sú súčasťou susedného poľovného revíru. Pri zaokrúhľovaní hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice katastrálnych území ani vlastnícke hranice.

 3. Za splnenie podmienok na riadne poľovnícke hospodárenie sa na účely tohto zákona považuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 až 3.

 4. Poľovný pozemok, ktorý nie je súčasťou poľovného revíru a z ktorého nie je možné vytvoriť nový poľovný revír, pričlení okresný úrad k susednému poľovnému revíru.

 5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu požiadať ministerstvo o vyhlásenie pozemku za nepoľovnú plochu. Vyhlásením za nepoľovnú plochu pozemok prestáva byť súčasťou poľovného revíru.

 6. Ak zanikol dôvod, pre ktorý bol pozemok podľa odseku 8 vyhlásený za nepoľovnú plochu, ministerstvo ho vyhlási za poľovný pozemok a z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k poľovnému revíru.

 7. Ak pozemok prestal mať charakter nepoľovnej plochy [§ 2 písm. l)], okresný úrad z vlastného podnetu alebo na návrh rozhodne o jeho pričlenení k uznanému poľovnému revíru.

 8. Na pričlenenie pozemku k poľovnému revíru podľa odsekov 7, 9, a 10 sa neuplatňuje postup podľa § 9 a 10. Na konanie podľa odsekov 7 a 10 je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode pozemok alebo jeho prevažná časť leží.

 9. Ak je pochybnosť o tom, či je pozemok poľovným pozemkom alebo je nepoľovnou plochou, okresný úrad rozhodne na základe posúdenia, či je možné pozemok riadne poľovnícky obhospodarovať. Účastníkom konania je vlastník pozemku a užívateľ poľovného revíru.

 10. Vlastník poľovného pozemku môže okresný úrad požiadať o dočasné obmedzenie výkonu práva poľovníctva na pozemku v jeho vlastníctve z dôvodu ochrany života, zdravia alebo majetku. Obhospodarovanie poľnohospodárskych a lesných pozemkov nie je dôvodom na obmedzenie výkonu práva poľovníctva. Žiadosť obsahuje
 1. identifikáciu pozemku,

 2. odôvodnenie žiadosti,

 3. činnosť, ktorú vlastník žiada obmedziť,

 4. časové obdobie, na ktoré vlastník žiada činnosť obmedziť.
 1. Okresný úrad na základe posúdenia žiadosti rozhodne o obmedzení výkonu práva poľovníctva. Účastníkom konania o obmedzení výkonu práva poľovníctva je vlastník pozemku a užívateľ poľovného revíru, v ktorom je poľovný pozemok začlenený. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bol obmedzený výkon práva poľovníctva, nemá odkladný účinok. § 5Uznávanie poľovného revíru
 1. Žiadosť o uznanie poľovného revíru môže na príslušný okresný úrad podať
 1. vlastník poľovného pozemku, z ktorého má byť samostatný poľovný revír uznaný,

 2. vlastníci poľovných pozemkov, z ktorých má byť spoločný poľovný revír uznaný.
 1. Ak poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, príslušným okresným úradom je okresný úrad, v ktorého pôsobnosti leží prevažná časť navrhovaného poľovného revíru. Okresné úrady, v ktorých územnej pôsobnosti leží menšia časť poľovných pozemkov sú dotknutými správnymi orgánmi.

 2. Žiadosť o uznanie samostatného poľovného revíru obsahuje
 1. identifikačné údaje žiadateľa,

 2. zoznam poľovných pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, z ktorých má byť uznaný poľovný revír,

 3. grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,

 4. opis hraníc navrhovaného poľovného revíru,
 1. Žiadosť o uznanie spoločného poľovného revíru obsahuje:
 1. identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti o uznanie poľovného revíru,

 2. analýzu vlastníckych vzťahov podľa § 3 ods. 6,

 3. grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,

 4. opis hranice navrhovaného poľovného revíru,      zápisnicu podľa § 3 ods. 13, ktorá obsahuje uznesenie o podaní žiadosti na uznanie poľovného revíru.
 1. V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru okresný úrad uvedie názov poľovného revíru, celkovú výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa druhu pozemkov, opis hraníc poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej bude poľovný revír patriť. Prílohou rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je vektorová mapa poľovného revíru vo formáte A3.

 2. Okresný úrad bezodkladne zašle právoplatné rozhodnutie o uznaní poľovného revíru správcovi informačného systému poľovníctva podľa § 43. Správca informačného systému poľovníctva zverejňuje prostredníctvom informačného systému poľovníctva mapu poľovných revírov a údaje o poľovnom revíri, ktorými sú najmä názov poľovného revíru a výmera poľovného revíru z rozhodnutia podľa odseku 5 alebo § 6, 7 a 10. § 6Zvernica
 1. Samostatnou zvernicou na účely tohto zákona je druh oploteného poľovného revíru s vhodnými podmienkami na intenzívny chov raticovej zveri, ktorými sú najmä dostatok prírodnej potravy a vody, podmienky na vývoj, pohyb, úkryt, pokoj a rozmnožovanie.

 2. Uznanou zvernicou je oplotená časť poľovného revíru zriadená užívateľom poľovného revíru na účely chovu, prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, karantény, výskumu zveri a jej lovu alebo na výcvik poľovne upotrebiteľných psov.

 3. Okresný úrad uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej 100 ha, z ktorých je najmenej 20 ha lesných pozemkov alebo pozemkov porastených lesnými drevinami a tieto sú ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica mala vhodné podmienky na aklimatizáciu, rozmnožovanie, chov a lov jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované, ak žiadateľ dodrží projekt podľa odseku 5. Samostatnú zvernicu možno uznať aj z poľovných pozemkov, ktoré sú uznané za poľovný revír, ak sa v doterajšom poľovnom revíri dodržia podmienky podľa § 4. Takéto pozemky po vybudovaní oplotenia prestanú byť súčasťou pôvodného poľovného revíru.

 4. Okresný úrad schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú pozemky, z ktorých má byť zriadená, dostatočne veľké na účel, na ktorý má zvernica slúžiť, a ak sú ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať ani do nich vbiehať a ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 5.

 5. Pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice podľa odseku 3 alebo schválením zvernice podľa odseku 4 okresný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje aj štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov daného druhu zveri.

 6. Projekt podľa odseku 5 vypracúva osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Odborne spôsobilou osobou na vypracovanie projektu je osoba podľa § 42 odseku 7 a 8.

 7. K žiadosti o uznanie samostatnej zvernice žiadateľ predloží
 1. doklady podľa § 5 ods. 3 alebo 4,

 2. projekt podľa odseku 5,

 3. záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,[11])

 4. súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, z ktorých sa má zvernica uznať; v prípade poľovného pozemku v podielovom spoluvlastníctve sa uplatní postup podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka,

 5. vyjadrenie orgánu ochrany prírody. [12])
 1. K žiadosti o schválenie uznanej zvernice žiadateľ predloží
 1. doklady podľa odseku 7 písm. b) až e),

 2. zoznam poľovných pozemkov z ktorých má byť uznaná zvernica schválená,

 3. grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc uznanej zvernice,

 4. opis hraníc navrhovanej uznanej zvernice.
 1. Okresný úrad rozhodne o zániku samostatnej zvernice
 1.  ak zvernica prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 alebo ak po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 91 ods. 8 vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečia nápravu, alebo

 2. ak o jej zánik požiada vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3.
 1. Okresný úrad rozhodne o zániku uznanej zvernice
 1.  ak zvernica prestane spĺňať podmienky podľa odseku 4 a po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 91 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo

 2. ak o jej zánik požiada užívateľ poľovného revíru.
 1. Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 9 uloží vlastníkovi samostatného poľovného revíru alebo vlastníkom spoločného poľovného revíru a v rozhodnutí podľa odseku 10 uloží užívateľovi poľovného revíru povinnosť v stanovenej lehote odstrániť oplotenie.§ 7Bažantnica
 1. Samostatnou bažantnicou na účely tohto zákona je poľovný revír uznaný podľa odseku 2; uznanou bažantnicou časť poľovného revíru schválená podľa odseku 3.

 2. Okresný úrad uzná za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje; pritom sa vyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala aspoň 250 ha, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.

 3. Okresný úrad schváli na žiadosť užívateľa poľovného revíru za uznanú bažantnicu časť poľovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky na intenzívny chov bažantej zveri, nachádza sa v nej najmenej 25 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nej dostatočné potravinové zdroje a vodné zdroje, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa odseku 4.

 4. Pred uznaním samostatnej bažantnice alebo schválením uznanej bažantnice okresný úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov bažantej zveri.

 5. Projekt podľa odseku 4 vypracúva osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť. Odborne spôsobilou osobou na vypracovanie projektu je osoba so spôsobilosťou podľa § 42 ods. 7 a 8. 
 1. K žiadosti o uznanie samostatnej bažantnice žiadateľ predloží
 1. doklady podľa § 5 ods. 3 alebo 4,

 2. projekt podľa odseku 4,

 3. záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 11)

 4. vyjadrenie orgánu ochrany prírody. 12)
 1. K žiadosti o schválenie uznanej bažantnice podľa odseku 3 žiadateľ priloží
 1. projekt podľa odseku 4,

 2. záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, 11)

 3.  vyjadrenie orgánu ochrany prírody, 12)

 4. grafickú identifikáciu poľovných pozemkov a mapový zákres navrhovaných hraníc uznanej bažantnice,

 5. opis hraníc navrhovanej uznanej bažantnice.
 1. Užívateľ poľovného revíru je povinný do 15 dní od schválenia uznanej bažantnice na prístupových cestách a ďalších vhodných miestach vyznačiť jej obvod.

 2. Okresný úrad o zániku samostatnej bažantnice rozhodne
 1. ak sa chov zveri nerealizuje podľa projektu podľa odseku 4 a po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 91 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo

 2. ak o jej zánik požiada vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru podľa § 3.
 1. Okresný úrad o zániku uznanej bažantnice rozhodne
 1. ak sa chov zveri nerealizuje podľa projektu podľa odseku 4 a po predchádzajúcom uložení opatrenia podľa § 91 ods. 8 užívateľ poľovného revíru v primeranej lehote nezabezpečí nápravu, alebo

 2. ak o jej zánik požiada užívateľ poľovného revíru.§ 8Zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy
 1. Okresný úrad do 30 dní po rozhodnutí o uznaní poľovného revíru tento zaradí do kvalitatívnej triedy a určí normované kmeňové stavy, koeficient očakávaného prírastku pre jednotlivé druhy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu a prikrmovacie obdobie, čo písomne oznámi vlastníkovi poľovného revíru alebo splnomocnencom podľa § 3 ods. 14 a užívateľovi poľovného revíru. V samostatných zverniciach a samostatných bažantniciach určí normované kmeňové stavy a koeficient očakávaného prírastku pre jednotlivé druhy zveri podľa projektu podľa § 6 ods. 5 a § 7 ods.4.

 2. Okresný úrad vykoná zmenu zaradenia do kvalitatívnej triedy a zmenu normovaných kmeňových stavov, ak
 1. dôjde k zmene výmery poľovného revíru o viac ako 10 % výmery poľovného revíru,

 2. dôjde k zmene kritérií zaradenia poľovného revíru do kvalitatívnej triedy,

 3. povolí chov nových druhov zveri alebo vypustí chov niektorého druhu zveri,

 4. schváli časť revíru za uznanú bažantnicu alebo uznanú zvernicu.
 1. Okresný úrad môže na návrh chovateľskej rady zmeniť koeficient očakávaného prírastku a prikrmovacie obdobie.Zmena hranice poľovného revíru§ 9Zmenou hranice poľovného revíru sa rozumie:
 1. zlúčenie poľovných revírov,

 2. rozdelenie poľovného revíru,

 3. presun časti poľovných pozemkov z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru.§ 10Konanie o zmene hranice poľovného revíru(1)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. a) môžu podať spoločne vlastníci poľovných revírov, ktoré sa majú zlúčiť. Ak sa zlúčenie týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci poľovného revíru postupom podľa § 3.(2)Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje:
 1. identifikačné údaje vlastníka samostatného poľovného revíru alebo identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti o zlúčenie poľovných revírov,

 2. analýzy vlastníckych vzťahov v poľovných revíroch podľa § 3 ods. 6,

 3. grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,

 4. opis hranice navrhovaného poľovného revíru,

 5. názov navrhovaného poľovného revíru,

 6. zápisnice zo zhromaždení vo všetkých poľovných revíroch, ktoré sa majú zlúčiť, obsahujúce uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase so zlúčením poľovného revíru so susedným poľovným revírom; zápisnica sa nevyžaduje u samostatných poľovných revírov,

 7. súhlas užívateľa poľovného revíru, ak je užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru alebo ak užíva poľovný revír podľa § 15.(3)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. b) môže podať:a)vlastník samostatného poľovného revíru, ktorý sa má rozdeliť,b)vlastníci spoločného poľovného revíru, ktorý sa má rozdeliť, postupom podľa § 3 aleboc)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, z ktorých sa má nový poľovný revír vytvoriť.ak po rozdelení poľovného revíru vo všetkých z neho vytvorených poľovných revíroch zostanú dodržané podmienky podľa § 4.(4)Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje:
 1. identifikačné údaje vlastníka samostatného poľovného revíru alebo identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podaním žiadosti o rozdelenie poľovného revíru alebo identifikačné údaje vlastníkov podľa § 3 písm. c),

 2. analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri podľa § 3 odseku 6,

 3. grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,

 4. opis hraníc navrhovaných poľovných revírov,

 5. názvy navrhovaných poľovných revírov,

 6. zápisnicu zo zhromaždenia obsahujúcu uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s rozdelením poľovného revíru; zápisnica sa nevyžaduje u samostatného poľovného revíru; alebo súhlas vlastníkov najmenej dvoch tretín poľovných pozemkov, ktoré sa majú z poľovného revíru odčleniť a z ktorých sa má vytvoriť nový poľovný revír

 7. súhlas užívateľa poľovného revíru, ak je užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru alebo ak užíva poľovný revír podľa § 15.(5)Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. c) môžu podať:a)spoločne vlastníci poľovného revíru, z ktorého sa majú poľovné pozemky odčleniť a vlastníci poľovného revíru, do ktorého sa odčlenené poľovné pozemky majú presunúť. Ak sa žiadosť týka spoločného poľovného revíru, o podaní žiadosti rozhodujú vlastníci poľovného revíru postupom podľa § 3,b)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, ktoré majú byť odčlenené

z poľovného revíru za podmienky, že vlastnia zároveň nadpolovičnú väčšinu poľovných pozemkov v poľovnom revíri, ku ktorému majú byť pozemky pričlenené a zároveň odčleňované poľovné pozemky priamo susedia s poľovným revírom, ku ktorému majú byť pričlenené, aleboc)vlastníci najmenej dvoch tretín výmery poľovných pozemkov, ktoré stratili súvislosť so zvyškom poľovného revíru, ktorého sú súčasťou,
 1. vlastník samostatného poľovného revíru, ktorý je samostatnou zvernicou alebo vlastníci spoločného poľovného revíru, ktorý je samostatnou zvernicou postupom podľa § 3,ak po zmene hraníc poľovných revírov v poľovných revíroch okrem prípadu podľa písm. c) zostanú dodržané podmienky podľa § 4 alebo § 6 ods. 3.(6)Žiadosť podľa odseku 5 písm. a) až c) obsahuje:
 1. identifikačné údaje vlastníka samostatného poľovného revíru alebo identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 3 odseku 14 poverených podaním žiadosti o presun poľovných pozemkov z jedného poľovného revíru do druhého poľovného revíru alebo identifikačné údaje vlastníkov podľa odseku 5 písm. b) a c),

 2. analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, z ktorého sa majú poľovné pozemky odčleniť a analýzu vlastníckych vzťahov v poľovnom revíri, do ktorého sa majú poľovné pozemky pričleniť,

 3. zoznam poľovných pozemkov, ktoré majú byť presunuté z jedného poľovného revíru do druhého,

 4.  grafickú identifikáciu priebehu hraníc poľovného revíru vo vektorovom tvare,

 5. opis hraníc navrhovaných poľovných revírov,

 6. zápisnice zo zhromaždení v poľovných revíroch, medzi ktorými sa majú poľovné pozemky presunúť, obsahujúce uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou vlastníkov poľovného revíru o súhlase s presunom poľovných pozemkov; zápisnica sa nevyžaduje u samostatných poľovných revírov; alebo súhlas vlastníkov podľa odseku 5 písm. b) a c).
 1. Žiadosť podľa odseku 5 písm. d) obsahuje:

  1. identifikačné údaje žiadateľa,

  2. zoznam poľovných pozemkov, ktoré majú byť presunuté z poľovného revíru do samostatnej zvernice alebo zo samostatnej zvernice do poľovného revíru,

  3. súhlas všetkých vlastníkov poľovných pozemkov podľa písm. b),

  4. nový projekt podľa § 6 ods. 5. 2. Okresný úrad žiadosti podľa odseku 5 písm. d) vyhovie len vtedy, ak sú pozemky, ktoré majú byť presunuté z poľovného revíru do samostatnej zvernice riadne oplotené.

 3. Okresný úrad môže z vlastného podnetu zmeniť hranice poľovného revíru podľa § 9 písm. c) ak zistí, že poľovný pozemok je súčasťou zároveň viacerých poľovných revírov alebo ak poľovný pozemok stratil súvislosť so zvyškom poľovného revíru, ktorého je súčasťou.

 4. Na konanie o zmene hranice poľovného revíru je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti leží najväčšia časť poľovných revírov, ktorých sa konanie týka. Ak poľovné revíry ležia v obvode pôsobnosti viacerých okresných úradov, ostatné okresné úrady sú dotknutými správnymi orgánmi.

 5. Konanie o zmene hranice poľovného revíru je jedným konaním.

 6. Okresný úrad v rozhodnutí o zmene hranice poľovného revíru
 1. podľa § 9 písm. a) uvedie názov vzniknutého poľovného revíru, názov poľovného revíru, ktorý zanikol, výmeru vzniknutého poľovného revíru, členenie podľa druhu pozemku, opis hranice poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej vzniknutý poľovný revír patrí; prílohou rozhodnutia je vektorová mapa poľovného revíru vo formáte A3,

 2. podľa § 9 písm. b) uvedie pre každý vzniknutý poľovný revír názov poľovného revíru, výmeru poľovného revíru, členenie podľa druhu pozemku, opis hranice poľovného revíru a poľovnú oblasť alebo poľovnú lokalitu, do ktorej poľovný revír patrí; prílohou rozhodnutia sú vektorové mapy poľovných revírov vo formáte A3,

 3. podľa § 9 písm. c) uvedie pre každý poľovný revír názov poľovného revíru, výmeru poľovného revíru a jej členenie podľa druhu pozemku a opis hranice poľovného revíru; prílohou rozhodnutia sú vektorové mapy poľovných revírov vo formáte A3. V rozhodnutí zároveň uvedenie zoznam poľovných pozemkov, ktoré sú presunuté z jedného poľovného revíru do druhého.(13) Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru strácajú platnosť predchádzajúce rozhodnutia o uznaní poľovných revírov, ktorých sa zmena hranice týka.(14) Okresný úrad bezodkladne zašle právoplatné rozhodnutie o zmene hranice poľovného revíru správcovi informačného systému poľovníctva podľa § 43.(15) Vlastníkovi poľovného pozemku, ktorý sa stal súčasťou poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru patria práva a záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Využitie práva poľovníctva v poľovnom revíri§ 11
 1. O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri (ďalej len „užívanie poľovného revíru“) rozhoduje vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 3.

 2. O užívaní poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou o užívaní poľovného revíru, môže vlastník samostatného poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru rozhodnúť najskôr 180 dní pred skončením platnosti zmluvy.

 3. Vlastník samostatného poľovného revíru môže užívať poľovný revír sám alebo jeho užívanie môže postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru. Vlastníci spoločného poľovného revíru môžu jeho užívanie postúpiť zmluvou o užívaní poľovného revíru nimi založenej poľovníckej organizácii alebo inej osobe podľa § 12 ods. 1. Členom vlastníkmi založenej poľovníckej organizácie môže byť len vlastník poľovného pozemku, ktorý je súčasťou poľovného revíru.

 4. Právo užívať poľovný revír vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov poľovných revírov (ďalej len „register užívateľov“) alebo dňom uvedeným v rozhodnutí nie skorším ako je deň právoplatnosti rozhodnutia.

 5. Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti na účel ich samostatného užívania.

 6. Ak sa vlastník samostatného poľovného revíru rozhodne užívať poľovný revír sám, je povinný podať návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 21 ods. 1.

 7. Užívateľom poľovného revíru s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu vymenovaných v prílohe č. 2 môže byť len právnická osoba v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo vysoká škola, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom§ 12Zmluva o užívaní poľovného revíru            (1) Užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou
 1. fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak vlastní viac ako 50% výmery poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru,

 2. poľovníckej organizácii alebo organizačnej zložke poľovníckej organizácie podľa § 44,

 3. fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50% výmery poľovného revíru,

 4. právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá pred uzavretím zmluvy počas posledných piatich rokov vykonáva vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva,

 5. právnickej osobe, ktorá vykonáva správu lesného majetku vo vlastníctve štátu.[13])(2) Zmluvu uzatvára budúci užívateľ poľovného revíru s vlastníkom samostatného poľovného revíru alebo vlastníkmi spoločného poľovného revíru. Zmluva sa uzatvára na dobu 15 rokov. (3) Zmluva musí obsahovať najmä:
 1. identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje vlastníka samostatného poľovného revíru alebo identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 3 ods. 14 poverených podpisom zmluvy,

 2. údaje o poľovnom revíri podľa rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo o zmene hranice poľovného revíru, ktorými sú najmä názov poľovného revíru, číslo a dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia a skutočnú výmeru poľovného revíru,

 3. výšku dohodnutej náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru za každý hektár poľovného pozemku a spôsob jej vyplatenia,

 4. dohodnuté podmienky užívania poľovného revíru, a plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, ak sa o užívateľovi poľovného revíru sa rozhodlo podľa § 3 ods. 12,

 5. dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zástupcov zmluvných strán,

 6. odklad účinnosti zmluvy podmienený rozhodnutím okresného úradu podľa § 25,

 7. záväzok rešpektovať uznanie samostatnej zvernice v priebehu platnosti zmluvy podľa § 6 ods. 3.(4) Na základe zmluvy podá budúci užívateľ poľovného revíru návrh na zápis do registra užívateľov podľa § 21 ods. 2.§ 13            (1) Užívateľ poľovného revíru má pri užívaní poľovného revíru právo vstupovať na poľovné pozemky a jazdiť na poľných a lesných cestách; je pritom povinný zamedziť vzniku škôd spôsobených vlastníkovi alebo užívateľovi poľovného pozemku vstupom na pozemok alebo jazdou po poľných a lesných cestách            (2) Užívateľ poľovného revíru nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti. Lov zveri poľovníckym hosťom a kupujúcim na základe zmluvy o predaji odstrelu sa za postúpenie užívania poľovného revíru nepovažuje.            (3) Ak v poľovnom revíri, v ktorom je uzatvorená zmluva, došlo k zmene vlastníckeho práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajšieho vlastníka vyplývajúce zo zmluvy.§ 14Poverenie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
 1. Okresný úrad z vlastného podnetu vo verejnom záujme, pod podmienkou, že si doterajší užívateľ poľovného revíru riadne plnil povinnosti užívateľa poľovného revíru, rozhodnutím poverí doterajšieho užívateľa poľovného revíru vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 36 ods. 1 a § 38, ak ku dňu nasledujúcemu po dni výmazu užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov z dôvodu zániku zmluvy podľa § 27 ods. 1 písm. a) nebolo právoplatne rozhodnuté o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 25. Rozhodnutie o poverení sa vydáva na tri roky. Poverenie zaniká uplynutím doby alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zápise užívateľa poľovného revíru do registra alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8.

 2. Okresný úrad z vlastného podnetu rozhodnutím poverí osobu podľa § 12 ods. 1 vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 36 ods. 1 a § 38, ak
 1. do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo rozhodnutia o zmene hranice poľovného revíru nezačalo konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra,

 2. do 60 dní od zániku poverenia podľa odseku 1 alebo 4 nebolo právoplatne rozhodnuté o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 25,

 3. doterajší užívateľ nesúhlasí s poverením podľa odseku 1.
 1. Rozhodnutie o poverení podľa odseku 2 sa vydáva na jeden rok pre jednu osobu podľa § 12 ods. 1. Poverenie zaniká uplynutím doby alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8 .

 2. Ak počas konania o uznaní poľovného revíru alebo v uznanom poľovnom revíri vznikne potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver a nie je možné uplatniť postup podľa odsekov 1 a 2, okresný úrad z vlastného podnetu rozhodnutím poverí vykonaním ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti o zver podľa § 36 ods. 1 a § 38 osobu podľa § 12 ods. 1. Poverenie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia okresného úradu o zániku poverenia poverenej osobe z dôvodu, že zanikla potreba zabezpečiť ochranu poľovníctva alebo potreba zabezpečiť starostlivosť o zver, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8.

 3. Okresný úrad môže poveriť podľa odsekov 1, 2 a 4 len vtedy, ak poverená osoba písomne vyjadrí súhlas s poverením.

 4. Účastníkmi konania o poverení sú vlastníci poľovného revíru a poverovaná osoba. Odvolanie proti rozhodnutiu o poverení nemá odkladný účinok.

 5. Ku dňu vydania rozhodnutia o poverení okresný úrad zapíše poverenú osobu do registra užívateľov; na tento zápis sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 26. Poverená osoba sa považuje za užívateľa poľovného revíru.

 6. Okresný úrad môže rozhodnúť o zrušení poverenia podľa odsekov 1, 2 a 4, ak poverená osoba neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru podľa § 38 a § 16 ods. 2. Účastníkom konania je poverená osoba.

 7. Po zániku poverenia okresný úrad poverenú osobu vymaže z registra užívateľov; na výmaz z registra užívateľov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. § 15Osobitné užívanie poľovného revíru
 1. Ministerstvo môže z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri, z dôvodu zachovania spoločenských a kultúrnych hodnôt poľovníctva, alebo pre zabezpečenie praktickej výučby poľovníctva a poľovníckeho výskumu rozhodnúť o osobitnom užívaní poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu (ďalej len "vyhradený revír"). V rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru na 15 rokov a podmienky osobitného užívania poľovného revíru.

 2. Užívateľom vyhradeného revíru môže byť právnická osoba v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo vysoká škola, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom.

 3. Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 3.

 4. Budúci užívateľ vyhradeného revíru podá do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 21 ods. 4.

 5. Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení osobitného užívania poľovného revíru, ak užívateľ poľovného revíru závažným spôsobom poruší podmienky osobitného užívania alebo ak pre osobitné užívanie zanikli dôvody uvedené v odseku 1.§ 16Náhrada za užívanie poľovného revíru
 1. Dohodnutá náhrada za užívanie poľovného revíru patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru. V prípade vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti8) náhrada za užívanie poľovného revíru patrí spoločenstvu.[14])

 2. Počas doby platnosti poverenia podľa § 14 patrí jednotlivým vlastníkom spoločného poľovného revíru náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 3 podľa podielu poľovných pozemkov na celkovej výmere poľovného revíru.

 3. Užívateľ poľovného revíru je povinný vyplatiť náhradu podľa odseku 1 a 2 tomu vlastníkovi poľovného pozemku v poľovnom revíri, ktorý mu poskytne údaje potrebné pre vyplatenie náhrady. § 17Register užívateľov(1)Register užívateľov vedie a výpis z neho vydáva okresný úrad. Register užívateľov sa vedie prostredníctvom informačného systému poľovníctva (§ 43).
 1. Do registra užívateľov sa zapisuje :
 1. názov poľovného revíru,

 2. identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru (meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo ak ide o právnickú osobu),

 3. dátum začiatku užívania poľovného revíru,

 4. ustanovenie tohto zákona, na základe ktorého sa stal užívateľom poľovného revíru,

 5. dátum skončenia užívania poľovného revíru,

 6. ustanovenie tohto zákona, na základe ktorého bolo skončené užívanie poľovného revíru.
 1. Súčasťou registra užívateľov je zmluva podľa § 12, zmena zmluvy podľa odseku 4 a zápisnica zo zhromaždenia podľa § 3 ods. 13.

 2. Užívateľ poľovného revíru je povinný nahlásiť písomne zmenu zmluvy okresnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa podpisu zmeny zmluvy. Konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov§ 18Miestna príslušnosťNa konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza poľovný revír alebo jeho prevažná časť.§ 19Účastník konaniaÚčastníkom konania o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov je len navrhovateľ.§ 20Začatie konania(1) Konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov sa začína na návrh účastníka konania.(2) Konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra sa začína dňom, kedy bol príslušnému okresnému úradu doručený návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov obsahujúci náležitosti a prílohy podľa § 21.(3) Ak návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov neobsahuje náležitosti alebo prílohy podľa § 21 alebo ak sú tieto neúplne alebo nepresné, okresný úrad na to navrhovateľa bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia návrhu, písomne upozorní s tým, že dokiaľ tieto nedostatky nebudú odstránené, konanie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov sa nezačne; o tejto skutočnosti okresný úrad navrhovateľa bezodkladne upovedomí.§ 21Návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov(1) Návrh na zápis vlastníka samostatného poľovného revíru ako užívateľa samostatného poľovného revíru do registra užívateľov musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o navrhovateľa fyzickú osobu; obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o navrhovateľa právnickú osobu,

 2. označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

 3. čísla listov vlastníctva s uvedením katastrálneho územia, na ktorých sa nachádzajú pozemky ležiace v poľovnom revíri,

 4. uvedenie, čoho sa navrhovateľ domáha,

 5. podpis navrhovateľa.(2) Návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov na základe zmluvy podľa § 12 musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o navrhovateľa fyzickú osobu; obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o navrhovateľa právnickú osobu,

 2. označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

 3. uvedenie, čoho sa navrhovateľ domáha,

 4. podpis navrhovateľa.(3) Prílohou návrhu podľa odseku 2 je zmluva podľa § 12 a analýza vlastníckych vzťahov podľa § 3 ods. 6.(4) Návrh na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov na základe rozhodnutia podľa § 15 ods. 1 musí obsahovať:
 1. názov a sídlo navrhovateľa,

 2. označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

 3. uvedenie, čoho sa navrhovateľ domáha,

 4. podpis navrhovateľa.
 1. Prílohou návrhu podľa odseku 4 je rozhodnutie podľa § 15 ods. 1.

 2. Prílohou návrhu podľa odsekov 1, 2 a 4 je potvrdenie, že navrhovateľ je členom komory.§ 22Preskúmavanie(1) V konaní o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov je okresný úrad oprávnený preskúmavať len, či
 1. navrhovateľ podľa § 21 ods. 1 je výlučným vlastníkom všetkých poľovných pozemkov ležiacich v poľovnom revíre,

 2. zmluva podľa § 12 obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 12 ods. 3,

 3. rozhodnutie podľa 15 ods.1 je právoplatné,

 4. v registri užívateľov nie je zapísaný iný užívateľ revíru; okrem prípadu, keď je návrh predložený okresnému úradu menej ako 90 dní pred ukončením platnosti zmluvy alebo ak je v registri užívateľov zapísaný iný užívateľ poľovného revíru na základe poverenia podľa § 14.(2) Okresný úrad nie je v konaní o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov oprávnený preskúmať
 1. platnosť zmluvy podľa § 12; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. b),

 2. platnosť rozhodnutí prijatých zhromaždením podľa § 3.(3) Ak v konaní o zápise užívateľa poľovného revíru do registra namieta niekto platnosť právnych skutočností uvedených v odseku 2, okresný úrad ho odkáže na podanie žaloby podľa osobitného predpisu[15]) a v konaní pokračuje; tým nie dotknuté ustanovenie § 23. (4) Okresný úrad rozhoduje o návrhoch na zápis užívateľa poľovného revíru do registra týkajúcich sa toho istého poľovného revíru v poradí, v akom sa o nich začalo konanie. Rozhodovanie§ 23Prerušenie konania
 1. Ak okresný úrad zistí, že sa začali dve konania o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov, v ktorých pri jednom poľovnom revíre o zápis užívateľa do registra užívateľov na základe zmluvy žiadajú dvaja rôzni navrhovatelia, vyzve navrhovateľa konania, ktoré začalo neskôr, aby v lehote do 30 dní podal na súde žalobu podľa osobitného predpisu15) na určenie neplatnosti tej zmluvy, vo vzťahu ku ktorej začalo konanie skôr a rozhodne o prerušení oboch konaní počas tejto lehoty.

 2. Ak vyzvaný navrhovateľ podá žalobu na súd, okresný úrad preruší konania o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov do právoplatného rozhodnutia súdu. V opačnom prípade okresný úrad pokračuje len v skôr začatom konaní o zápise užívateľa poľovného revíru do registra.

 3. Obdobne okresný úrad postupuje pri každom ďalšom začatom konaní o zápise užívateľa toho istého poľovného revíru do registra užívateľov.

 4. Okresný úrad rozhodne o prerušení konania o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov aj vtedy, ak počas neho prebieha alebo začalo konanie o zmene hranice dotknutého poľovného revíru.§ 24Zastavenie konania(1) Ak navrhovateľ vyzvaný okresným úradom podľa § 23 v určenej lehote nepodá žalobu na súd, okresný úrad rozhodne o zastavení konania o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov začatom na jeho návrh.(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 nie je odvolanie prípustné. § 25Rozhodnutie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov(1) Ak okresný úrad zistí, že sú splnené podmienky podľa § 22 ods. 1, rozhodne o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov.            (2) Rozhodnutie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov obsahuje
 1. názov okresného úradu,

 2. číslo konania a dátum vydania,

 3. označenie navrhovateľa (meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo ak ide o právnickú osobu)

 4. označenie poľovného revíru,

 5. dátum začiatku užívania poľovného revíru,

 6. meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá rozhodnutie vydala,

 7. odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu.            (3) Rozhodnutie o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov nadobúda právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.            (4) Rovnopis rozhodnutia o zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov okresný úrad zašle navrhovateľovi do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia.(5) Právoplatnosťou rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu15) o určení neplatnosti zmluvy podľa § 12 zanikajú právne účinky naň nadväzujúceho rozhodnutia o zápise užívateľa poľovníckeho revíru do registra užívateľov. § 26Rozhodnutie o zamietnutí zápisu užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov(1) Ak okresný úrad zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 22 ods. 1, rozhodne o zamietnutí zápisu užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov; voči tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.(2) Správnu žalobu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia o zamietnutí zápisu užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov možno podať do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu.§ 27Zánik zmluvy o užívaní poľovného revíru
 1. Zmluva zaniká
 1. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,

 2. zánikom poľovného revíru,

 3. zánikom osoby uvedenej v § 12 ods. 1,

 4. dohodou zmluvných strán,

 5. právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu o zastavení konania podľa § 24 ods. 1 alebo právoplatnosťou rozhodnutia o zamietnutí zápisu užívateľa poľovného revíru podľa § 26 ods. 1,

 6. výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy danou

  1. vlastníkmi poľovného revíru postupom podľa § 3,

  2. užívateľom poľovného revíru, 7. právoplatnosťou rozhodnutia komory o ukončení členstva užívateľa poľovného revíru v komore,

 8. právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu pri porušovaní zákazov podľa § 36 alebo neplnení povinností podľa § 38 po predchádzajúcej výzve na odstránenie nedostatkov,

 9. právoplatnosťou rozhodnutia o vyhradení poľovného revíru podľa § 15,

 10. právoplatnosťou rozhodnutia o zániku chránenej poľovnej oblasti alebo vyradení poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti,

 11. rozhodnutím súdu podľa § 25 ods. 5,

 12. porušením zmluvných podmienok podľa § 3 ods.12.
 1. Zánik zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a f) je doterajší užívateľ povinný nahlásiť okresnému úradu najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zániku zmluvy.

 2. Ak zmluva zanikla podľa odseku 1 písm. a) až c), e), g) až k), okresný úrad bezodkladne vymaže užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov; na výmaz sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Ak zmluva zanikla podľa odseku 1 písm. d) a f), okresný úrad rozhodne o výmaze užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov ku dňu zániku platnosti zmluvy. Účastníkom konania o výmaze z registra užívateľov je užívateľ poľovného revíru.

 3. Vymazaním užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov sa rozumie zapísanie dátumu skončenia užívania poľovného revíru a ustanovenia tohto zákona, na základe ktorého došlo ku skončeniu užívania poľovného revíru.Poľovnícke plánovanie§ 28Veľkoplošné poľovnícke hospodárenie
 1. Veľkoplošným poľovníckym hospodárením je na účely tohto zákona hospodárenie v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách takým spôsobom, aby sa zabezpečil dobrý zdravotný stav zveri, optimálna početnosť, kvality a správna veková a pohlavná štruktúra jej populácií, ako aj ostatných živočíchov ako súčasti ekosystémov.

 2. Na veľkoplošné poľovnícke hospodárenie sú poľovné revíry okrem samostatných zverníc a samostatných bažantníc začlenené do poľovných oblastí, poľovných lokalít a chovateľských celkov. Za poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri zodpovedá užívateľ poľovného revíru.

 3. Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných oblastiach zriaďuje okresný úrad v sídle kraja, v ktorého pôsobnosti je väčšia časť územia poľovnej oblasti, poradný zbor poľovnej oblasti (ďalej len „poradný zbor“), ktorého činnosť sa riadi štatútom. Štatút poradného zboru a členov poradného zboru schvaľuje okresný úrad v sídle kraja.

 4. Poradný zbor zjednocuje veľkoplošné poľovnícke hospodárenie v poľovnej oblasti podľa schválenej koncepcie podľa § 42 ods. 1 písm. b). Poradný zbor je poradným orgánom okresného úradu v sídle kraja. Poradný zbor vymenúva okresný úrad v sídle kraja zo zástupcu
 1. okresného úradu v sídle kraja, ktorý je zároveň predsedom,

 2. každého okresného úradu príslušnej poľovnej oblasti,

 3. pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,

 4. organizácie ochrany prírody s pôsobnosťou v poľovnej oblasti,

 5. príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,

 6. každej dotknutej obvodnej poľovníckej komory (ďalej len „obvodná komora“),

 7. užívateľov poľnohospodárskych a lesných poľovných pozemkov,

 8. ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore je z hľadiska plnenia úloh potrebná.
 1. Poradný zbor
 1. vypracúva návrh štatútu poradného zboru,

 2. radí pri zisťovaní početných stavov zveri v poľovnej oblasti a upozorňuje chovateľskú radu na nesúlad zistených stavov a stanovených normovaných kmeňových stavov pre poľovnú oblasť,

 3. navrhuje selektívno – chovateľské kritériá jednotlivých druhov raticovej zveri v poľovnej oblasti a chránenej poľovnej oblasti; okrem zverníc,

 4. odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti,

 5. určuje hlavné kritériá na schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia,

 6. navrhuje ministerstvu ročnú kvótu lovu vlka dravého,

 7. dáva stanovisko k výhľadovému plánu poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti a vo vyhradenom poľovnom revíri,

 8. vypracúva a navrhuje okresnému úradu opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v poľovnej oblasti vrátane opatrení na kontrolu plnenia plánov poľovníckeho hospodárenia,

 9. radí pri starostlivosti o zver a spoločnej ochrane zveri v poľovnej oblasti,

 10. radí pri realizácii veterinárnych opatrení prijatých v rámci poľovnej oblasti,

 11. metodicky usmerňuje chovateľské rady,

 12. plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu v sídle kraja.
 1. Na zjednotenie veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských celkoch zriaďuje okresný úrad chovateľskú radu, ktorá sa riadi štatútom. Štatút chovateľskej rady schvaľuje okresný úrad.

 2. Chovateľská rada radí pri veľkoplošnom poľovníckom hospodárení v chovateľskom celku podľa schválenej koncepcie podľa § 42 ods. 1 písm. b) a výhľadových plánov podľa § 42 ods. 1 písm. c) a d). Chovateľská rada je poradným orgánom okresného úradu. (8)   Chovateľskú radu vymenúva okresný úrad. Jej členmi súa)    zamestnanec príslušného okresného úradu, ktorý je zároveň jej predsedom,b)    zástupca miestne príslušnej obvodnej komory,c)    poľovnícky hospodár z každého poľovného revíru začleneného do chovateľského celku,d)    zástupca užívateľov poľnohospodárskych a lesných poľovných pozemkov,e)    zástupca ďalších organizácií, ktorých účasť je potrebná.(9)   Chovateľská radaa)    navrhuje okresnému úradu opatrenia na dosiahnutie chovateľských cieľov v chovateľskom celku vrátane opatrení na kontrolu plnenia plánov poľovníckeho hospodárenia,b)    radí pri zisťovaní početných stavov zveri v chovateľskom celku,c)    odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia, a spracúva k nim stanovisko,d)    navrhuje postup úpravy stavov zveri v poľovných revíroch, kde jej chov a lov nie sú plánované,e)    radí pri starostlivosti o zver a ochrane zveri v chovateľskom celku,f)    radí pri realizácii veterinárnych opatrení prijatých v rámci chovateľského celku,g)    plní ďalšie úlohy podľa pokynov okresného úradu,pričom vychádza zo záverov prijatých poradným zborom.
 1. Zo zasadnutia poradného zboru a chovateľskej rady predseda vypracuje zápisnicu. Súčasťou zápisnice je návrh opatrení.(11) Okresný úrad na základe návrhu chovateľskej rady a okresný úrad v sídle kraja na základe návrhu poradného zboru ukladajú opatrenia užívateľom poľovných revírov.§ 29Chránená poľovná oblasť(1)Žiadosť o vytvorenie chránenej poľovnej oblasti podáva užívateľ poľovného revíru alebo užívatelia susediacich poľovných revírov ministerstvu. Rozhodnúť o vytvorení chránenej poľovnej oblasti môže ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak ide o poľovný revír s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu uvedený v prílohe č. 2.
 1. Minimálna výmera chránenej poľovnej oblasti je 10 000 ha v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri a 5 000 ha v poľovných oblastiach s chovom srnčej a malej zveri.(3)Žiadosť o vytvorenie chránenej poľovnej oblasti obsahuje:
 1. identifikačné údaje žiadateľa alebo žiadateľov,

 2. základné údaje o poľovnom revíri (názov, skutočná výmera v členení podľa druhu pozemku, chovateľský celok, poľovná oblasť a pod.),

 3. zápisnicu osvedčujúcu priebeh zhromaždenia obsahujúcu prijaté uznesenie o súhlase k vytvoreniu chránenej poľovnej oblasti; zápisnica sa vyžaduje zo všetkých poľovných revírov, ktoré sú predmetom žiadosti,

 4. výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti podľa § 42 ods. 1 písm. c),

 5. súhlasné stanovisko poradného zboru k výhľadovému plánu poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti. Ak navrhovaná chránená poľovná oblasť zasahuje do viacerých poľovných oblastí, je potrebné predložiť súhlasné stanovisko všetkých dotknutých poradných zborov.
 1. Žiadosť o zaradenie poľovného revíru do už vytvorenej chránenej poľovnej oblasti podáva užívateľ poľovného revíru.

 2.  Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odsekov 3 a 4 najmä z pohľadu doterajších výsledkov chovu, prírodných podmienok a situovania poľovných revírov, funkčnej previazanosti s už vytvorenými chránenými poľovnými oblasťami, škôd spôsobených zverou, úrovne doterajšieho poľovníckeho hospodárenia. Ak je žiadosť opodstatnená, ministerstvo rozhodne o vytvorení chránenej poľovnej oblasti alebo o zaradení poľovného revíru do už vytvorenej chránenej poľovnej oblasti. V opačnom prípade ministerstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti.

 3. Účastníkmi konania o vytvorení chránenej poľovnej oblasti a konania o zaradení poľovného revíru do už vytvorenej chránenej poľovnej oblasti sú užívatelia dotknutých poľovných revírov.

 4. Užívatelia poľovných revírov tvoriacich chránenú poľovnú oblasť sú povinný do 60 dní od zaradenia ďalšieho poľovného revíru do chránenej poľovnej oblasti predložiť ministerstvu aktualizovaný výhľadový plán chránenej poľovnej oblasti.

 5. Vlastníci poľovného revíru tvoriaceho chránenú poľovnú oblasť môžu postupom podľa § 3 rozhodnúť o predĺžení doby, na ktorú je uzavretá zmluva, na 20 rokov od vytvorenia chránenej poľovnej oblasti.

 6. Ak bol poľovný revír zaradený do už vytvorenej chránenej poľovnej oblasti, vlastníci tohto poľovného revíru môžu postupom podľa § 3 rozhodnúť o predĺžení doby, na ktorú je uzavretá zmluva tak, aby sa zjednotil koniec platnosti zmlúv o užívaní poľovných revírov tvoriacich chránenú poľovnú oblasť.

 7. Ministerstvo zriaďuje poradný zbor chránených poľovných oblastí, ktorý sa skladá z predsedov poradných zborov poľovných oblastí, v ktorých sa nachádzajú chránené poľovné oblasti a zo zástupcu
 1. ministerstva, ktorý je zároveň predsedom,

 2. pracoviska na výskum zveri,

 3. školy, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,

 4. organizácie ochrany prírody,

 5. veterinárnej a potravinovej správy,

 6. Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora“),

 7. vlastníkov a správcov poľovných pozemkov,

 8. užívateľov poľovných revírov tvoriacich chránené poľovné oblasti,

 9. užívateľov poľnohospodárskych a lesných poľovných pozemkov,

 10. ďalších organizácií, ktorých účasť v poradnom zbore chránených poľovných oblastí je z hľadiska plnenia úloh potrebná.
 1. Úlohou poradného zboru chránených poľovných oblastí je
 1. sledovať a kontrolovať realizáciu výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti,

 2. kontrolovať a koordinovať činnosť poľovníckych koordinátorov,

 3. navrhovať opatrenia na dosiahnutie chovateľského cieľa v chránenej poľovnej oblasti,

 4. navrhovať odvolanie poľovníckeho koordinátora,

 5. navrhovať zrušenie chránenej poľovnej oblasti alebo vyradenie poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti.
 1. Chránená poľovná oblasť zaniká rozhodnutím ministerstva
 1. na žiadosť všetkých užívateľov poľovných revírov tvoriacich chránenú poľovnú oblasť,

 2. na podnet poradného zboru alebo poradného zboru chránených poľovných oblastí, ak je poľovnícke hospodárenie v chránenej poľovnej oblasti v rozpore s výhľadovým plánom poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti,

 3. z dôvodu, že všetky poľovné revíri tvoriace chránenú poľovnú oblasť prestali byť súčasťou chránenej poľovnej oblasti podľa odseku 15.
 1. Ministerstvo rozhodne o vyradení poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti na žiadosť užívateľa tohto poľovného revíru.

 2. Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti
 1. na žiadosť správcu, ak ide o poľovný revír s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo ak súčasťou chránenej poľovnej oblasti je takýto poľovný revír,

 2. na podnet poradného zboru alebo poradného zboru chránených poľovných oblastí,ak je poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri v rozpore s výhľadovým plánom poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti,
 1. Právoplatnosťou rozhodnutia o zániku chránenej poľovnej oblasti alebo vyradení poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti zaniká zmluva o užívaní poľovného revíru.

 2. Ak bol užívateľ poľovného revíru vymazaný z registra užívateľov, poľovný revír prestáva byť súčasťou chránenej poľovnej oblasti. § 30Poľovnícky hospodár
 1. Užívateľ poľovného revíru je povinný navrhnúť okresnému úradu v záujme zabezpečenia odborného poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri poľovníckeho hospodára
 1. súčasne s predložením návrhu na zápis užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 21,

 2. do 30 dní od doručenia rozhodnutia o poverení podľa § 14,

 3. do 30 dní od výmazu poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov.
 1. Poľovníckym hospodárom môže byť osoba, ktorá
 1. je spôsobilá na právne úkony,

 2. má platný poľovný lístok a je najmenej päť rokov po sebe nasledujúcich držiteľom poľovného lístka,

 3. má platný zbrojný preukaz skupiny D,[16])

 4. zložila skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu skúšku z poľovníctva alebo je absolventom strednej odbornej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom a štúdium ukončil maturitnou skúškou alebo je absolventom vysokej školy, na ktorej sa vyučuje predmet poľovníctvo, a úspešne zložila z tohto predmetu skúšku,

 5. nedopustila sa v posledných piatich rokoch priestupku na úseku poľovníctva podľa § 92,

 6. nie je poľovníckym hospodárom v inom poľovnom revíri, okrem samostatnej bažantnice alebo samostatnej zvernice,
 1. Okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára pre poľovný revír, ak navrhnutá osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 2.

 2. Ak okresný úrad neschváli návrh na poľovníckeho hospodára z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odseku 3 alebo ho vymaže podľa odseku 8 alebo odseku 9, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní od doručenia oznámenia o neschválení alebo odvolaní poľovníckeho hospodára a zaslať okresnému úradu na schválenie nového poľovníckeho hospodára. Ak užívateľ poľovného revíru nenavrhne v určenej lehote poľovníckeho hospodára, určí ho z vlastného podnetu príslušný okresný úrad.

 3. Ak okresný úrad nezistí dôvod na postup podľa odseku 3, zapíše poľovníckeho hospodára do registra poľovníckych hospodárov a oznámi to užívateľovi poľovného revíru a poľovníckemu hospodárovi. Register poľovníckych hospodárov vedie okresný úrad prostredníctvom informačného systému poľovníctva (§ 43).

 4. Register poľovníckych hospodárov obsahuje
 1. meno a priezvisko poľovníckeho hospodára,

 2. dátum narodenia

 3. adresu trvalého pobytu,

 4. názov poľovného revíru, v ktorom vykonáva funkciu poľovníckeho hospodára,

 5. dátum vymenovania do funkcie,

 6. dátum a dôvod zániku výkonu funkcie.
 1. Okresný úrad vydá po zápise do registra poľovníckych hospodárov poľovníckemu hospodárovi preukaz poľovníckeho hospodára.

 2. Okresný úrad vymaže poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov na návrh užívateľa poľovného revíru, ak bol členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru a prestal ním byť.

 3. Okresný úrad vymaže poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov, ak
 1. si neplní povinnosti podľa odseku 12 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 13,

 2. prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,

 3. sa dopustí priestupku podľa § 92,

 4. sa funkcie vzdá,

 5. užívateľ poľovného revíru bol vymazaný z registra.

 6. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
 1. Vymazaním poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov sa rozumie zapísanie dátumu skončenia výkonu funkcie a ustanovenia tohto zákona, na základe ktorého došlo ku skončeniu výkonu funkcie.

 2. Výkon funkcie poľovníckemu hospodárovi zaniká výmazom z registra poľovníckych hospodárov. Účastníkom konania o výmaze z registra poľovníckych hospodárov podľa odseku 8 a odseku 9 písm. a) a b) je poľovnícky hospodár a užívateľ poľovného revíru.

 3. Poľovnícky hospodár je povinný
 1. navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho hospodárenia, ochrany zveri a jej záchrany, ochrany poľovného revíru, zamedzenie škodám na zveri a divine a škodám spôsobeným užívaním poľovného revíru, zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych opatrení a veterinárnych opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného revíru plnenie prijatých opatrení,

 2. riadiť zisťovanie stavov zveri v poľovnom revíri,

 3. zabezpečiť a predložiť okresnému úradu písomné vyhlásenie, fotografickú dokumentáciu a veterinárne potvrdenie o ulovení chorej a poranenej zveri v čase ochrany na základe povolenia podľa odseku 13 písm. d),

 4. pripravovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia vychádzajúc z reálnych stavov zveri v poľovnom revíri a vyžadovať ich plnenie,

 5. viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku podľa tohto zákona a na požiadanie ju predložiť orgánom štátnej správy poľovníctva,

 6. koordinovať spoluprácu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v oblasti predchádzania vzniku škôd spôsobených zverou a na zveri,

 7. viesť evidenciu povolení na lov zveri a pridelených a použitých značiek na označovanie ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy a evidenciu o množstve a použití diviny,

 8. usmerňovať a koordinovať činnosť poľovníckej stráže,

 9. dbať, aby pri užívaní poľovného revíru boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej správy,

 10. zúčastňovať sa na rokovaní chovateľskej rady, inštruktáži a školení,

 11. kontrolovať ulovenú zver a vydávať lístok o pôvode ulovenej zveri,

 12. absolvovať každých päť rokov počas výkonu funkcie školenie poľovníckych hospodárov, organizované komorou.
 1. Poľovnícky hospodár je oprávnený
 1. prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy,

 2. rozhodovať o zvýšení lovu samíc a mláďat raticovej zveri najviac o 20 % oproti schválenému plánu,

 3. po splnení plánu lovu samíc a mláďat raticovej zveri rozhodnúť o nahradení lovu samcov daného druhu zveri lovom samíc najviac do výšky 20 % schváleného plánu lovu samcov,

 4. rozhodnúť o love chorej a poranenej zveri v čase ochrany, ak nejde o usmrtenie podľa osobitného predpisu3); okrem druhov podľa osobitného predpisu,[17])

 5. podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia a povolenia na lov zveri,

 6. dohliadať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o poľovný lístok alebo poveriť takýmto dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhy na hodnotenie praktickej prípravy,

 7. podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na menovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže,

 8. vyžadovať v poľovnom revíri od osôb vykonávajúcich lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri,

 9. vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy na vizuálnu prehliadku,

 10. poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním lístkov o pôvode ulovenej zveri,

 11. plniť alebo kontrolovať plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí užívateľ poľovného revíru.
 1. Poľovnícky hospodár má zároveň oprávnenia a povinnosti člena poľovníckej stráže podľa § 39.

 2. Náklady spojené s výkonom činnosti, povinností a oprávnení poľovníckeho hospodára hradí užívateľ poľovného revíru.

 3. Osoba, ktorá bola vymazaná z registra poľovníckych hospodárov podľa odseku 8 alebo 9 okrem písm. f) je povinná do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať okresnému úradu preukaz poľovníckeho hospodára a užívateľovi poľovného revíru evidenciu uvedenú v odseku 12 písm. e) a g) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem. § 31Poľovnícky koordinátor
 1. Poľovnícky koordinátor riadi a koordinuje poľovníckych hospodárov v poľovných revíroch tvoriacich chránenú poľovnú oblasť. Ak chránenú poľovnú oblasť tvorí len jeden poľovný revír, poľovnícky hospodár je zároveň aj poľovníckym koordinátorom.

 2. Užívatelia poľovných revírov tvoriacich chránenú poľovnú oblasť sú povinní spoločne navrhnúť ministerstvu poľovníckeho koordinátora do 30 dní od vytvorenia chránenej poľovnej oblasti.

 3. Poľovníckym koordinátorom môže byť len fyzická osoba podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a e), ktorá je absolventom vysokej školy, na ktorej sa vyučuje predmet poľovníctvo a zložila z tohto predmetu skúšku alebo zložila skúšku podľa § 62 ods. 1 písm. c).

 4. Poľovníckeho koordinátora vymenúva ministerstvo.

 5. Poľovnícky koordinátor musí byť v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pomere s niektorým užívateľom poľovného revíru tvoriaceho chránenú poľovnú oblasť.

 6. Výkon funkcie poľovníckemu koordinátorovi zaniká zánikom chránenej poľovnej oblasti alebo odvolaním z funkcie.

 7. Ministerstvo odvolá poľovníckeho koordinátora z funkcie, ak
 1. prestal spĺňať podmienky podľa odseku 3,

 2.  dopustí sa priestupku podľa § 92,

 3. návrh na odvolanie z funkcie podá poradný zbor chránenej poľovnej oblasti,

 4. sa vzdá funkcie,

 5. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
 1. Zoznam poľovníckych koordinátorov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.Chov zveri§ 32Ochrana genofondu zveri
 1. Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky pôvodné druhy zveri. Na tento účel prijíma v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) a komorou (§ 52) potrebné opatrenia.

 2. V záujme ochrany genofondu[18]) zveri sa zakazuje
 1. zámerne rozširovať druhy a poddruhy voľne žijúcich živočíchov,[19]) ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na území Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania okrem druhov povolených ministerstvom po dohode s ministerstvom životného prostredia,

 2. krížiť medzidruhovo a medzipoddruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi,

 3. chovať alebo držať raticovú zver mimo poľovného revíru okrem farmových chovov, ak tento zákon neustanovuje inak.

 4. chovať jeleňa siku.
 1. Dovážať a vyvážať živú zver možno len s povolením ministerstva, a to len v rozsahu povolenia.

 2. Na dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, je potrebné predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom životného prostredia. Ak ministerstvo povolenie vydá, môžu sa tieto živočíchy a ich poddruhy dovážať a vypúšťať len do samostatných zverníc. Po vypustení do zverníc sa stávajú zverou podľa tohto zákona.§ 33Opatrenia na zachovanie genofondu zveri
 1. V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať
 1. jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo farmových chovoch,2)

 2. zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi domácich zvierat a hydiny,

 3. nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje,

 4. nepôvodný druh[20]) voľne žijúceho živočícha okrem druhov podľa osobitného predpisu[21]) bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody.
 1. Rozširovať danieliu zver a mufloniu zver do nových miest vo voľnej prírode možno len s povolením ministerstva a so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.

 2. V prípade úniku zvieraťa z farmového chovu, ak držiteľ zvieraťa nezabezpečí odchyt zvieraťa alebo sa nedohodne s užívateľom poľovného revíru inak, je užívateľ poľovného revíru oprávnený takéto zviera bezodkladne uloviť. Na ulovenie takéhoto zvieraťa sa nevzťahuje § 68 ods. 1 a 5. Ulovenie zvieraťa je užívateľ poľovného revíru povinný do piatich dní oznámiť okresnému úradu, regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a držiteľovi zvieraťa, ak je známy. Obdobne sa postupuje aj pri úniku hospodárskeho zvieraťa schopného krížiť sa s voľne žijúcou zverou.§ 34Držanie a chov zveri v zajatí
 1. Za držanie a chov zveri v zajatí sa považuje držanie alebo chov zveri na pozemkoch, ktoré sú ohradené tak, že zver z nich nemôže uniknúť.

 2. Držať a chovať zver v zajatí sa zakazuje, ak tento zákon neustanovuje inak.

 3. Za držanie a chov zveri v zajatí sa na účely tohto zákona nepovažuje
 1. držanie a chov zveri vo zvernici (§ 6),

 2. umelý chov pernatej zveri, králika divého, zajaca poľného (ďalej len „zver z umelého chovu“),

 3. starostlivosť užívateľa poľovného revíru o poranenú zver alebo nájdenú zver počas doby potrebnej na jej liečenie alebo opätovné vypustenie do poľovného revíru alebo zabezpečenie prezimovania zveri,

 4. chov líšky hrdzavej alebo diviačej zveri na účel výcviku a skúšok poľovných psov,

 5. držanie a chov zveri na výskumné účely,

 6. záchranné chovy zveri a držanie zveri v zariadeniach na záchranu chránených živočíchov zriadených podľa osobitného predpisu,[22])

 7. chov zveri v zoologickej záhrade,[23])

 8. držanie a chov sokoliarskych dravcov.
 1. Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je chráneným druhom živočícha, môže ju po oznámení užívateľovi poľovného revíru a príslušnému okresnému úradu vypustiť do poľovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny a organizácia ochrany prírody.§ 35Chovateľská prehliadka(1) Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej alebo iná časť podľa odseku 3 sa predkladá na chovateľskú prehliadku, je povinný ju prostredníctvom užívateľa poľovného revíru predložiť na chovateľskú prehliadku. Ak v čase konania chovateľskej prehliadky poľovný revír užíva iná osoba ako osoba, ktorá ho užívala v predchádzajúcej poľovníckej sezóne, vlastník poľovníckej trofeje je povinný predložiť ju priamo obvodnej komore v čase a na miesto určené komorou. Užívateľ poľovného revíru alebo obvodná komora vráti trofej po ukončení chovateľskej prehliadky bez spodných čeľustí. S inými časťami ulovenej zveri po skončení chovateľskej prehliadky sa naloží podľa nariadenia orgánu štátnej správy poľovníctva podľa odseku 3 (2) Obvodná komora organizuje v súčinnosti s príslušným okresným úradom každoročne chovateľskú prehliadku. Hodnotiteľská komisia na prehliadke hodnotí kvalitu ulovenej trofejovej zveri, plnenie schválených plánov chovu a lovu zveri a správnosť lovu trofejovej zveri podľa selektívno – chovateľských kritérií schválených podľa § 89 písm. c) alebo uvedených v projekte podľa § 6 ods. 5.(3) Na chovateľskú prehliadku sa predkladá poľovnícka trofej raticovej zveri na lebke spolu so spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, jednoročných jeleňov a danielov, kly diviakov trojročných a starších a lebky veľkých šeliem. Ak sa trofej zo zveri ulovenej cudzincami, nenachádza na území Slovenskej republiky, možno namiesto trofeje predložiť dokumentáciu o takto ulovenej zveri. Orgány štátnej správy poľovníctva môžu na návrh chovateľskej rady alebo poradného zboru nariadiť predloženie aj iných častí ulovenej zveri.(4) Užívateľ poľovného revíru okrem užívateľa samostatnej zvernice je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne a dokumentáciu k nim doručiť v čase určenom obvodnou komorou na určené miesto. Ak užívateľ samostatnej zvernice nedoručí poľovnícke trofeje a dokumentáciu podľa prvej vety, je povinný zorganizovať prehliadku poľovníckych trofejí zo zveri ulovenej a uhynutej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne na vlastné náklady najneskôr do 30 dní po konaní obvodnou komorou organizovanej chovateľskej prehliadky. Súlad hospodárenia v samostatnej zvernici s projektom podľa § 6 ods. 5 posudzuje hodnotiteľská komisia vymenovaná obvodnou komorou, v obvode pôsobnosti ktorej sa zvernica nachádza.
 1. Ak je v čase konania chovateľskej prehliadky poľovnícka trofej spracúvaná na výrobu dermoplastického preparátu, namiesto trofeje možno predložiť bodovaciu tabuľku z obodovania poľovníckej trofeje dvoma členmi hodnotiteľskej komisie a potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá lebka veľkej šelmy, ak sa odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, o čom predloží jej majiteľ písomný doklad.

 2. Poľovnícka trofej z uhynutej alebo usmrtenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o náleze a fotografickou dokumentáciou nájdenej uhynutej zveri.

 3. Poľovnícka trofej z chorej alebo poranenej zveri sa musí predložiť vždy spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára o ulovení, fotografickou dokumentáciou ulovenej chorej alebo poranenej zveri a s veterinárnym potvrdením, že trofej pochádza z chorej alebo poranenej zveri.(8) Členov hodnotiteľskej komisie pre chovateľské prehliadky vymenúva a odvoláva obvodná komora; členov ústrednej hodnotiteľskej komisie vymenúva a odvoláva komora z radov držiteľov certifikátu Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri o absolvovaní kurzu v hodnotení trofejí.(9) Hodnotiteľská komisia spíše o výsledkoch chovateľskej prehliadky podľa odseku 2 záznam, ktorý predloží do 30 dní od skončenia chovateľskej prehliadky príslušnému okresnému úradu a komore a ak bola na chovateľskú prehliadku predložená aj lebka veľkej šelmy, záznam predloží aj ministerstvu. Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie tohto zákona alebo ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, uvedie to v zázname.(10) Hodnotiteľská komisia zverejní výsledky chovateľskej prehliadky v katalógu chovateľskej prehliadky, v ktorom uvedie zoznam predložených trofejí, meno a priezvisko poľovníka, ktorý trofejovú zver ulovil. Komora môže zverejniť výsledky chovateľskej prehliadky a zoznam predložených trofejí s uvedením mena a priezviska poľovníka, ktorý trofejovú zver ulovil na svojom webovom sídle.(11) Ten, kto uloví zver, ktorej hodnota poľovníckej trofeje prekročí národný rekord, je povinný umožniť vyhotovenie kópie poľovníckej trofeje. Kópiu poľovníckej trofeje zabezpečí a uchováva až do prekonania národného rekordu komora.(12) Ministerstvo v spolupráci s komorou organizuje raz za päť rokov celoštátnu výstavu trofejí, na ktorej hodnotí vývoj kvality chovu a správnosti lovu trofejovej zveri. Vlastník trofeje je povinný na žiadosť komory predložiť trofej na celoštátnu výstavu trofejí.§ 36Ochrana poľovníctva
 1. Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy a vody, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu [§ 41 ods. 1 písm. f) a g)], chorobami zveri, ochrana biotopu[24]) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.

 2. Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného prostredia.

 3. V poľovnom revíri sa zakazuje
 1. plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku,

 2. spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení,

 3. prikrmovať zver mimo prikrmovacieho obdobia okrem prikrmovania senom bez obmedzenia druhu, letninou a trávnou alebo ďatelinotrávnou silážou; tento zákaz sa nevzťahuje na zvernice,

 4. poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia; používať poľovnícke zariadenia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru,

 5. vykladať potravu atraktívnu pre zver okrem prikrmovania zveri užívateľom poľovného revíru a vnadenia zveri užívateľom poľovného revíru,

 6. umožniť voľný pohyb psa[25]) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov[26]) a poľovníckych psov pri výcviku alebo výkone poľovníctva,

 7. umožniť voľný pohyb raticovej zveri z farmových chovov,

 8. loviť zver odstrelom, odchytom alebo sokoliarskymi dravcami bez povolenia na lov zveri a platného poľovného lístka, alebo loviť zver, ktorá nie je v povolení na lov zveri uvedená alebo loviť zver vekovej triedy alebo pohlavia, ktoré nie je uvedené v povolení na lov zveri,

 9. zbierať alebo privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri bez povolenia na lov zveri (§ 65) alebo súhlasu užívateľa poľovného revíru,

 10. privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, alebo nájdené mláďatá zveri okrem ich záchrany užívateľom poľovného revíru, bez súhlasu užívateľa poľovného revíru, ak tento zákon neustanovuje inak,

 11. jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej premávky;[27]) zákaz neplatí pre vlastníkov a užívateľov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak je takáto jazda potrebná na bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného revíru pri užívaní poľovného revíru, ak je takáto jazda potrebná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo kontroly,

 12. umožniť voľný pohyb mačiek, okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.
 1. Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. h) a j) sa nevzťahujú na odchyt, privlastňovanie a premiestňovanie zveri, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, orgánom alebo organizáciou ochrany prírody a na odchyt inváznych druhov zveri;[28]) vykonávanie tejto činnosti je potrebné vopred oznámiť užívateľovi poľovného revíru.

 2. Na žiadosť užívateľa poľovného revíru môže okresný úrad v čase núdze, hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany na potrebnú dobu
 1. obmedziť alebo zakázať vstup do poľovného revíru alebo jeho časti,

 2. vyhlásiť zónu pokoja v poľovnom revíri, kde obmedzí alebo zakáže lov niektorých druhov zveri alebo všetkých druhov zveri alebo zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza.
 1. Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách.

 2. Obmedzenia a zákazy podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahujú na vlastníka pozemku, užívateľa pozemku, užívateľa poľovného revíru a na zamestnancov orgánov štátnej správy poľovníctva pri výkone štátneho dozoru.

 3. Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich psov a mačiek v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíru alebo držiteľom poľovného lístka, môže jeho vlastník požadovať náhradu škody len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 41 ods. 1 písm. f) a g).

 4. Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.

 5. Okresný úrad môže udeliť so súhlasom vlastníka pozemku výnimku zo zákazu podľa odseku 3 písm. k).§ 37Povinnosti užívateľa poľovného pozemkuUžívateľ poľovného pozemku je povinný
 1. dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní, aby zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy a aby im nebol zabránený prístup k vode,

 2. oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v v čase od západu slnka po východ slnka, kosenia trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a použitie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu[29]); dodržiavať opatrenia na ochranu voľne žijúcich zvierat uvedených v osobitnom predpise[30]),

 3. používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju, umožniť užívateľovi poľovného revíru byť súčinný pri vytlačovaní zveri z priestorov kosenia,

 4. vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam,

 5. odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri, alebo vhodným spôsobom k nim zamedziť prístup,

 6. upozorniť užívateľa poľovného revíru na zistené vznikajúce škody spôsobené zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a zistené škody na zveri spôsobené užívaním poľovného pozemku,

 7. spolupracovať s užívateľom poľovného revíru pri predchádzaní vzniku škôd spôsobených zverou a na zveri.§ 38Povinnosti užívateľa poľovného revíru
 1. Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru, ak orgán štátnej správy poľovníctva alebo orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti neurčí inak. Na ten účel je povinný najmä:
 1. hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri a jej dobrý zdravotný stav,

 2. hospodáriť vo zvernici alebo bažantnici podľa projektu v súlade s § 6 ods. 5 a § 7 ods. 4,

 3. vykonávať po oznámení užívateľa poľovného pozemku podľa § 37 písm. b) potrebné opatrenia na záchranu zveri,

 4. vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne vysokej snehovej prikrývky, alebo v čase extrémneho sucha,

 5. zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku poľovnícke zariadenia z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom,[31])

 6. odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia,

 7. prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom[32]) a zabezpečiť napájanie takým spôsobom, aby sa krmivo a voda neznehodnotilo vplyvom nepriaznivého počasia alebo nespôsobovalo zveri zdravotné problémy,

 8. po skončení prikrmovania alebo vnadenia odstrániť nepoužité krmivo, odstrániť znehodnotené alebo zdraviu škodlivé krmivo a jeho zvyšky z prikrmovacích zariadení a ich okolia,

 9. odstraňovať z poľovného revíru potravu podľa § 36 ods. 3 písm. c) a e),

 10. vykonávať veterinárne opatrenia vydané podľa osobitného predpisu[33]) a predložiť požadované vzorky pri monitoringu alebo veterinárnom vyšetrení zvierat alebo živočíšnych produktov podľa pokynov orgánov veterinárnej starostlivosti,

 11.  zisťovať každoročne v poľovnom revíri stavy zveri,

 12. vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, na požiadanie ich poskytnúť užívateľovi poľovného pozemku, v určených termínoch ich predkladať okresnému úradu na schválenie a zabezpečiť plnenie schválených plánov, ak tento zákon neustanovuje inak,

 13. viesť dokumentáciu poľovného revíru,

 14. predkladať okresnému úradu mesačné hlásenia o love zveri,

 15. oznámiť okresnému úradu do siedmych dní doručenie rozhodnutia podľa § 69 ods. 9 a 10,

 16. zlepšovať po dohode s vlastníkom alebo užívateľom poľovného pozemku úživnosť poľovného revíru zakladaním remízok, políčok pre zver, ohryzových plôch a ďalšími na to vhodnými spôsobmi,

 17. upozorniť užívateľa poľovného pozemku na zistené vznikajúce škody na zveri,

 18. používať pri ochrane zveri a love zveri potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,

 19. vyznačiť pred začatím spoločnej poľovačky na prístupových cestách lokality, na ktorých sa má konať spoločná poľovačka a bezprostredne po skončení spoločnej poľovačky toto značenie odstrániť,

 20. viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru,

 21. po výmaze z registra užívateľov do šiestich mesiacov od zápisu nového užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov odstrániť z poľovného revíru poľovnícke zariadenia, ak sa s novým užívateľom poľovného revíru nedohodne inak,

 22. spolupracovať s užívateľom poľovného pozemku pri predchádzaní vzniku škôd spôsobených zverou a na zveri,
 1. Ak okresný úrad zistí, že zver trpí hladom alebo smädom, vyzve užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy. Ak ten v určenom termíne nápravu nevykoná, nariadi prikrmovanie alebo napájanie zveri na jeho náklady rozhodnutím. Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení prikrmovania alebo napájania nemá odkladný účinok.

 2. Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti, ktorá môže dočasne obmedziť obhospodarovanie poľovných pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom poľovných pozemkov.

 3. Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri alebo štruktúra populácie niektorého druhu zveri v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný lov takejto zveri obmedziť alebo zastaviť a túto skutočnosť ihneď oznámiť okresnému úradu.Poľovnícka stráž§ 39Odborná spôsobilosť
 1. Užívateľ poľovného revíru je povinný na zabezpečenie ochrany poľovníctva na každých aj začatých 500 ha navrhnúť okresnému úradu jedného člena poľovníckej stráže.

 2. Návrh podľa odseku 1 podáva užívateľ poľovného revíru
 1. spolu s predložením návrhu na vymenovanie poľovníckeho hospodára podľa § 30 ods. 1 alebo

 2. do 15 dní odo dňa, keď bol užívateľ poľovného revíru informovaný o vymazaní člena poľovníckej stráže z registra členov poľovníckej stráže.
 1. Návrh podľa odseku 1 musí obsahovať písomný súhlas osoby navrhnutej na vymenovanie za člena poľovníckej stráže.

 2. Ak užívateľ poľovného revíru nepodá návrh na člena poľovníckej stráže, vymenuje okresný úrad člena poľovníckej stráže z vlastného podnetu., ak s tým vymenovávaný člen poľovníckej stráže súhlasí.

 3. Členom poľovníckej stráže môže byť len fyzická osoba, ktorá
 1. dosiahla vek najmenej 21 rokov,

 2. má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny „D“,

 3. v posledných piatich rokoch sa nedopustila priestupku alebo disciplinárneho previnenia na úseku poľovníctva,

 4. je odborne spôsobilá podľa odseku 6; odborná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením podľa odseku 8.
 1. Odborná spôsobilosť uchádzača za člena poľovníckej stráže sa preukazuje vykonaním skúšky na okresnom úrade pred komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Obsahom skúšky je preukázanie základných znalostí z trestného práva, právnej úpravy na úseku poľovníctva a použitia donucovacích prostriedkov.

 2. Okresný úrad pred skúškou overí splnenie podmienok podľa odseku 5.

 3. O vykonaní skúšky vydá okresný úrad potvrdenie.§ 40Register členov poľovníckej stráže
 1. Ten, kto je navrhovaný za člena poľovníckej stráže, skladá do rúk vedúceho odboru[34]) okresného úradu sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen poľovníckej stráže budem svedomito plniť svoje úlohy pri ochrane poľovného revíru a poľovníctva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

 2. Členom poľovníckej stráže sa stáva fyzická osoba dňom zápisu do registra členov poľovníckej stráže, ktorý vedie okresný úrad prostredníctvom informačného systému poľovníctva (§ 43).
 1. Do registra členov poľovníckej stráže sa zapisujú tieto údaje:
 1. meno a priezvisko člena poľovníckej stráže,

 2. dátum narodenia

 3. adresa trvalého pobytu,

 4. číslo preukazu poľovníckej stráže,

 5. číslo odznaku poľovníckej stráže,

 6. názov poľovného revíru,

 7. identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru (meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo ak ide o právnickú osobu),

 8. dátum zápisu do registra členov poľovníckej stráže,

 9. dátum výmazu z registra členov poľovníckej stráže,

 10. ustanovenie tohto zákona, na základe ktorého bol vymazaný z registra členov poľovníckej stráže.
 1. Člena poľovníckej stráže zapíše okresný úrad do registra členov poľovníckej stráže po zložení sľubu podľa odseku 1.
 1. Po zapísaní člena poľovníckej stráže do registra členov poľovníckej stráže vydá okresný úrad členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže.

 2. Ak dôjde k strate, zneužitiu alebo odcudzeniu preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej stráže, člen poľovníckej stráže je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť príslušnému okresnému úradu.

 3. Okresný úrad vymaže člena poľovníckej stráže z registra členov poľovníckej stráže
 1. bol užívateľ poľovného revíru vymazaný z registra,

 2. zanikol poľovný revír,

 3. o to písomne člen poľovníckej stráže požiada,

 4. stratil spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 39 ods. 5 písm. b) a c),

 5. ak bol členom alebo zamestnancom užívateľa poľovného revíru a prestal ním byť, ak o to požiada užívateľ poľovného revíru,

 6. dlhodobo nevykonáva činnosť, neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí práva poľovníckej stráže,

 7. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
 1. Vymazaním člena poľovníckej stráže z registra členov poľovníckej stráže sa rozumie zapísanie dátumu skončenia výkonu funkcie a ustanovenia tohto zákona, na základe ktorého došlo ku skončeniu výkonu funkcie.

 2. Činnosť člena poľovníckej stráže sa skončí výmazom z registra členov poľovníckej stráže. Účastníkom konania o výmaze z registra členov poľovníckej stráže podľa odseku 7 písm. d) až f) je člen poľovníckej stráže a užívateľ poľovného revíru.  

 3. Ak je člen poľovníckej stráže vymazaný z registra členov poľovníckej stráže, je povinný do desiatich pracovných dní odovzdať príslušnému okresnému úradu odznak poľovníckej stráže a preukaz poľovníckej stráže; to neplatí v prípade, ak bol v tejto lehote opätovne zapísaný do registra členov poľovníckej stráže. Ak členstvo zaniklo podľa odseku 7 písm. g), táto povinnosť prechádza na pozostalých.§ 41Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže
 1. Člen poľovníckej stráže je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený
 1. vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou, sokoliarskym dravcom alebo iným predmetom spôsobilým chytiť alebo usmrtiť zver, predloženie poľovného lístka, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a povolenia na lov zveri a dokladu, ktorým môže preukázať svoju totožnosť,

 2. zastaviť v poľovnom revíri dopravný prostriedok na vykonanie kontroly osôb a priestorov dopravného prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby nachádzajúce sa vo vozidle lovili zver bez povolenia na lov zveri (§ 65) alebo že sa preváža neoprávnene ulovená zver alebo neoprávnene privlastnená zver, alebo neoprávnene privlastnené zhody parožia; na tento účel môže požadovať od osôb predloženie dokladu totožnosti, povolenia na lov zveri, súhlasu užívateľa poľovného revíru podľa § 36 ods. 3 písm. i), dokladu o pôvode zveri a dokladu oprávňujúceho na jazdu po lesných cestách,

 3. obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri neoprávnenom love zveri alebo bezprostredne po ňom alebo pri ulovenej zveri alebo osoby, ktorá nevie preukázať pôvod ulovenej zveri,

 4. odobrať osobám uvedeným v písmenách a) až c) strelnú zbraň alebo iné predmety, ulovenú alebo prepravovanú zver, zhody parožia, vajcia pernatej zveri a bezodkladne vec oznámiť Policajnému zboru,

 5. požadovať súčinnosť Policajného zboru,

 6. usmrtiť v poľovnom revíri spôsobom obdobným ako zver voľne sa pohybujúceho psa25) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby[35]), ktorý prenasleduje alebo inak poškodzuje zver; to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj reflexnej farby,

 7. usmrtiť spôsobom obdobným ako zver mačku domácu voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby35), ktorá prenasleduje alebo inak poškodzuje zver alebo vajcia pernatej zveri; to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.
 1. Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ poľovného revíru povolením na lov zveri preniesť aj na iných držiteľov poľovných lístkov.

 2. Člen poľovníckej stráže môže pri plnení úloh použiť tieto donucovacie prostriedky:
 1. hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,

 2. slzotvorné prostriedky alebo iné paralyzujúce prostriedky,

 3. obušok,

 4. putá,

 5. varovný výstrel do vzduchu.
 1. Donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. b) až d) pre člena poľovníckej stráže zabezpečuje užívateľ poľovného revíru.

 2. Pred použitím donucovacích prostriedkov je člen poľovníckej stráže povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby, alebo tomu bránia iné okolnosti.

 3. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen poľovníckej stráže podľa konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

 4. Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c) a e) s cieľom
 1. zabrániť úmyselnému porušovaniu tohto zákona,

 2. zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí alebo trvá,

 3. obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
 1. Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť putá na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena poľovníckej stráže alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne koná v rozpore s týmto zákonom, po márnej výzve, aby od takého konania upustila, a na vzájomné pripútanie osôb.

 2. Člen poľovníckej stráže je oprávnený použiť varovný výstrel, ak osoba, proti ktorej zakročuje, neuposlúchla jeho výzvu, vyhráža sa poľovníckej stráži alebo ohrozuje život alebo zdravie poľovníckej stráže alebo inej osoby. Varovný výstrel musí smerovať do vzduchu a nesmie ním byť nikto ohrozený.

 3. Pri zákroku proti zjavne tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 14 rokov je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov len hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen poľovníckej stráže oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo vlastnej osoby alebo hrozí škoda na zveri a poľovníckych zariadeniach a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

 4. Oprávnenia člena poľovníckej stráže podľa odseku 1 písmena a) až e) má aj pracovník orgánu štátnej správy poľovníctva pri výkone činnosti.

 5. Člen poľovníckej stráže je povinný
 1. vyzvať osoby, aby upustili od protiprávneho konania,

 2. pri výkone služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a na vyžiadanie sa preukázať preukazom poľovníckej stráže,

 3. kontrolovať dodržiavanie zákazov, postupov a príkazov ustanovených týmto zákonom,

 4. vykonať neodkladné opatrenia na odvrátenie vzniku hroziacich škôd v poľovnom revíri na zveri a na poľovníckych zariadeniach,

 5. odovzdať bezodkladne Policajnému zboru odňatú poľovnícku výstroj a výzbroj,

 6. oznamovať bezodkladne zistené porušovanie predpisov podľa povahy veci orgánom činným v trestnom konaní, okresnému úradu, komore a užívateľovi poľovného revíru,

 7. oznamovať výsledky vykonanej kontroly poľovníckemu hospodárovi,

 8. pri výkone svojej funkcie spolupracovať s orgánmi ochrany prírody, organizáciami ochrany prírody, strážou prírody a poľovníckymi organizáciami,

 9. v prípade usmrtenia psa alebo mačky podľa § 41 ods. 1 písm. f ) a g) nahlásiť túto udalosť do 21 dní na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, a ak nie je možné dohľadať vlastníka usmrteného zvieraťa, odstrániť vedľajší živočíšny produkt podľa osobitných predpisov[36]).
 1. Osoba kontrolovaná členom poľovníckej stráže je povinná uposlúchnuť výzvu poľovníckej stráže a strpieť vykonávané úkony. Poľovnícke plánovanie a informačný systém poľovníctva§ 42Poľovnícke plánovanie
 1. Poľovnícke plánovanie obsahuje
 1. koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike,

 2. koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach a poľovných lokalitách,

 3. výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti,

 4. výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia vo vyhradenom poľovnom revíri,

 5. ročné plány poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.
 1. Dokumenty podľa odseku 1 sa musia zostavovať tak, aby zabezpečili trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity, aby rešpektovali potreby ochrany prírody a krajiny, potreby ochrany poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou a aby zabezpečovali ochranu zdravia a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky.

 2. Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo v spolupráci s komorou a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

 3. Koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa návrhu poradného zboru a vychádza z koncepcie podľa odseku 1 písm. a).

 4. Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti zabezpečuje osoba alebo osoby podľa § 29 ods. 1 a 7 prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schvaľuje ho ministerstvo na základe stanoviska poradného zboru. Vypracováva sa na obdobie 20 rokov.

 5. Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia vo vyhradenom poľovnom revíri zabezpečuje užívateľ vyhradeného poľovného revíru určený v rozhodnutí podľa § 15 ods. 1 prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a schvaľuje ho ministerstvo na základe stanoviska poradného zboru. Vypracováva sa na obdobie 15 rokov.

 6. Odborne spôsobilou fyzickou osobou podľa odseku 5 a 6 je osoba, ktorá je aspoň päť po sebe nasledujúcich rokov držiteľom poľovného lístka, úspešne absolvovala poľovnícku skúšku podľa § 61 ods. 1 písm. c) alebo je absolventom vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo povinne voliteľným vyučovacím predmetom, a má najmenej päťročnú prax v poľovníckom hospodárení alebo v poľovníckom plánovaní alebo vo výuke poľovníctva.

 7. Odborne spôsobilou právnickou osobou je vysoká škola, na ktorej je poľovníctvo povinným vyučovacím predmetom, a výskumné ústavy zaoberajúce sa poľovníctvom.

 8. Ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri vypracúva užívateľ poľovného revíru a predkladá ho na schválenie okresnému úradu. Ročný plán poľovníckeho hospodárenia musí zohľadňovať chovateľské ciele určené v koncepcii podľa odseku 1 písm. a) a b), výšku škôd spôsobených zverou v predchádzajúcom období, výsledky zisťovania stavov zveri a normované kmeňové stavy zveri.

 9. Užívateľ poľovného revíru je povinný vypracovať ročný plán poľovníckeho hospodárenia pre všetky druhy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, ktorých stavy boli v poľovnom revíri zistené podľa § 38 ods.1 písm. k).

 10. Okresný úrad kontroluje správnosť a reálnosť zostavenia plánu a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne. Ak užívateľ poľovného revíru v určenom termíne neodstráni zistené nedostatky, odstráni ich okresný úrad.

 11. Okresný úrad na základe stanoviska chovateľskej rady a po zohľadnení doručených pripomienok vlastníkov a užívateľov poľovných pozemkov upravuje a schvaľuje ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.

 12. Schválený ročný plán poľovníckeho hospodárenia je pre užívateľa poľovného revíru záväzný, ak tento zákon neustanovuje inak. Plnenie tohto plánu sleduje poradný zbor a chovateľská rada a kontroluje podľa pôsobnosti okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad.

 13. Okresný úrad môže z vlastného podnetu alebo na podnet užívateľa poľovného revíru alebo na podnet vlastníka alebo užívateľa poľovného pozemku zmeniť počas plánovaného obdobia ročný plán poľovníckeho hospodárenia najmä v dôsledku vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach spôsobených zverou alebo v dôsledku veterinárnych nákaz alebo živelných pohrôm, alebo pri poklese stavu zveri, alebo pri prekročení normovaných kmeňových stavov zveri. Po uplatnení postupu podľa prvej vety je pre užívateľa poľovného revíru záväzný zmenený ročný plán poľovníckeho hospodárenia.

 14. Zver ulovená v rozpore s týmto zákonom a nájdená uhynutá alebo usmrtená zver sa nezapočítava do plnenia schváleného plánu chovu a lovu zveri.§ 43Informačný systém poľovníctva
 1. Informačný systém poľovníctva (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o poľovnom revíri, poľovníckom hospodárení, stavoch a love zveri a užívateľovi poľovného revíru, zverejňovanie mapy poľovných revírov a údajov o poľovnom revíri podľa § 5 ods. 6, na vedenie registra užívateľov podľa § 17 ods. 1, registra poľovníckych hospodárov podľa § 30 ods. 5, registra členov poľovníckej stráže podľa § 40 ods. 2 a registra poľovníckych organizácií podľa § 49 ods. 1.

 2. Informačný systém je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je poverená právnická osoba zriadená ministerstvom (ďalej len „správca informačného systému“).

 3. Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému sú najmä dokumentácia poľovného revíru. Zdrojmi údajov na tvorbu informačného systému môžu byť aj údaje štatistického informačného systému komory.

 4. Súčasťou informačného systému sú aj register užívateľov, register poľovníckych hospodárov, register členov poľovníckej stráže a register poľovníckych organizácií. Registre sú verejne prístupné, ak tento zákon neustanovuje inak. Údaje o fyzických osobách sa zverejňujú v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

 5. Užívatelia poľovných revírov poskytujú správcovi informačného systému potrebnú súčinnosť. Správca informačného systému je povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, osobných údajov a dôverných štatistických údajov podľa osobitných predpisov.[37]) Poľovnícka organizácia§ 44
 1. Poľovníckou organizáciou je právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá
 1. je organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku,

 2. združuje občanov Slovenskej republiky a cudzincov, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov a iné fyzické osoby na účel ochrany a presadzovania oprávnených záujmov svojich členov na úseku poľovníctva,

 3. má sídlo na území Slovenskej republiky,

 4. je zapísaná v registri poľovníckych organizácií, ktorý vedie ministerstvo,

 5. riadi svoju činnosť stanovami, ktoré musia byť v súlade s týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Poľovnícka organizácia môže mať svoje organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom stanovami poľovníckej organizácie.§ 45Vznik poľovníckej organizácie
 1. Poľovnícka organizácia vzniká registráciou dňom zápisu do registra poľovníckych organizácií.

 2. Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (ďalej len „návrh na registráciu“) môžu podať najmenej traja držitelia platných poľovných lístkov starší ako 18 rokov (ďalej len „prípravný výbor“). Návrh na registráciu vlastníkmi založenej poľovníckej organizácie podávajú splnomocnenci podľa § 3 ods. 14. Návrh podpíšu členovia prípravného výboru alebo splnomocnenci a uvedú v ňom svoje meno, priezvisko, bydlisko a číslo poľovného lístka a kto z nich je oprávnený konať v ich mene (ďalej len „poverená osoba“). K návrhu na registráciu pripoja stanovy poľovníckej organizácie vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musí byť uvedené:
 1. názov poľovníckej organizácie,

 2. sídlo, ktorým je názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.

 3. cieľ a rozsah jej činnosti,

 4. práva a povinnosti členov, spôsob vzniku a zániku členstva v poľovníckej organizácii,

 5. orgány poľovníckej organizácie, ich kompetencie, spôsob ich vytvorenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene organizácie,

 6. ustanovenia o organizačných zložkách, ak sú vytvorené a ak konajú vo svojom mene,

 7. zásady hospodárenia.
 1. K návrhu na registráciu vlastníkmi založenej poľovníckej organizácie musí byť priložená zápisnica podľa § 3 ods. 13.

 2. Návrh na registráciu podáva prípravný výbor alebo splnomocnenci okresnému úradu príslušnému podľa sídla organizácie

 3. V mene poľovníckej organizácie až do vytvorenia orgánov uvedených v odseku 2 písm. e) koná poverená osoba .

 4. Názov poľovníckej organizácie musí byť odlišný od názvu inej poľovníckej organizácie, ktorá je už registrovaná.

 5. Ak poľovnícka organizácia, ktorá má byť zaregistrovaná, nespĺňa podmienky podľa § 44 ods. 1 okrem písm. d) alebo návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odseku 2, alebo ak sú údaje v návrhu neúplné alebo nepresné, alebo stanovy poľovníckej organizácie neobsahujú náležitosti podľa odseku 2, alebo jej názov je totožný s názvom inej poľovníckej organizácie, ktorá je už zaregistrovaná, okresný úrad na to upozorní splnomocnenca bezodkladne, najneskôr do 10 dní od doručenia návrhu s tým, že ak tieto nedostatky nebudú odstránené, registrácia nebude vykonaná..

 6. Konanie o návrhu na registráciu sa začne dňom, keď je okresnému úradu doručený návrh na registráciu, ktorý nemá nedostatky uvedené v odseku 6. O dni začatia konania okresný úrad bezodkladne upovedomí poverenú osobu .

 7. Okresný úrad registráciu nevykoná, ak z predložených stanov vyplýva, že
 1.  poľovnícka organizácia nespĺňa podmienky podľa § 44,
 1. stanovy nespĺňajú podmienky podľa § 45 ods. 2.
 1. O odmietnutí registrácie rozhodne okresný úrad do 15 dní od začatia konania o registrácii a rozhodnutie doručí poverenej osobe.

 2. Ak okresný úrad nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle oprávnenej osobe jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie a výpis z registra poľovníckych organizácií. O registrácii sa rozhodnutie nevydáva.§ 46Zmena stanov poľovníckej organizácie
 1. Zmenu stanov oznámi poľovnícka organizácia písomne okresnému úradu do 15 dní od jej schválenia príslušným orgánom poľovníckej organizácie a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny stanov.

 2. Ak zmena stanov nie je v súlade s § 44 a 45 alebo ak sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, alebo ak by obsah zmeny stanov zakladal dôvody na odmietnutie registrácie podľa § 45 ods. 8, okresný úrad bezodkladne vyzve poľovnícku organizáciu na odstránenie nedostatkov. Poľovnícka organizácia je povinná tieto nedostatky odstrániť do 60 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote ďalších 10 dní o tom upovedomí okresný úrad. Ak tak neurobí, okresný úrad poľovnícku organizáciu rozpustí.

 3. Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle okresný úrad poľovníckej organizácii do 10 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že zmenu berie na vedomie.Zánik poľovníckej organizácie§ 47
 1. Poľovnícka organizácia zaniká dňom výmazu z registra poľovníckych organizácií, zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

 2. Poľovnícka organizácia sa zrušuje
 1. dobrovoľným rozpustením,

 2. zlúčením s inou poľovníckou organizáciou,

 3. právoplatným rozhodnutím okresného úradu o rozpustení podľa § 46 ods. 2.
 1. Vlastníkmi založená poľovnícka organizácia sa zrušuje
 1. rozhodnutím vlastníkov poľovného revíru podľa § 3,

 2. právoplatným rozhodnutím okresného úradu o rozpustení podľa § 46 ods. 2.
 1. Poľovnícka organizácia sa zrušuje bez likvidácie, ak
 1. sa zrušuje zlúčením s inou poľovníckou organizáciou alebo

 2. nemá nijaký majetok.
 1. Ak stanovy poľovníckej organizácie neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s inou poľovníckou organizáciou, rozhoduje o ňom jej najvyšší orgán.

 2. Poľovnícka organizácia sa môže zlúčiť s inou poľovníckou organizáciou len na základe písomnej zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení obsahuje označenie zmluvných strán, údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach poľovníckej organizácie, ktorá sa zlučuje. Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných poľovníckych organizácií.

 3. Návrh na výmaz zlučovanej poľovníckej organizácie z registra poľovníckych organizácií predkladá jej štatutárny orgán okresnému úradu. K návrhu predloží zmluvu o zlúčení. Dňom výmazu zlučovanej organizácie z registra prechádza majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej poľovníckej organizácie na poľovnícku organizáciu, s ktorou sa zlúčila.

 4. Výmazom z registra poľovníckych organizácií sa rozumie zápis zmeny stavu poľovníckej organizácie podľa § 49 ods. 2 písm. c) a dátumu zániku poľovníckej organizácie alebo zápis zmeny stavu organizačnej zložky poľovníckej organizácie podľa § 49 ods. 3 písm. c) a dátumu zániku organizačnej zložky poľovníckej organizácie do registra poľovníckych organizácií.§ 48Zrušenie poľovníckej organizácie s likvidáciou
 1. Ak nejde o zrušenie poľovníckej organizácie bez likvidácie podľa § 47 ods. 4, poľovnícka organizácia sa zrušuje s likvidáciou. Vstup poľovníckej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra poľovníckych organizácií. Počas likvidácie sa používa názov poľovníckej organizácie s dodatkom „v likvidácii“ a v registri poľovníckych organizácií sa zmení stav poľovníckej organizácie podľa § 49 ods. 2 písm. b).

 2. Likvidátorom poľovníckej organizácie je jej štatutárny orgán. Likvidátor robí v mene poľovníckej organizácie len úkony smerujúce k jej likvidácii.

 3. Ku dňu skončenia likvidácie predloží likvidátor najvyššiemu orgánu poľovníckej organizácie na schválenie konečnú správu likvidátora o vykonaní likvidácie.

 4. Návrh na výmaz poľovníckej organizácie z registra poľovníckych organizácií predkladá likvidátor okresnému úradu do desať dní od schválenia konečnej správy likvidátora o vykonaní likvidácie; k návrhu predloží uznesenie najvyššieho orgánu poľovníckej organizácie o schválení správy.

 5. Vstup organizačnej zložky do likvidácie a zánik organizačnej zložky je poľovnícka organizácia povinná oznámiť okresnému úradu príslušnému podľa sídla zaniknutej organizačnej zložky do 10 dní od zániku organizačnej zložky. Vstup organizačnej zložky do likvidácie sa zapisuje do registra poľovníckych organizácií. Počas likvidácie sa používa názov organizačnej zložky s dodatkom „v likvidácii“ a v registri poľovníckych organizácií sa zmení stav organizačnej zložky podľa § 49 ods. 3 písm. b). Ku dňu jej zániku okresný úrad vymaže organizačnú zložku z registra poľovníckych organizácií. Register poľovníckych organizácií§ 49
 1. Register poľovníckych organizácií vedie okresný úrad prostredníctvom informačného systému (§ 43). Register poľovníckych organizácií obsahuje:
 1. názov poľovníckej organizácie,

 2. identifikačné číslo organizácie,

 3. sídlo,

 4. údaje o štatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

 5. údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácii, ktoré majú právnu subjektivitu:

  1. názov,

  2. identifikačné číslo organizácie,

  3. sídlo,

  4. údaje o štatutárnom zástupcovi, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

  5. dátum vzniku organizačnej zložky,

  6. dátum zániku organizačnej zložky,

  7. stav organizačnej zložky,


 1. dátum vzniku poľovníckej organizácie,

 2. dátum zániku poľovníckej organizácie

 3. stav poľovníckej organizácie.
 1. Stavom poľovníckej organizácie sa rozumie

  1. zaregistrovaná,

  2. v likvidácii, ak prebieha jej likvidácia podľa § 48,

  3. zaniknutá, ak zanikla podľa § 47. 2. Stavom organizačnej zložky sa rozumie

  1. zaregistrovaná,

  2. v likvidácii, ak prebieha jej likvidácia podľa stanov poľovníckej organizácie,

  3. zaniknutá, ak zanikla podľa stanov poľovníckej organizácie. 3. Údaje o poľovníckej organizácii zapisuje do registra poľovníckych organizácií okresný úrad príslušný podľa sídla poľovníckej organizácie pri jej registrácii podľa § 45. Údaje o organizačnej zložke zapisuje do registra poľovníckych organizácií okresný úrad príslušný podľa sídla organizačnej zložky na základe písomného oznámenia poľovníckej organizácie o vzniku organizačnej zložky.

 4. Okresný úrad je povinný zabezpečiť súlad údajov v registri poľovníckych organizácií so skutočným stavom.

 5. Register poľovníckych organizácií je verejne prístupný prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov podľa § 51 ods. 2 a 3. Údaje o štatutárnom zástupcovi poľovníckej organizácie a štatutárnom zástupcovi organizačnej zložky poľovníckej organizácie môžu byť v rozsahu meno a priezvisko zverejnené na webovom sídle ministerstva alebo komory.§ 50(1)Poľovnícka organizácia alebo organizačná zložka je povinná oznámiť okresnému úradu príslušnému podľa § 49 ods. 4 zmenu údajov zapísaných v registri poľovníckych organizácií do 7 dní odo dňa, keď zmena nastala, ak tento zákon neustanovuje inak. Prílohou oznámenia je doklad preukazujúci oznamovanú zmenu. Okresný úrad zapíše zmenu údajov do registra poľovníckych organizácií bez zbytočného odkladu.
 1. Ak zmena údajov zapísaných v registri poľovníckych organizácií vyplýva zo zmeny stanov poľovníckej organizácie, okresný úrad zmenené údaje zapíše do registra poľovníckych organizácií, až keď zmenu stanov zoberie na vedomie podľa § 46 ods. 3.

 2. Ak je zmena zapísaných údajov okresnému úradu známa, okresný úrad ju zapíše do registra poľovníckych organizácií z vlastného podnetu bez zbytočného odkladu.§ 51(1)Výpis z registra poľovníckych organizácií vydáva príslušný okresný úrad.
 1. Výpis poľovníckej organizácie obsahuje
 1. názov poľovníckej organizácie,

 2. identifikačné číslo organizácie,

 3. sídlo,

 4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,

 5. adresu trvalého pobytu štatutárneho zástupcu,

 6. dátum vzniku,

 7. dátum zániku pri zaniknutej poľovníckej organizácii,

 8. stav poľovníckej organizácie.
 1. Pri organizačnej zložke výpis obsahuje okrem údajov podľa odseku 2 aj
 1. názov organizačnej zložky,

 2. identifikačné číslo organizačnej zložky,

 3. sídlo,

 4. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,

 5. adresu trvalého pobytu štatutárneho zástupcu,

 6. dátum vzniku,

 7. dátum zániku, pri zaniknutej organizačnej zložke,

 8. stav organizačnej zložky. Komora§ 52
 1. Komora je právnická osoba.

 2. Komora sa člení na obvodné komory, ktoré pôsobia spravidla v územnom obvode okresného úradu a ktoré združujú poľovnícke organizácie, základné organizačné jednotky komory a držiteľov platných poľovných lístkov s miestom trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek. Základnou organizačnou jednotkou komory sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch, ako aj právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti výkon práva poľovníctva, chovu zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie.

 3. Postavenie a úlohy obvodnej komory upravujú stanovy komory.

 4. Obvodné komory ako organizačné zložky komory majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom stanovami komory.

 5. Zamestnancov komory do pracovného pomeru prijíma na návrh príslušnej obvodnej komory alebo na návrh vedúceho kancelárie komory prezident. Vedúceho kancelárie komory do pracovného pomeru prijíma na návrh prezídia prezident.§ 53Úlohy komory a jej financovanie
 1. Komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä
 1. vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 62 ods. 1 písm. a)],

 2. menuje prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva (§ 62 ods. 1),

 3. organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 62 ods. 1) a na skúšky členov poľovníckej stráže,

 4. organizuje preškolenia poľovníckych hospodárov,

 5. vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich, určuje výšku poplatkov za vydanie a predĺženie platnosti poľovného lístka,

 6. zabezpečuje poistenie pre členov komory podľa § 64,

 7. organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,

 8. organizuje poľovnícku kynológiu, sokoliarstvo a poľovnícku lukostreľbu, organizuje skúšky a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

 9. organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky, zriaďuje odborné komisie a organizuje odbornú prípravu členov hodnotiteľských komisií,

 10. spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

 11. spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri návrhoch koncepcií rozvoja poľovníctva, návrhoch zloženia poradných orgánov ministerstva,

 12. napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

 13. v spolupráci s ministerstvom zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych, kynologických, sokoliarskych a iných organizáciách, ktoré vyvíjajú činnosť súvisiacu s poľovníctvom,

 14. zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

 15. rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
 1. Komora môže nadobúdať majetok. Svoju činnosť zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,[38]) ak zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z tohto zákona.§ 54Členstvo v komore
 1. Členom komory je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

 2. Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore určujú stanovy komory.

 3. Prezídium komory môže udeliť čestné členstvo v komore za podmienok určených v stanovách komory.

 4. Komora je povinná bezodkladne oznámiť okresnému úradu zánik členstva právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľom poľovného revíru, v komore.§ 55Orgány komory a členenie komoryOrgánmi komory sú:
 1. snem,

 2. prezídium,

 3. prezident,

 4. dozorná rada,

 5. disciplinárna komisia,

 6. kynologická rada.§ 56Snem
 1. Snem je najvyšším orgánom komory; tvoria ho delegáti zvolení členmi komory podľa volebného poriadku komory na obdobie piatich rokov.

 2. Snem
 1. určuje predmet činnosti komory, schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok komory a disciplinárny poriadok komory, ich zmeny a doplnky,
 1. volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia,

 2. volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších jej členov,

 3. volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ďalších jej členov,

 4. určuje organizáciu kancelárie komory,

 5. schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku,

 6. schvaľuje výšku poplatku za vydanie a predĺženie platnosti poľovného lístka,

 7. schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom komory,

 8. schvaľuje rozpočet komory, ročnú účtovnú závierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení komory,

 9. rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.
 1. Snem zvoláva prezídium najmenej raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov komory.§ 57Prezídium
 1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom komory; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto zákonom, stanovami komory, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu komory.

 2. Členmi prezídia sú prezident komory, dvaja viceprezidenti komory, predseda kynologickej rady a ďalší piati členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov.

 3. Prezídium zvoláva prezident komory podľa potreby, najmenej päťkrát za rok .§ 58Prezident
 1. Prezident je štatutárny orgán komory. Spôsob konania navonok určia stanovy komory.

 2. Prezident zodpovedá za svoju činnosť snemu.

 3. Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident v rozsahu určenom stanovami komory. § 59Dozorná rada
 1. Dozorná rada je kontrolný orgán komory. Dozorná rada kontroluje činnosť komory v rozsahu určenom v stanovách komory alebo na základe poverenia snemu.

 2. Počet členov dozornej rady a pôsobnosť určujú stanovy komory. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

 3. Člen dozornej rady nesmie byť členom prezídia, kynologickej rady, zamestnancom komory ani členom disciplinárneho orgánu.§ 60Disciplinárna komisia
 1. Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 93) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory.

 2. Počet a kvalifikáciu členov disciplinárnej komisie, jej pôsobnosť, postup pri riešení disciplinárnych previnení a druhy disciplinárnych opatrení upraví disciplinárny poriadok komory.§ 61Kynologická rada(1)Kynologická rada je odborným orgánom komory v poľovníckej kynológii; podieľa sa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov a kynologických rozhodcov, dbá o rozvoj poľovníckej kynológie, organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov a riadi poľovnícku kynológiu v rozsahu určenom stanovami komory.(2)Počet členov kynologickej rady, jej pôsobnosť určujú stanovy komory. Funkčné obdobie členov kynologickej rady je päť rokov. Poľovnícke skúšky, poľovný lístok a povolenie na lov zveri§ 62Poľovnícke skúšky
 1. Poľovníckymi skúškami sú:
 1. skúška uchádzača o poľovný lístok,

 2. skúška poľovníckeho hospodára,

 3. vyššia skúška z poľovníctva.
 1. Prípravu na
 1. skúšku uchádzača o poľovný lístok zabezpečuje komora a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná prezídiom komory na návrh kancelárie komory; skúšku organizuje komora,

 2. skúšku poľovníckeho hospodára zabezpečuje príslušný okresný úrad v spolupráci s komorou a skúšku vykoná skúšobná komisia menovaná prednostom okresného úradu v sídle kraja na návrh vedúceho odboru34) okresného úradu v sídle kraja; skúšku organizuje okresný úrad,

 3. vyššiu skúšku z poľovníctva zabezpečuje a skúšku vykoná Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja, skúšobnú komisiu menuje minister na návrh Technickej univerzity vo Zvolene.
 1. V žiadosti o vykonanie poľovníckej skúšky záujemca o skúšku uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a druh skúšky.

 2. Príprava na skúšku a skúška sa vykonajú podľa skúšobného poriadku pre jednotlivé druhy skúšok vydaného ministerstvom. Záujemca o skúšku je povinný absolvovať prípravu a skúšku v rozsahu určenom skúšobným poriadkom.

 3. Náklady spojené s prípravou na skúšku a s vykonaním skúšky uhrádza záujemca o skúšku organizátorovi prípravy alebo skúšky.

 4. Členov skúšobných komisií vymenúva do funkcie lektora alebo skúšobného komisára pre jednotlivé druhy skúšok a vedie evidenciu členov skúšobných komisií na skúšky podľa odseku 1 písm. a) prezídium komory, na skúšky podľa odseku 1 písm. b) okresný úrad v sídle kraja v obvode svojej pôsobnosti a na skúšky podľa odseku 1 písm. c) Technická univerzita vo Zvolene.

 5. Prezídium komory členovi skúšobnej komisie podľa odseku 1 písm. a) zároveň s oznámením o vymenovaní vydá preukaz lektora alebo skúšobného komisára pre príslušnú skupinu predmetov.

 6. Orgán, ktorý vymenúva člena skúšobnej komisie, ho aj odvolá, ak člen skúšobnej komisie
 1. opakovane porušil skúšobný poriadok,

 2. prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie,

 3. neabsolvoval pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poľovníctvom alebo zmene skúšobných poriadkov overenie odbornej spôsobilosti organizované komorou alebo ministerstvom.
 1. Ak je člen skúšobnej komisie podľa odseku 1 písm. a) odvolaný z funkcie, je povinný prezídiu komory odovzdať do 10 dní preukaz vydaný podľa odseku 6.

 2. Kontrolu priebehu prípravy a kontrolu skúšky vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva. Preukazujú sa poverením na vykonanie kontroly. Organizátor prípravy na skúšku alebo skúšky je povinný umožniť vykonanie kontroly a predložiť potrebnú dokumentáciu.

 3. Ak kontrolné orgány podľa odseku 10 zistia závažné nedostatky v organizačnom, technickom alebo personálnom zabezpečení prípravy na skúšku alebo skúšky, môžu prípravu na skúšku alebo skúšku pozastaviť až do odstránenia zistených nedostatkov. Ak dôjde k porušeniu skúšobného poriadku zo strany skúšaného, môže sa výkon skúšky pozastaviť až do odstránenia zistených nedostatkov. Ak organizátor prípravy na skúšku alebo skúšky neumožní vykonanie kontroly alebo nepredloží dokumentáciu, prípravu na skúšku alebo skúšku pozastavia do umožnenia kontroly alebo do predloženia dokumentácie.

 4. Ak kontrolný orgán zistí v činnosti skúšobného komisára porušovanie skúšobného poriadku, upozorní na to príslušného skúšobného komisára a predsedu skúšobnej komisie. Ak sa na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí náprava, môže kontrolný orgán požiadať o výmenu skúšobného komisára a dohodne s predsedom skúšobnej komisie ďalší postup.

 5. Ak organizátor skúšky poruší v príprave na skúšku alebo počas skúšky skúšobný poriadok a na výzvu kontrolného orgánu nezabezpečí do termínu ním určeného nápravu, môže kontrolný orgán, podľa závažnosti porušenia skúšobného poriadku, odňať organizátorovi skúšok podľa odseku 2 poverenie na organizovanie prípravy alebo skúšok na 1 až 5 rokov.

 6. O priebehu kontroly, zistených nedostatkoch a ich odstránení podľa odsekov 10 až 13 spíše kontrolný orgán s kontrolovanými subjektmi záznam, ktorý tvorí súčasť dokumentácie prípravy na skúšku alebo skúšky. Záznam predkladá kontrolný orgán orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorého pôsobnosti bola kontrola vykonaná a príslušnej obvodnej komore.

 7. Vysvedčenie z poľovníckych skúšok je verejnou listinou osvedčujúcou získanie odbornosti na vydanie poľovného lístka [odsek 1 písm. a)] alebo kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie poľovníckeho hospodára [odsek 1 písm. b)] alebo lektora a člena skúšobnej komisie pre poľovnícke skúšky [odsek 1 písm. c)].§ 63Poľovný lístok
 1. Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené týmto zákonom. Poľovný lístok vydáva, predlžuje jeho platnosť a odníma obvodná komora, v ktorej pôsobnosti má žiadateľ trvalý pobyt.

 2. Druhy poľovných lístkov:
 1. poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky,

 2. poľovný lístok pre občanov iných štátov Európskej únie a európskeho hospodárskeho priestoru,

 3. poľovný lístok pre ostatných cudzincov.
 1. Poľovné lístky sa vydávajú
 1. na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov alebo na dobu neurčitú pre občana Slovenskej republiky a občana Európskej únie,

 2. na týždeň, mesiac alebo rok pre ostatných cudzincov.
 1. Obvodná komora vydá poľovný lístok podľa odseku 2 písm. a) osobe, ktorá preukáže, že
 1. je staršia ako 16 rokov,

 2. má miesto trvalého pobytu v obvode pôsobnosti obvodnej komory; to neplatí pre občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

 3. zložila skúšku uchádzača o poľovný lístok [§ 62 ods. 1 písm. a)] alebo skúšku z poľovníctva na vysokej škole alebo strednej odbornej škole, na ktorej je poľovníctvo vyučovacím predmetom,

 4. je členom komory,

 5. zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
 1. Obvodná komora vydá, najviac na dobu povoleného pobytu alebo dobu platnosti dokladu podľa písmena b), poľovný lístok podľa odseku 2 písm. b) a c) osobe, ktorá
 1. je staršia ako 18 rokov,

 2. predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu,[39])

 3. je poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva podľa § 64,

 4. zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka.
 1. Vydanie poľovného lístka obvodná komora odoprie a ak už bol vydaný, tak odníme, osobe,
 1. ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 4 alebo odseku 5,

 2. ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené, alebo

 3. ktorej bol odňatý poľovný lístok a doba odňatia trvá.
 1. Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. V žiadosti žiadateľ uvedie svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a kontaktné údaje. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka vydaného najmenej na jeden rok podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Komora upozorní 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka vydaného najmenej na jeden rok jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.

 2. Do poľovného lístka sa zapisuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu držiteľa poľovného lístka.

 3. Obvodná komora odníme poľovný lístok, ak zistí, že
 1. jeho držiteľ prestal byť členom komory,

 2. jeho držiteľ bol právoplatne odsúdený za trestný čin pytliactva, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené,

 3. držiteľovi poľovného lístka bol súdom uložený trest zákazu činnosti výkonu práva poľovníctva a doba zákazu trvá,

 4. o zákaze činnosti právoplatne rozhodol v priestupkovom konaní podľa tohto zákona príslušný okresný úrad alebo v disciplinárnom konaní komora.
 1. Držiteľ poľovného lístka je povinný bezodkladne oznámiť obvodnej komore, že prestal spĺňať podmienky na vydanie poľovného lístka alebo nastali okolnosti na jeho odňatie.

 2. Neplatný alebo odňatý poľovný lístok je povinný jeho držiteľ bezodkladne odovzdať obvodnej komore.

 3. Diplomatické preukazy alebo konzulárne preukazy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky spolu s poľovným lístkom z krajiny pôvodu nahrádzajú poľovný lístok pre cudzincov.§ 64PoistenieOsoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva v Slovenskej republike, vrátane cudzinca musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000 eur a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000 eur za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenia, nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného. § 65Povolenie na lov zveri
 1. Povolenie na lov zveri je verejnou listinou oprávňujúcou jeho držiteľa spolu s ďalšími dokladmi na lov zveri alebo inú činnosť v poľovnom revíri podľa tohto zákona. Vydáva ho na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenie na lov zveri podpisujú štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár.

 2. Povolenie na lov zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu môže užívateľ poľovného revíru vydať, ak jej plán lovu má schválený podľa § 42 ods. 12 alebo má povolený lov podľa § 69, alebo ide o lov diviačej zveri podľa § 68 ods. 15. Povolenie na lov diviačej zveri v čase od začiatku poľovníckej sezóny do schválenia plánov chovu a lovu môže užívateľ poľovného revíru vydať aj bez schváleného plánu chovu a lovu.

 3. Povolenie na lov zveri možno vydať najdlhšie na dobu platnosti poistenia podľa § 64. Povolenie na lov zveri je neprenosné na inú osobu.

 4. V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len „poľovník“), a to meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, číslo poľovného lístka a zbrojného preukazu, údaje o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť, a doba platnosti povolenia. Do povolenia na lov zveri sa zapisujú druhy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu a veľké šelmy; povolenie na lov ostatných druhov zveri sa v povolení na lov zveri označuje len ako alternatíva „áno/nie“.

 5. Lov zveri, ktorá nie je uvedená v povolení na lov zveri, alebo ktorej pohlavie a veková trieda nie sú uvedené v povolení na lov zveri sa považuje za lov bez povolenia, okrem ulovenia trofejovej zveri inej vekovej triedy z dôvodu nesprávneho posúdenia veku.

 6. Poľovnícky hospodár vedie evidenciu vydaných povolení na lov zveri a zodpovedá za to, že vydané povolenie na lov zveri je v súlade s týmto zákonom.

 7. Užívateľ poľovného revíru môže odňať vydané povolenie na lov zveri. Ak užívateľ poľovného revíru odníme vydané povolenie na lov zveri, jeho držiteľ je povinný ho do 5 dní odo dňa odňatia odovzdať užívateľovi poľovného revíru.

 8. Po skončení platnosti povolenia na lov zveri je jeho držiteľ povinný odovzdať ho do 30 dní príslušnému poľovníckemu hospodárovi.

 9. Povolenie na lov zveri uchováva užívateľ poľovného revíru počas najmenej troch rokov od ukončenia poľovníckej sezóny na ktorú bolo vydané.

 10. Pri spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov poľovačky len jedno povolenie na lov zveri, ktorého prílohou je zoznam účastníkov spoločnej poľovačky a zoznam poľovne upotrebiteľných psov zúčastnených na spoločnej poľovačke.Lov zveri§ 66Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, alebo kto vykonáva v poľovnom revíri odchyt zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri, doklad o poistení a doklady podľa osobitného predpisu[40]), ak tento zákon neustanovuje inak. Pri love sokoliarskym dravcom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a druhovú kartu podľa osobitného predpisu.[41]) Pri love lukom musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť pre lov lukom. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi, poľovníckej stráži a orgánu štátnej správy poľovníctva. § 67Evidencia návštevy poľovného revíru
 1. Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, okrem účastníka spoločnej poľovačky, a každý, kto vykonáva v poľovnom revíri odchyt zveri, musí byť pred vstupom do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru (ďalej len „kniha návštev“), ak tento zákon neustanovuje inak. Hosťa, ktorého sprevádza poľovnícky sprievodca, do knihy návštev zapisuje poľovnícky sprievodca. Kniha návštev môže byť vedená aj v elektronickej forme.

 2. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na poľovníckeho hospodára a na člena poľovníckej stráže, ktorý v poľovnom revíri vykonáva ochranu a kontrolu, a ak vstup do poľovného revíru vopred oznámi poľovníckemu hospodárovi .

 3. Knihu návštev zakladá a za jej vedenie zodpovedá užívateľ poľovného revíru. Za správnosť údajov v nej uvedených zodpovedá ten, kto zápis vykonal alebo mal povinnosť vykonať.

 4. Knihu návštev uchováva užívateľ poľovného revíru spolu s povoleniami na lov zveri podľa § 65 odseku 9.§ 68
 1. Zver možno loviť len v čase jej lovu, ak tento zákon neustanovuje inak. V čase ochrany zveri možno zver loviť len na základe povolenia podľa § 69 alebo 70 alebo rozhodnutia podľa osobitného predpisu.31) Zver z umelého chovu podľa § 34 ods. 3 písm. b) možno na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo sokoliarskych dravcov loviť aj v čase ochrany.

 2. Zver sa loví individuálnym spôsobom lovu alebo na spoločnej poľovačke na základe povolenia na lov.

 3. Individuálny spôsob lovu vykonáva poľovník sám alebo za účasti poľovníckeho sprievodcu postriežkou alebo posliedkou.

 4. Individuálnym spôsobom možno loviť zver okrem malej zveri a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje inak

 5. Raticovú zver je poľovník povinný loviť selektívne, a to tak, že prednostne loví zver chorú, zostarnutú, kondične zoslabnutú, pri samčej trofejovej zveri len zver, ktorá nie je vhodná na ďalší chov alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie; toto sa nevzťahuje na lov podľa § 69 alebo ak orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti neurčí inak.

 6. Ten, kto loví zver, môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpoznal. Za správnosť selektívneho odstrelu raticovej zveri zodpovedá strelec. Za správnosť odstrelu vykonaného na pokyn poľovníckeho sprievodcu zodpovedá poľovnícky sprievodca.

 7. Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný
 1. založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku podľa § 79 ods. 1 a vyznačiť na nej dátum ulovenia zveri,

 2. zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej značky,

 3. predložiť do 12 hodín od ulovenia raticovej zveri alebo veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe

 4. zapísať pri odchode z poľovného revíru ulovenie zveri v knihe návštev.
 1. Po ulovení trofejovej zveri je poľovník povinný trofej riadne ošetriť a pripraviť na chovateľskú prehliadku.

 2. Lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky, kuny, psíka medvedíkovitého a medvedíka čistotného je za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky povolený aj cez deň a v noci, ktorá sa začína v deň splnu mesiaca, ako aj tri noci pred a tri noci po tejto noci.

 3. Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný uviesť v knihe návštev presné miesto a čas, kde a dokedy bude na zver čakať. Pri pohybe v poľovnom revíri v noci je poľovník povinný si svietiť.

 4. Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka za použitia najmenej jedného poľovne upotrebiteľného psa na každých aj začínajúcich troch strelcov.

 5. Kto pri love pernatej zveri náhodne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolenie, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k zámene a usmrteniu došlo, príslušnému poľovníckemu hospodárovi, okresnému úradu a organizácii ochrany prírody.[42])

 6. Poľovník je povinný bezprostredne po ulovení zveri inej ako v odseku 7 na individuálnej poľovačke vyznačiť v povolení na lov zveri a v knihe návštev údaje o čase a druhu ulovenej zveri,

 7. Ulovenie chorej, poranenej alebo nájdenie uhynutej alebo usmrtenej zveri je poľovník povinný oznámiť bezodkladne poľovníckemu hospodárovi.

 8. V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, v ktorých diviak nie je zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka v dobe lovu bez schváleného plánu chovu a lovu a to aj na spoločnej poľovačke a na vnadisku.

 9. Vlka dravého možno loviť len na základe ročnej kvóty lovu vlka dravého vydanej ministerstvom za podmienok v nej určených.§ 69Mimoriadne povolenie lovu
 1. Ak v záujme poľnohospodárskej výroby, lesnej výroby s dôrazom na predchádzanie vzniku škôd, v záujme ochrany života, zdravia, alebo majetku obyvateľov, v záujme poľovníckeho hospodárenia, ochrany prírody, alebo v záujme zlepšenia zdravotného stavu zveri vznikne potreba, aby sa počet niektorého druhu zveri bezodkladne znížil, okresný úrad v čase lovu nariadi užívateľovi poľovného revíru, aby v určenej lehote znížil počet tohto druhu zveri; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

 2. Ak užívateľ poľovného revíru v určenej lehote nevykoná rozhodnutie podľa odseku 1, okresný úrad rozhodnutím poverí osobu podľa § 12 ods. 1 výkonom rozhodnutia na náklady užívateľa poľovného revíru. Poveriť osobu podľa prvej vety môže okresný úrad len s jej súhlasom. Užívateľ poľovného revíru je povinný vydať poverenej osobe podľa prvej vety povolenia na lov zveri a značky. Výnosy za zver poukáže poverená osoba po odpočítaní nákladov užívateľovi poľovného revíru.

 3. Ak sa v poľovnom revíri vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zveri, ktorá má určený čas lovu, aj v čase ochrany na vedecké účely alebo veterinárne účely, na účely predchádzania vzniku škôd, ochrany majetku alebo zdravia obyvateľov, zveri alebo chovu zveri, povoľuje lov ministerstvo.

 4. Ak je potrebné z dôvodu dosiahnutia chovateľského cieľa v chovateľskom celku loviť zver, ktorá má určený čas lovu, aj v čase ochrany, povoľuje lov ministerstvo na základe návrhu chovateľskej rady a žiadosti okresného úradu.

 5. Ministerstvo môže z dôvodu ochrany prírody, z veterinárnych dôvodov alebo na vedecké účely povoliť odchyt živej zveri aj inej osobe ako užívateľovi poľovného revíru; v povolení určí podmienky odchytu a ďalší spôsob nakladania s odchytenou zverou. Na odchyt zveri podľa prvej vety sa nevzťahuje ustanovenie § 66. Vykonávanie odchytu poverená osoba oznámi najmenej 3 dni vopred užívateľovi poľovného revíru a po odchyte mu oznámi druh a počet odchytenej zveri.

 6. Okresný úrad môže v poľovnom revíri v čase ochrany povoliť mimoriadny lov zveri okrem zveri z umelého chovu podľa § 34 ods. 3 písm. b) na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo sokoliarskych dravcov.

 7. Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách okresný úrad. Vykonaním lovu poverí okresný úrad užívateľa poľovného revíru, v ktorého obvode sa nepoľovné plochy nachádzajú. Ak sa nepoľovné plochy nachádzajú na hranici poľovných revírov, poverí vykonaním lovu užívateľa poľovného revíru s najdlhšou spoločnou hranicou. Ak nie je možné poveriť užívateľa poľovného revíru podľa druhej a tretej vety, okresný úrad poverí vykonaním lovu osobu podľa § 12 odseku 1 alebo niektorého člena poľovníckej stráže, ak s poverením súhlasia. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Ten, kto realizuje lov zveri na nepoľovnej ploche, musí mať pri sebe doklady podľa § 66 a povolenie podľa prvej vety. Ak je vykonaním lovu poverený člen poľovníckej stráže, povolenie na lov zveri nahrádza povolenie podľa prvej vety.

 8. Na nepoľovnej ploche, ktorou je letisko, na ktorom má prevádzkovateľ letiska zriadenú biologickú ochranu letiska, okresný úrad poverí vykonaním lovu pracovníkov biologickej ochrany letiska. Poverení pracovníci biologickej ochrany letiska sú oprávnení vykonávať lov zveri aj vo vnútornom ochrannom pásme letiska, ktorým je obdĺžnik presahujúci vzletovú a pristávaciu plochu letiska po dĺžke 1000 metrov na každú stranu a po šírke 500 metrov na každú stranu; vykonávanie tejto činnosti sú povinní vopred oznámiť užívateľovi poľovného revíru. Zver ulovená pracovníkmi biologickej ochrany letiska vo vnútornom ochrannom pásme letiska patrí užívateľovi poľovného revíru.

 9. Ak ministerstvo životného prostredia podľa osobitného predpisu31) rozhodne o usmrtení alebo odchyte zveri, ktorá je celoročne chránená, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru. Na lov zveri podľa prvej vety na nepoľovnej ploche sa nevyžaduje povolenie podľa odseku 7.

 10. Ak ministerstvo životného prostredia podľa osobitného predpisu31) rozhodne o usmrtení alebo odchyte celoročne chráneného živočícha17), ktorý nie je zverou podľa tohto zákona, zabezpečenie lovu dohodne žiadateľ s užívateľom poľovného revíru. Na lov takéhoto živočícha sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.§ 70
 1. Ak ide o vlka dravého, šakala zlatého a pernatú zver s dobou lovu okrem bažanta jarabého, bažanta poľovného a morky divej, povoľuje v čase ochrany ich lov ministerstvo za týchto podmienok:
 1. v záujme verejného zdravia a bezpečnosti,

 2. v záujme bezpečnosti vzdušného priestoru,

 3. aby sa zabránilo závažným škodám na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb a vodnom hospodárstve,

 4. na ochranu rastlinstva a živočíšstva,

 5. s cieľom výskumu a vzdelávania, obnovy populácie, navrátenia druhov do ich biotopov a na držbu a chov nevyhnutný na tieto účely,

 6. aby sa za prísne kontrolovaných podmienok a na základe výberu povolil odchyt, držba, chov alebo iné rozumné využívanie určitých vtákov v malom rozsahu.
 1. V rozhodnutí podľa odseku 1 ministerstvo určí
 1. druh povolenej zveri,

 2. prostriedky, zariadenia alebo metódy povolené na odchyt alebo usmrcovanie,

 3. podmienky možného rizika a okolnosti času a miesta, za ktorých je možné realizovať výnimku,

 4. kontroly, ktoré budú vykonané.
 1. Ministerstvo o povolení podľa odseku 1 informuje Komisiu Európskej únie.§ 71Lov zveri na spoločnej poľovačke
 1. Spoločnou poľovačkou je poľovačka na diviačiu zver, na malú zver, netrofejovú raticovú zver alebo na zver nepodliehajúcu poľovníckemu plánovaniu za účasti najmenej troch strelcov. Spoločnú poľovačku na diviačiu zver, na malú zver a na netrofejovú raticovú zver schvaľuje okresný úrad.

 2. Spoločnú poľovačku riadi vedúci spoločnej poľovačky. Spoločná poľovačka sa začína nástupom účastníkov poľovačky a končí sa oznámením vedúceho spoločnej poľovačky o ukončení spoločnej poľovačky pri záverečnom nástupe.

 3. Počet spoločných poľovačiek v poľovnom revíri musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému plánu chovu a lovu zveri a skutočnému stavu zveri v poľovnom revíri.

 4. Spoločnú poľovačku na malú zver, diviačiu zver alebo netrofejovú raticovú zver možno uskutočniť len v termíne a lokalite podľa schváleného plánu spoločných poľovačiek. Užívateľ poľovného revíru je povinný v určenom termíne predložiť plán spoločných poľovačiek príslušnému okresnému úradu na schválenie. O zmenu schváleného termínu alebo lokality alebo doplnenie nového termínu alebo lokality konania spoločnej poľovačky musí požiadať užívateľ poľovného revíru okresný úrad najmenej päť dní pred plánovanou spoločnou poľovačkou.

 5.  Netrofejovú raticovú zver možno loviť podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky aj na spoločnej poľovačke na malú zver a diviačiu zver. Na spoločnej poľovačke na malú zver, diviačiu zver alebo netrofejovú raticovú zver možno loviť podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky aj inú zver podľa § 69 ods. 1 a zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu.

 6. Malú zver a kuroptu horskú možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou sokoliarskych dravcov a lovu na účely výcviku a skúšok poľovných psov. Na nepoľovnej ploche možno zajaca poľného a králika divého loviť aj individuálne počas celého roka na základe povolenia okresného úradu podľa § 69 ods. 7 a povolenia na lov zveri podľa § 65.

 7. Zajace a jarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka, bažanty najviac tri razy do roka. V bažantniciach a v poľovných revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažanty, ich možno loviť viackrát do roka. Na účely zabezpečenia normovaných kmeňových stavov zajačej zveri a bažantej zveri sa každý rok vylúči z lovu zveri aspoň štvrtina celkovej výmery poľovného revíru. Táto časť poľovného revíru musí byť ucelená a primerane zazverená. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na lov bažantej zveri v bažantniciach.

 8. Pri spoločnej poľovačke na malú zver, kačice a husi musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie a prinášanie ulovenej zveri prítomné na prvých troch strelcov jeden a na ďalších aj začatých päť strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musí byť na durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomný na prvých päť strelcov jeden a na každých aj začatých desať strelcov ďalší poľovne upotrebiteľný pes.

 9. Spoločnú poľovačku nemožno organizovať v lokalitách a čase, v ktorom sa na nich zároveň vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce, alebo ak na lokalitách platí zákaz vykonávania spoločnej poľovačky podľa osobitného predpisu.31)

 10. Na spoločnej poľovačke je zakázané strieľať
 1. na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej zveri,

 2. pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu, keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje, a strieľať na zver po signáli, ktorý oznamuje ukončenie pohonu,

 3. v smere a spôsobom ohrozujúcim zdravie, bezpečnosť a majetok osôb a poľovných psov,

 4. na inú zver, ako určil vedúci spoločnej poľovačky.§ 72Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov
 1. Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej poľovačky. Ak je prítomný poľovnícky hospodár, prednostne vykonáva vedúceho spoločnej poľovačky sám.

 2. Vedúci spoločnej poľovačky riadi spoločnú poľovačku a zodpovedá za jej organizáciu a bezpečný priebeh. Pred začatím spoločnej poľovačky je povinný
 1. skontrolovať osobám, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej poľovačke so zbraňou, doklady oprávňujúce na držbu a používanie poľovnej zbrane, doklad o poistení a platnosť poľovného lístka,

 2. oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky a druhmi zveri, ktoré sa môžu na poľovačke loviť,

 3. upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou na poľovné účely,

 4. oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenia poľovačky a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch,

 5. vykonať kontrolu preukazov poľovných psov prítomných na poľovačke a na jej základe upraviť počet strelcov tak, aby zodpovedal určenému počtu poľovne upotrebiteľných psov na poľovačke.
 1. Vedúci spoločnej poľovačky je počas spoločnej poľovačky povinný
 1. organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,

 2. zastaviť spoločnú poľovačku, ak by jej ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu normovaných kmeňových stavov zveri alebo k ohrozeniu života alebo zdravia jej účastníkov alebo iných osôb,

 3. zabezpečiť po každom pohone zoradenie a ošetrenie ulovenej zveri a označenie ulovenej zveri podľa § 79 ods. 1,

 4. po ukončení spoločnej poľovačky zabezpečiť výrad všetkej ulovenej zveri,

 5. vylúčiť osobu, ktorá sa neriadi pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky, nemá na sebe odev podľa odseku 8 písm. e) alebo ktorá svojím konaním ohrozuje svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov spoločnej poľovačky alebo iných osôb,

 6. dbať na šetrné zaobchádzanie s ulovenou zverou a vzdanie úcty ulovenej zveri dodržaním poľovníckych tradícií a zvyklostí,

 7. plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
 1. Vedúci spoločnej poľovačky je povinný počas spoločnej poľovačky alebo po skončení spoločnej poľovačky alebo najneskôr v nasledujúci deň zabezpečiť dohľadávanie postrelenej zveri. Na dohľadávaní sa môžu zúčastniť len osoby určené užívateľom poľovného revíru. Na dohľadávanie, ak sa uskutoční nasledujúci deň, sa vystaví povolenie na lov zveri ako na spoločnú poľovačku. Na dohľadávaní možno dostreľovať len poranenú zver; dohľadávanie nesmie mať charakter novej poľovačky.

 2. Ak došlo počas spoločnej poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka poľovačky alebo inej osoby, vedúci spoločnej poľovačky je povinný poľovačku ihneď zastaviť, zabezpečiť bezodkladne ošetrenie a dopravu poranenej osoby do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a udalosť bezodkladne oznámiť Policajnému zboru a okresnému úradu. Do príchodu polície je povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo zničeniu dôkazov.

 3. Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci, je vedúci spoločnej poľovačky povinný poľovačku ihneď zastaviť a zaistiť dôkazy, spísať o udalosti záznam a bezodkladne ju oznámiť okresnému úradu

 4. Ak došlo počas spoločnej poľovačky k porušeniu tohto zákona, je vedúci spoločnej poľovačky povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť okresnému úradu a obvodnej komore najneskôr do troch dní po ukončení spoločnej poľovačky.

 5. Účastník spoločnej poľovačky je povinný
 1. riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky,

 2. dodržiavať bezpečnostné pokyny,

 3. riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky,

 4. pri zaujatí určeného stanovišťa upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať, pokiaľ nedostane iný pokyn od vedúceho spoločnej poľovačky, až do skončenia pohonu zaujaté určené stanovište,

 5. z bezpečnostných dôvodov v pohone a na stanovišti používať odev s vysokou viditeľnosťou alebo prvok s vysokou viditeľnosťou na odeve zreteľne viditeľný zo všetkých strán s veľkosťou plochy najmenej 10x20 cm.
 1. Na spoločnej poľovačke sa nesmú zúčastniť ani ako honci osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných a omamných látok.§ 73Sokoliarstvo
 1. Sokoliarstvom sa na účely tohto zákona rozumie držanie a chov pernatých dravcov a sov na ich výcvik, rozmnožovanie, lov zveri, biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo biologickú ochranu letísk a intravilánov proti nežiaducemu výskytu vtákov, kultúrne a ekovýchovné účely.

 2. Sokoliarskym dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu radu sokolotvaré (Falconiformes) a sovy (Strigiformes), ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, biologickej ochrane, rozmnožovaní, kultúrnych a ekovýchovných účeloch, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona.

 3. Odborným orgánom riadiacim sokoliarstvo je komora. Komora organizuje a riadi sokoliarstvo prostredníctvom poverenej poľovníckej organizácie. Poverená poľovnícka organizácia sa podieľa na tvorbe skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kandidátov sokoliarstva, prípravu a vzdelávanie lektorov a skúšobných komisárov pre sokoliarsku skúšku a zabezpečuje rozvoj sokoliarstva.

 4.  Prípravu kandidátov sokoliarstva a sokoliarsku skúšku zabezpečuje komora prostredníctvom poverenej poľovníckej organizácie podľa skúšobného poriadku pre sokoliarsku skúšku vydaného komorou.

 5. Na sokoliarstvo možno použiť len tie jedince pernatých dravcov a sov, ktoré sú označené a evidované podľa osobitného predpisu.41)

 6. Držiteľ pernatého dravca alebo sovy, využívaného na sokoliarstvo, musí absolvovať skúšku podľa odseku 4 a byť členom sokoliarskej organizácie, ktorá je zároveň poľovníckou organizáciou. Ak so sokoliarskym dravcom vykonáva lov zveri alebo biologickú ochranu, musí byť držiteľom platného poľovného lístka. Používať pernaté dravce na sokoliarstvo na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak má udelené povolenie na držbu pernatého dravca alebo sovy a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov.

 7. Lov zveri sokoliarskym dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.§ 74Poľovnícka kynológia
 1. Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik psov poľovných plemien s cieľom získať ich poľovnú upotrebiteľnosť, ako aj ich využívanie na ochranu, lov a dohľadávanie ulovenej a poranenej zveri.

 2. Odborným orgánom poľovníckej kynológie je komora. Komora organizuje a riadi poľovnícku kynológiu prostredníctvom kynologickej rady. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov.

 3. Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.

 4.  Pri love a dohľadávaní zveri sa môžu použiť len poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú absolvovanú príslušnú odbornú skúšku alebo ktoré sú vo výcviku.

 5. Na výcvik poľovne upotrebiteľných psov na prácu pod povrchom sa používa umelý brloh. Vybudovanie umelého brlohu v poľovnom revíri schvaľuje na žiadosť užívateľa poľovného revíru okresný úrad; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.[43]) Okresný úrad schváli vybudovanie umelého brlohu, ak pozemky, na ktorých má byť umelý brloh vybudovaný sú ohradené tak, že znemožňujú útek zveri.

 6.  So žiadosťou o schválenie vybudovania umelého brlohu žiadateľ predloží
 1. projekt podľa odseku 7,

 2. súhlasné stanovisko príslušnej obvodnej komory,

 3. súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov pozemkov, na ktorých bude umelý brloh umiestnený.
 1. Projekt vypracúva fyzická osoba, ktorá preukáže na túto činnosť odbornú spôsobilosť, alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že zamestnáva takúto osobu. Odborne spôsobilou osobou na vypracovanie projektu je osoba podľa § 42 ods. 7 a 8. Projekt musí byť vypracovaný v súlade s kynologickými predpismi vydanými komorou. Súčasťou projektu je prevádzkový poriadok umelého brlohu a veterinárne opatrenia zohľadňujúce ochranu[44]) zvierat.§ 75Poľovnícka lukostreľba(1)   Poľovníckou lukostreľbou sa na účely tohto zákona rozumie strelecký výcvik, strelecká súťaž a lov s použitím mechanickej zbrane poľovníckeho kladkového alebo reflexného luku.(2)   Odborným orgánom poľovníckej lukostreľby je komora. Komora organizuje a riadi poľovnícku lukostreľbu prostredníctvom poverenej poľovníckej organizácie. Poverená poľovnícka organizácia sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby, zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a strelecké súťaže lukostrelcov, prípravu a vzdelávanie lektorov a skúšobných komisárov ako aj rozvoj poľovníckej lukostreľby.(3)   Prípravu a doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby zabezpečuje pre držiteľov poľovných lístkov komora prostredníctvom poverenej poľovníckej organizácie podľa skúšobného poriadku vydaného komorou. Príprava a doplnková skúška sa zabezpečuje v súlade so štandardami medzinárodnej lukostreleckej asociácie.(4)   Držiteľ poľovného lístka loviaci lukom musí absolvovať prípravu a doplnkovú skúšku podľa odseku 3 a preukázať sa pri výkone práva poľovníctva dokladom o odbornej spôsobilosti pre lov lukom. Používať luk na lov na území Slovenskej republiky môže aj cudzinec, ak je držiteľom poľovného lístka pre cudzincov a preukáže sa, že absolvoval prípravu a skúšky podľa štandardov medzinárodnej lukostreleckej asociácie.(5)   Lov zveri lukom možno vykonávať len na základe povolenia na lov zveri vydaného užívateľom poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev.(6)   Na lov zveri možno použiť len poľovnícke kladkové alebo reflexné luky s najnižšou napínacou silou 220 newtonov (N) a šípy vybavené loveckými hrotmi o najnižšej hmotnosti 90 grainov (gr). Používanie športových lukov a výcvikových hrotov na poľovnícke účely je zakázané.§ 76Lov zveri na vnadisku
 1. Vnadiskom na účely tohto zákona je miesto, na ktoré sa vykladá návnada s cieľom prilákať a loviť zver. Na vnadisku okrem vnadiska vo zvernici je povolené loviť len diviačiu zver, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený.

 2. Na zriadenie vnadiska je potrebný súhlas užívateľa poľovného pozemku. Vnadisko je zakázané umiestňovať vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice poľovného revíru okrem zvernice, 200 m od prikrmovacieho zariadenia alebo 500 m od hranice zastavaného územia obce.

 3. Vnadiť diviačiu zver na vnadisku možno len mimo času núdze; v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri najskôr od 1. júla, ak orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti neurčí inak. 

 4. V poľovnom revíri možno zriadiť najviac jedno vnadisko na diviačiu zver na každých aj začatých 100 ha poľovnej plochy, ak orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti neurčí inak. Návnadu možno vykladať len do poľovníckych zariadení alebo zapracovať do zeme.

 5. Na vnadisku sa nesmie nachádzať naraz viac ako 5 kg krmiva, ak orgán štátnej správy vo veterinárnej oblasti neurčí inak.

 6. Vnadisko, na ktoré sa vykladá živočíšna návnada, musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.[45])

 7. Po ukončení vnadenia návnadou je užívateľ poľovného revíru povinný neškodne odstrániť zvyšky návnady.§ 77Zaobchádzanie so strelnou zbraňou
 1. Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so strelnou zbraňou (ďalej len „zbraň“) a strelivom podľa osobitného predpisu40) a tohto zákona tak, aby neohrozil svoj život, zdravie a majetok, ako aj život, zdravie a majetok iných osôb.

 2. Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok; za prenášanie zbrane na poľovné účely sa nepovažuje prevoz vybitej zbrane v puzdre v osobitnom priestore automobilu, do ktorého nemajú prepravované osoby prístup počas jazdy.

 3. Zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, zdravia osôb alebo majetku.

 4. Zbraň na poľovné účely možno nabiť až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po začatí pohonu.

 5. Zbraň na poľovné účely je poľovník povinný nabíjať a vybíjať zásadne tak, že hlaveň smeruje k zemi. Opakovacie a samonabíjacie zbrane je poľovník povinný nabíjať a vybíjať hlavňou smerom dohora.

 6. Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik, je povolené napináčik natiahnuť až bezprostredne pred výstrelom. Ak poľovník po natiahnutí napináčika nestrieľa, je povinný jeho natiahnutie ihneď zrušiť.

 7. Poľovník je povinný vybiť zbraň
 1. po ukončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke,

 2. pri prekonávaní prírodných prekážok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov,

 3. pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce, ukladaní a preprave v dopravnom prostriedku,

 4. pri prechode cez cudzí poľovný revír, ak tento zákon neustanovuje inak.
 1. Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie, bez povolenia na lov zveri je možný len so zbraňou uloženou v puzdre.§ 78Dohľadávanie zveri
 1. Poľovník je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným spôsobom zranenú. Ak zver prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru, je povinný pred začatím dohľadávania v tomto poľovnom revíri o tejto skutočnosti upovedomiť poľovníckeho hospodára tohto poľovného revíru, v sledovaní a dohľadávaní zveri s poľovnou zbraňou môže pokračovať len za účasti tohto poľovníckeho hospodára alebo ním poverenej osoby, ktorý zároveň zabezpečí zápis do knihy návštev.

 2.  Pri dohľadávaní zveri, ak nemôže zver sám alebo s pomocou iných osôb dohľadať, je povinný použiť na dohľadávanie poľovne upotrebiteľného psa.§ 79Označovanie, preukázanie pôvodu a preprava ulovenej a nájdenej zveri
 1. Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy okrem odchytenej živej zveri sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou na označenie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania.

 2. Značku si na vlastné náklady obstaráva užívateľ poľovného revíru prostredníctvom komory.

 3. Prehľad o prevzatých a použitých značkách predkladá užívateľ poľovného revíru na požiadanie okresnému úradu.

 4. Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek zabezpečuje poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je osoba, ktorej značka bola vydaná, povinná ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému okresnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel.

 5. Osoby, ktorým boli značky vydané, sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi najneskôr do 30 dní po ukončení lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na lov zveri.

 6. Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť.

 7. Ulovenú raticovú zver alebo veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravovať len so založenou značkou.

 8. Na ďalšiu prepravu raticovej zveri alebo veľkej šelmy, vrátane odchytenej živej zveri, vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba lístok o pôvode ulovenej zveri.

 9. Značka sa ponecháva na zveri až do jej rozrábky. Ak je ulovená zver odovzdaná odberateľovi do zberne diviny, značka zostáva na ulovenej zveri u odberateľa, ktorý ju predkladá na kontrolu pôvodu ulovenej zveri spolu s lístkom o pôvode ulovenej zveri. Ak dôjde k rozrábke diviny ulovenej zveri, značku odkladá osoba, ktorá rozrábku zabezpečila, spolu s lístkom o pôvode ulovenej zveri do najbližšej kontroly pôvodu ulovenej zveri, najdlhšie však rok od jej prevzatia.

 10. Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy, poľovnícky hospodár, poľovnícka stráž a Policajný zbor.§ 80Zakázané spôsoby lovu a iné zákazy
 1. Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám lovu a ochrany zveri podľa tohto zákona.

 2. Zakázaným spôsobom lovu[46]) zveri je
 1. trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí,[47]) na lep a na háčiky,

 2. chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,

 3. používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,

 4. lov z pohybujúcich sa motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov, lietadiel, helikoptér a iných lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a člnov pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km/h,

 5. používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri ako živej návnady,

 6. lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku,

 7. strieľanie zveri z kuše,

 8. lov zveri pomocou luku alebo šípom, v rozpore s § 75 ods. 6 ,

 9. loviť zver predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu, krátkou zbraňou a loviť zver samostrelmi,

 10. loviť alebo naháňať zver na účely jej lovu pomocou výbušnín,

 11. zabíjanie zveri elektrickým prúdom alebo elektronickým zariadením schopným ju zabiť alebo omráčiť,

 12. omračovanie zveri chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri so súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru,

 13. lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia okrem dohľadávania zveri, lov za použitia zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,

 14. lov do sietí okrem sietí na odchyt zajaca, bažanta a jarabice na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divého králika a líšky,

 15. lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, lov zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným doplnkom[48]),

 16. strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje

 17. používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach[49]).
 1. Nesprávnym spôsobom lovu zveri je
 1. strieľať zver na vnadisku a napájadle, ktorým je umelé zariadenie na napájanie zveri vodou; to neplatí o diviačej zveri, šelmách a krkavcovitých vtákoch na vnadisku,

 2. používať psa na durenie raticovej zveri okrem durenia tejto zveri pri dohľadávaní postrieľanej zveri a okrem durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré majú skúšku na durenie zveri alebo sú vo výcviku. Použitie psa, ktorý má skúšku na durenie zveri alebo je vo výcviku, na durenie diviačej zveri na spoločnej poľovačke na diviačiu zver, na ktorej je povolený aj lov netrofejovej raticovej zveri, sa nepovažuje za nesprávny spôsob lovu.

 3. používať psa na nadháňanie zveri pri individuálnom spôsobe love; nadháňaním zveri sa rozumie spôsob lovu, pri ktorom sa má zver priviesť poľovníkovi na dostrel pomocou psov, pričom poľovník stojí alebo podľa hlasu psa nadbieha nadháňanej zveri,

 4. strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z brokovnice, strieľať na srnčiu zver guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiou ako 1 000 J/100 m a na ostatnú raticovú zver guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m a s hmotnosťou strely menšou ako 6 g a priemerom menším ako 6 mm, strieľať na medvede inými ako guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1 500 J/100 m,

 5. loviť zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka okrem medveďa a dohľadávania zveri, ak tento zákon neustanovuje inak,

 6. loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice revíru okrem zverníc, loviť bažanty vo vzdialenosti kratšej ako 200 m od hranice cudzej bažantnice a loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel,

 7. loviť jazveca brlohovaním a rozkopávať jazvečie brlohy,

 8. vystreľovať vtáčie hniezda,

 9. strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho zákroku,

 10. loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce bez dohody s užívateľom poľovných pozemkov,

 11. loviť trofejovú raticovú zver vhodnú na ďalší chov okrem odchytu, lovu vo zvernici a lovu podľa § 69,

 12. loviť na spoločnej poľovačke zver, ktorej lov nebol povolený,

 13. loviť vlka dravého v rozpore s ročnou kvótou lovu,

 14. loviť sluku lesnú v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka,
 1. Zakazuje sa narúšať užívanie poľovného revíru správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia zveri,

 2. Zakazuje sa umiestňovať v poľovnom revíri zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky podľa osobitného predpisu.31)

 3. Zakazuje sa budovať objekty slúžiace na prikrmovanie a vnadenie zveri, na pozorovanie a lov zveri vo vzdialenosti menšej ako 200 m od hranice poľovného revíru okrem zverníc alebo od hranice územia s piatym stupňom ochrany[50]) alebo zóny A chráneného územia[51]).

 4. Ministerstvo môže z veterinárnych dôvodov, z dôvodu predchádzania vzniku škôd spôsobených zverou alebo na zveri, alebo z dôvodu ochrany prírody na určený čas povoliť výnimku z odseku 2, 3 a 6 a určiť podmienky jej realizácie.Zužitkovanie ulovenej zveri§ 81Vlastníctvo ulovenej a nájdenej zveri
 1. Poľovníkovi, ktorý ulovil raticovú zver, patrí poľovnícke právo, ktorým sa na účely tohto zákona považuje poľovnícka trofej a jedlé vnútornosti, ak ich použitie nie je v rozpore s osobitnými predpismi.[52])

 2. Poľovnícku trofej možno odňať rozhodnutím vydanom v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní.

 3. Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo uhynutá zver alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru; ak poľovný revír nemá užívateľa, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

 4. Zver ulovená na nepoľovnej ploche patrí osobe poverenej podľa § 69 ods. 7. Zver usmrtená alebo uhynutá, nájdená na nepoľovných plochách alebo zver zranená, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

 5. Usmrtená alebo uhynutá zver, nájdená na poľovnom pozemku, ktorý nie je zaradený do poľovného revíru, alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na takýto pozemok, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

 6. Užívateľovi poľovného revíru alebo najbližšieho poľovného revíru alebo poverenej osobe za rovnakých podmienok podľa odsekov 3 až 5 patria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú poľovnícka trofej, zhody parožia a vajcia pernatej zveri.

 7. Ak došlo k nálezu usmrtenej, uhynutej alebo zranenej zveri, je povinný ten, komu táto zver patrí podľa odsekov 3 až 5, zistiť pravdepodobnú príčinu usmrtenia, úhynu alebo zranenia zveri. Ak je podozrenie, že zver bola usmrtená alebo zranená v rozpore s týmto zákonom, je povinný nález bezodkladne oznámiť Policajnému zboru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, zabezpečí oznámenie nálezu aj príslušnému orgánu ochrany prírody, ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu28).

 8. Ak dôjde k usmrteniu raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver z komunikácie odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.

 9. Ten, komu patrí nájdená usmrtená alebo uhynutá zver podľa odsekov 3 až 5, je povinný zabezpečiť jej odstránenie podľa osobitných predpisov.[53])

 10. Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo poľovníckej trofeje alebo zhodov parožia bez súhlasu užívateľa poľovného revíru je zakázané. Užívateľ poľovného revíru môže previesť na inú osobu len zver, divinu alebo iné časti zo zveri, ktorú nadobudol podľa odsekov 3 až 5. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe je užívateľ poľovného revíru povinný viesť predpísanú evidenciu.§ 82Preprava diviny a živej zveri
 1. Všetky jedince raticovej zveri alebo veľkej šelmy, ktoré sa označujú značkou podľa § 79 ods. 1, musia byť označené značkou aj počas prepravy. Pôvod ulovenej zveri vrátane odchytenej živej zveri musí byť doložený lístkom o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchovávať lístok o pôvode zveri a značku do najbližšej kontroly, najdlhšie však jeden rok od prevzatia zveri.

 2. Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v poľovnom revíre môže užívateľ poľovného revíru priamo previesť na iného užívateľa poľovného revíru len po príslušnej veterinárnej kontrole.§ 83Vývoz trofejeAk trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom do zahraničia musí užívateľ poľovného revíru zabezpečiť obodovanie poľovníckej trofeje dvoma členmi obvodnej hodnotiteľskej komisie a vyhotoviť fotodokumentáciu poľovníckej trofeje. Bodovaciu tabuľku a fotodokumentáciu predloží užívateľ poľovného revíru na chovateľskú prehliadku. Ak ide o vývoz významnej poľovníckej trofeje, bodovania sa musí zúčastniť a bodovaciu tabuľku podpísať aj člen ústrednej hodnotiteľskej komisie. Osoba prevážajúca poľovnícku trofej do zahraničia je povinná predložiť colnému orgánu spolu s trofejou aj hodnotiteľskú tabuľku trofeje. Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri§ 84Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru
 1. Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Za nesprávne užívanie poľovného revíru na účely tohto zákona sa považuje poľovnícke hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 38 ods. 1 písm. a) až h), j) až n).

 2. Užívateľ poľovného revíru ďalej zodpovedá za škodu spôsobenú zverou podliehajúcou poľovníckemu plánovaniu, ak nesplnil schválený plán chovu a lovu alebo mimoriadne povolenie lovu podľa § 69 ods. 1.

 3. Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť škodu podľa odseku 1 a 2 spôsobenú na poľovných pozemkoch, poľnohospodárskych plodinách dosiaľ nezobratých, poľnohospodárskych porastoch vrátane viniča a plodov viniča alebo na lesných porastoch.

 4. Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak nepreukáže, že uniknutie zveri bolo umožnené úmyselným poškodením oplotenia alebo neodvrátiteľnou udalosťou, alebo osobou, za ktorú nezodpovedá.

 5. Vlastník alebo užívateľ poľovného pozemku je povinný urobiť primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať. Ak vlastník alebo užívateľ poľovného pozemku takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jeho zavinenia[54]); to neplatí, ak v poľovnom revíri stavy zveri, ktorá škodu spôsobila, sú vyššie ako normované kmeňové stavy alebo ak nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy.

 6. Ak vlastník alebo užívateľ poľovného pozemku nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru, ak tým neobmedzuje užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ poľovného pozemku súhlasí.

 7. Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou
 1. na nepoľovných plochách,

 2. v neoplotených záhradách, neoplotených ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, stromoradiach alebo na osamelo rastúcich stromoch,

 3. na poľnohospodárskych pozemkoch, na ktorých je jedna plodina pestovaná na súvislej ploche o výmere väčšej ako 50 ha, a to aj vtedy, ak je pestovaná na dvoch a viacerých susediacich parcelách; to neplatí pre trvalé trávne porasty, ovocné sady a vinohrady;

 4. na poľnohospodárskych pozemkoch obsiatych vysokými plodinami, ktoré bezprostredne susedia s lesom a nie sú od lesa oddelené pásom bez porastu alebo s nízkym porastom širokým aspoň 15 m,

 5. na poľnohospodárskych kultúrach okrem viniča nezobratých v agrotechnických termínoch; to neplatí v prípade, ak došlo k posunu agrotechnických termínov z klimatických dôvodov alebo z dôvodu poškodenia poľnohospodárskych kultúr,

 6. na plodinách voľne uskladnených na poľovných pozemkoch, ak vlastník nevykoná opatrenia, aby tieto plodiny boli účinne chránené proti škodám,

 7. na lesných porastoch, na ktorých neboli vykonané opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou,[55]),

 8. nepresahujúce 3 % očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele.§ 85Zodpovednosť užívateľa poľovného pozemku
 1. Užívateľ poľovného pozemku zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného pozemku. Za nesprávne užívanie poľovného pozemku na účely tohto zákona sa považuje hospodárenie, ktoré je v rozpore s § 37 písm. a) až e).

 2. Užívateľ poľovného pozemku je povinný škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného pozemku na zveri uhradiť užívateľovi poľovného revíru alebo sa s ním dohodnúť na vzájomnej kompenzácii škôd spôsobených zverou a škôd spôsobených na zveri.

 3. Za škody na zveri spôsobené externými dodávateľmi poľnohospodárskych prác zodpovedá užívateľ poľovného pozemku.

 4. Užívateľ poľovného revíru je povinný po oznámení podľa § 37 písm. b) vykonať opatrenia na záchranu zveri. Ak užívateľ poľovného revíru takéto opatrenia neurobí, znáša škodu podľa miery jeho zavinenia54).

 5. Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd na zveri, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru na náklady užívateľa poľovného pozemku, ak tým neobmedzí užívanie poľovného pozemku na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu a ak s tým užívateľ poľovného pozemku súhlasí.

 6. Užívateľ poľovného pozemku nie je povinný uhradiť škody na zveri:
 1. nepodliehajúcej poľovníckemu plánovaniu,

 2. ak počet usmrtených jedincov nepresahuje 3% zo schváleného plánu lovu príslušného druhu zveri v príslušnej poľovníckej sezóne.§ 86Uplatnenie nároku na náhradu škody
 1. Nárok na náhradu škody podľa § 84 si uplatní poškodený u užívateľa poľovného revíru pri škodách na
 1. poľnohospodárskych pozemkoch, poľnohospodárskych plodinách a poľnohospodárskych porastoch vrátane viniča a plodov viniča do 30 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla,

 2. lesných porastoch, ak škody vznikli od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia.
 1. Nárok na náhradu škody podľa § 85 si uplatní užívateľ poľovného revíru u užívateľa poľovného pozemku do 30 dní odo dňa, keď škodu zistil, do dvoch mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla.

 2.  Súčasne s uplatnením nároku na náhradu škody uvedie poškodený výšku škody. Ak si poškodený neuplatní nárok na náhradu škody v lehote uvedenej v odseku 1 a 2, nárok na náhradu škody zaniká. Ak bola škoda spôsobená na poľnohospodárskych plodinách a poľnohospodárskych porastoch vrátane viniča a plodov viniča, a jej rozsah sa dá zistiť len v čase zberu, poškodený uvedie výšku škody do 60 dní po vykonaní zberu.

 3. Ak užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku nenahradí škodu do 60 dní odo dňa, kedy poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody a uviedol výšku škody alebo ak v rovnakej lehote neuzavrel s poškodeným písomnú dohodu o náhrade tejto škody, môže poškodený v lehote 3 mesiacov uplatniť svoj nárok na náhradu škody na súde. Štátna správa na úseku poľovníctva§ 87Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva
 1. Štátnu správu na úseku poľovníctva vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva.

 2. Orgánmi štátnej správy na úseku poľovníctva sú:
 1. ministerstvo,

 2. okresný úrad v sídle kraja,

 3. okresný úrad.
 1. Štátnu správu na úseku poľovníctva v územiach, ktoré slúžia alebo sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných predpisov[56]) vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, to neplatí pre určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého.§ 88MinisterstvoMinisterstvo je ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý
 1. riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky,

 2. riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva,

 3. zastupuje Slovenskú republiku pri rokovaniach o poľovníctve na medzinárodnej úrovni,

 4. rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad v sídle kraja,

 5. rozhoduje o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 8 a vyhlásení nepoľovnej plochy za poľovný pozemok a pričlenení k poľovnému revíru podľa § 4 ods. 9,

 6. rozhoduje o osobitnom užívaní poľovného revíru a o zrušení osobitného užívania poľovného revíru podľa § 15,

 7. rozhoduje o vytvorení chránenej poľovnej oblasti a o jej zrušení, zaradení poľovného revíru do vytvorenej chránenej poľovnej oblasti a o vyradení poľovného revíru z chránenej poľovnej oblasti podľa § 29,

 8. schvaľuje výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v chránenej poľovnej oblasti a vo vyhradenom poľovnom revíri podľa § 42 ods. 5 a 6,

 9. zriaďuje poradný zbor chránených poľovných oblastí podľa § 29 ods. 10,

 10. vymenúva a odvoláva poľovníckeho koordinátora podľa § 31,

 11. dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy zveri, a na tento účel prijíma potrebné opatrenia podľa § 32 ods. 1 v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a komorou,

 12. povoľuje zámerné rozširovanie druhov a poddruhov zveri, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, na územie Slovenskej republiky na účely ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 32 ods. 2,

 13. povoľuje dovážať a vyvážať živú zver podľa § 32 ods. 3,

 14. povoľuje dovoz a vypúšťanie živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území Slovenskej republiky a sú považované za zver Medzinárodnou radou pre poľovníctvo a ochranu zveri, po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 32 ods. 4,

 15. povoľuje vypustenie nepôvodného druhu živočícha po dohode s ministerstvom životného prostredia podľa § 33 ods. 1 písm. d)

 16. dáva súhlas na vypustenie danielej a muflonej zveri do nových miest vo voľnej prírode podľa § 33 ods. 2,

 17. organizuje v spolupráci s komorou celoštátnu výstavu trofejí podľa § 35 ods. 12,

 18. zabezpečuje vypracovanie koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike podľa § 42 ods. 3,

 19. poveruje komoru plnením ďalších úloh podľa § 53 ods. 1 písm. n),

 20. vykonáva kontrolu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky podľa § 62 ods. 10,

 21. povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 69 a § 70,

 22. povoľuje výnimku zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov podľa § 80 ods. 7,

 23. určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého podľa § 68 ods. 16,

 24. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 79,

 25. vykonáva štátny dozor podľa § 91,

 26. ukladá poriadkovú pokutu podľa § 91 ods. 12,

 27. spolupracuje s ministerstvom životného prostredia pri vypracúvaní pravidelných správ o povolených výnimkách v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie,ab) spolupracuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou pri zabezpečovaní zdravotného stavu zveri.§ 89Okresný úrad v sídle krajaOkresný úrad v sídle kraja
 1. zriaďuje poradný zbor a schvaľuje jeho štatút, ukladá opatrenia podľa § 28,

 2. určuje spôsob zisťovania stavov zveri v poľovných oblastiach,

 3. schvaľuje selektívno – chovateľské kritériá trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov podľa § 28 ods. 5 písm. c),

 4. predkladá ministerstvu návrh na ročnú kvótu lovu vlka dravého,

 5. zabezpečuje a schvaľuje koncepciu chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 42 ods. 4,

 6. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 42 ods. 13,

 7. vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie do funkcie lektora alebo skúšobného komisára, vedie evidenciu členov skúšobných komisií a vymenúva skúšobnú komisiu podľa § 62 ods. 2 písm. b) a ods. 6,

 8. vykonáva kontrolu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky podľa § 61 ods. 9 až 13,

 9. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 79 ods.10,

 10. vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 91,

 11. ukladá poriadkovú pokutu podľa § 91 ods. 8. § 90Okresný úrad
 1. Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o
 1.  uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku podľa § 4, 5, 6, 7, 9 a 10,

 2.  pričlenení poľovných pozemkov, ktoré nie sú súčasťou poľovného revíru a z ktorých nie je možné vytvoriť nový poľovný revír, k susednému poľovnému revíru podľa § 4 ods. 7,

 3.  pričlenení pozemku, ktorý prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy, k uznanému poľovnému revíru podľa § 4 ods. 10,

 4. v pochybnostiach, či je pozemok poľovný alebo je nepoľovnou plochou podľa § 4 ods. 12,

 5.  obmedzení výkonu práva poľovníctva podľa § 4 ods. 13 a 14,

 6.  poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 14,

 7.  zápise užívateľa poľovného revíru do registra užívateľov podľa § 18 až 26,

 8.  zániku zmluvy podľa § 27 ods. 1 písm. h),

 9.  výmaze užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov podľa § 27 ods. 3,

 10.  udelení výnimky podľa § 36 ods. 10,

 11.  nariadení prikrmovania alebo napájania zveri podľa § 38 ods. 2,

 12.  registrácii poľovníckej organizácie a o odmietnutí registrácie podľa § 45,

 13.  rozpustení poľovníckej organizácie podľa § 46 ods. 2,

 14.  nariadení zníženia počtu niektorého druhu zveri podľa § 69 ods. 1 a 2,

 15.  povolení lovu zveri na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo sokoliarskych dravcov v čase ochrany podľa § 69 ods. 6,

 16.  povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje vykonaním lovu osoby podľa § 69 ods. 7 a 8,

 17.  uložení poriadkovej pokuty podľa § 91 ods. 12,

 18.  uložení sankcie za priestupok a uložení poriadkovej pokuty podľa § 92,

 19.  uložení pokuty za správny delikt podľa § 94.
 1. Okresný úrad ďalej
 1. vyhlasuje čas núdze podľa § 2 písm. cc),

 2. posudzuje projekt podľa § 6 ods. 5 a § 7 ods. 4,

 3. zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried a určuje normované kmeňové stavy zveri, koeficient očakávaného prírastku a prikrmovacie obdobie podľa § 8,

 4. zapisuje poverenú osobu do registra užívateľov a vymazáva ju z registra užívateľov podľa § 14 ods. 7 a 8,

 5. vedie register užívateľov poľovných revírov a vydáva z neho výpisy podľa § 17,

 6. vymazáva užívateľa poľovného revíru z registra užívateľov podľa § 27 ods. 3

 7. zriaďuje chovateľskú radu, schvaľuje štatút chovateľskej rady a ukladá opatrenia podľa § 28,

 8. zapisuje a vymazáva poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov, vedie register poľovníckych hospodárov podľa § 30,

 9. obmedzuje alebo zakazuje vstup do poľovného revíru alebo jeho časti a vyhlasuje zónu pokoja podľa § 36 ods. 5,

 10. vyzýva užívateľa poľovného revíru na vykonanie nápravy podľa § 38 ods. 2,

 11. vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže a vydáva potvrdenie podľa § 39,

 12. zapisuje a vymazáva člena poľovníckej stráže z registra členov poľovníckej stráže a vedie register členov poľovníckej stráže podľa § 40,

 13. kontroluje správnosť a reálnosť zostavenia plánu, vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a odstraňuje nedostatky podľa § 42 ods. 11,

 14. upravuje a schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 42 ods. 12,

 15. kontroluje plnenie schválených plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 42 ods. 13,

 16. mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia podľa § 42 ods. 14,

 17. vyzýva poľovnícku organizáciu na odstránenie nedostatkov podľa § 46 ods. 2,

 18. vedie register poľovníckych organizácií, zapisuje údaje o poľovníckej organizácii a organizačnej zložke poľovníckej organizácie do registra poľovníckych organizácií podľa § 49,

 19. zapisuje zmeny údajov zapísaných v registri poľovníckych organizácií podľa § 50,

 20. vydáva výpisy z registra poľovníckych organizácií podľa § 51,

 21. zabezpečuje v spolupráci s komorou prípravu na skúšku poľovníckeho hospodára, organizuje skúšku poľovníckeho hospodára podľa § 62 ods. 2 písm. b),

 22. vykonáva kontrolu prípravy na skúšku a kontrolu skúšky podľa § 62 ods. 10 až 14,

 23. schvaľuje plán spoločných poľovačiek na diviačiu zver, malú zver a netrofejovú raticovú zver, zmenu alebo doplnenie termínu alebo lokality konania spoločnej poľovačky podľa § 71,

 24. povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého podľa § 71 ods. 6,

 25. schvaľuje vybudovanie umelého brlohu v poľovnom revíri podľa § 74 ods. 5,

 26. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri podľa § 79 ods. 10,

 27. vykonáva štátny dozor v poľovníctve podľa § 91,      ab) prejednáva priestupky podľa § 92.§ 91Štátny dozor v poľovníctve
 1. Štátny dozor v poľovníctve je oprávnenie orgánov štátnej správy poľovníctva sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a rozhodnutia vydané na jeho základe (ďalej len „štátny dozor“).

 2. Štátny dozor v územiach, ktoré slúžia a sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných predpisov56) vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

 3. Zamestnanci orgánov štátnej správy poľovníctva sú pri vykonávaní štátneho dozoru oprávnení
 1. vstupovať na poľovné pozemky a nepoľovné plochy, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov[57]),

 2. zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o dodržiavaní tohto zákona, o poľovníckom hospodárení a vyžadovať na to súčinnosť užívateľa poľovného revíru, užívateľa poľovného pozemku, poľovníckeho hospodára, osoby, ktorá vykonávala funkciu vedúceho spoločnej poľovačky, alebo iných zodpovedných osôb,

 3. požadovať preukázanie totožnosti osoby,

 4. predvolať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,

 5. vyžadovať predloženie potrebných dokladov, spisov a iných písomností potrebných na výkon štátneho dozoru,

 6. nazerať do príslušných dokladov,

 7. odobrať prvopisy dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,

 8. používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zabezpečenie dôkazov, ak ich použitie nezakazuje osobitný predpis[58]),

 9. vyžadovať súčinnosť orgánov a zamestnancov komory.
 1. Užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku (ďalej len „kontrolovaný subjekt“) je povinný
 1. zamestnancovi orgánu štátnej správy poľovníctva pri štátnom dozore preukázať svoju totožnosť,

 2. umožniť vykonanie štátneho dozoru, umožniť vstup na poľovné pozemky a nepoľovné plochy, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov57),

 3. strpieť výkon štátneho dozoru a poskytnúť potrebnú súčinnosť,

 4. podať vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru,

 5. dostaviť sa na predvolanie za účelom podania vysvetlenia alebo predloženia dokladov,

 6. predložiť požadované doklady a iné písomnosti,

 7. umožniť odobrať prvopisy dokladov a iných písomností,

 8. umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov,

 9. zdržať sa činnosti zakázanej alebo obmedzenej podľa odseku 5 písm. a).
 1. Zamestnanci orgánu štátnej správy poľovníctva sú pri činnostiach uvedených v odseku 3 povinní
 1. preukázať sa písomným poverením príslušného orgánu štátnej správy poľovníctva a služobným preukazom a nosiť služobnú rovnošatu[59]),

 2. vydať osobe, ktorej boli odobraté doklady a iné písomností, potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,

 3. odovzdať osobe odobraté doklady a iné písomností, ak nie sú potrebné na ďalšie konanie o priestupku alebo správnom delikte alebo konanie o zhabaní podľa tohto zákona,

 4. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru s výnimkou poskytnutia takto získaných informácií súdu na účely občianskeho súdneho konania alebo orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,

 5. oznámiť zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov do 10 dní od ukončenia štátneho dozoru príslušnému orgánu.
 1. Ak nebolo zistené porušenie tohto zákona alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe, orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor vypracuje záznam, ktorý obsahuje najmä označenie orgánu štátnej správy poľovníctva, označenie kontrolovaného subjektu, predmet štátneho dozoru, miesto a dátum vykonania štátneho dozoru, kontrolné zistenia a dátum vypracovania záznamu. Orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor je povinný so záznamom oboznámiť kontrolovaný subjekt.

 2. Ak je štátnym dozorom zistené porušenie tohto zákona alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe, vypracuje orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor protokol, ktorý obsahuje najmä označenie orgánu štátnej správy poľovníctva a osoby vykonávajúcej štátny dozor, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a dátum vykonania štátneho dozoru, predmet štátneho dozoru, kontrolné zistenia s uvedením ustanovenia zákona alebo čísla rozhodnutia vydaného na jeho základe, ktoré bolo porušené a dátum vypracovania protokolu.

 3. Orgán štátnej správy poľovníctva na základe výsledkov vykonaného štátneho dozoru v protokole podľa odseku 7
 1. zakáže alebo obmedzí vykonávanie určitej činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom alebo s rozhodnutím vydaným na základe tohto zákona,

 2. uloží opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolovaný subjekt je povinný predložiť orgánu štátnej správy poľovníctva písomnú správu o splnení opatrení do siedmich dní od ich vykonania.
 1. Orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor je povinný oboznámiť s protokolom kontrolovaný subjekt, ktorý má právo vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam v lehote určenej týmto orgánom. Ak sa kontrolovaná osoba nevyjadrí v stanovenej lehote, má sa za to, že nemá ku kontrolným zisteniam námietky. Ak boli ku kontrolným zisteniam uvedeným v protokole podané námietky a orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor ich vyhodnotí ako opodstatnené, vypracuje dodatok k protokolu a oboznámi s ním kontrolovaný subjekt.

 2. Štátny dozor je ukončený
 1. dňom vypracovania záznamu podľa odseku 6,

 2. dňom nasledujúcom po dni uplynutia lehoty na podanie vyjadrenia podľa odseku 9, ak kontrolovaný subjekt nemá námietky ku kontrolným zisteniam,

 3. dňom nasledujúcom po dni uplynutia lehoty na podanie vyjadrenia podľa odseku 9, ak sa kontrolovaný subjekt vyjadril ku kontrolným zisteniam a orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor námietky uvedené vo vyjadrení vyhodnotil ako neopodstatnené,

 4. dňom vypracovania dodatku k protokolu podľa odseku 9.
 1. Orgán štátnej správy poľovníctva vykonávajúci štátny dozor je povinný oznámiť kontrolovanému subjektu deň ukončenia štátneho dozoru.

 2. Orgán štátnej správy poľovníctva môže uložiť kontrolovanému subjektu za marenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru poriadkovú pokutu od 30 do 300 eur. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

 3. Na predpojatosť pri výkone štátneho dozoru podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje osobitný predpis[60]).Priestupky, disciplinárne previnenia a iné správne delikty§ 92Priestupky
 1. Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto
 1. ako splnomocnenec poruší alebo neplní povinnosť podľa § 3 ods. 14,

 2. porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 32 a 33),

 3. drží a chová zver v zajatí alebo vypúšťa zver do poľovného revíru v rozpore s § 34,

 4. nepredloží poľovnícku trofej na chovateľskú prehliadku alebo na celoštátnu výstavu trofejí podľa § 35,

 5. porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 36, ak to nie je trestným činom,

 6. ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosť užívateľa poľovného pozemku podľa

  § 37,

 7. neoznámi stratu, zneužitie alebo odcudzenie preukazu poľovníckej stráže alebo odznaku poľovníckej stráže podľa § 40 ods. 6,

 8. neodovzdá preukaz poľovníckej stráže alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 40 ods. 10,

 9. ako člen poľovníckej stráže poruší alebo neplní povinnosť podľa § 41,

 10. usmrtí v poľovnom revíri psa alebo mačku v rozpore s § 41 ods. 1 písm. f) a g)

 11. neodovzdá neplatný alebo rozhodnutím odňatý poľovný lístok podľa § 63 ods. 11,

 12. vykonáva právo poľovníctva bez poistenia podľa § 64,

 13. vykonáva lov zveri v rozpore s § 66 ,

 14. loví vlka dravého v rozpore s § 68 ods. 16,

 15. neodovzdá po skončení platnosti povolenia na lov zveri povolenie na lov zveri podľa § 65 ods. 8,

 16. loví na spoločnej poľovačke zver, ktorej lov nebol povolený podľa § 72 ods. 2 písm. b),

 17. ako vedúci spoločnej poľovačky neplní alebo poruší povinnosti podľa § 72 ods. 3,

 18. zriadi vnadisko, vnadí alebo loví zver na vnadisku v rozpore s § 76,

 19. nezabezpečí dohľadanie zveri podľa § 78,

 20. nevráti nepoužité značky podľa § 79 ods. 5,

 21. prepravuje raticovú zver alebo veľkú šelmu bez platného lístka o pôvode ulovenej zveri podľa § 79 ods. 8,

 22. loví zver spôsobom podľa § 80 ods. 2, ak to nie je trestným činom,

 23. porušuje zákazy alebo obmedzenia a neplní opatrenia orgánu štátnej správy poľovníctva podľa § 91 ods. 8,

 24. ako prevádzkovateľ umelého brlohu nepredloží na okresný úrad projekt podľa § 96 ods. 10,

 25. neplní iné opatrenia orgánu štátnej správy poľovníctva.
 1. Priestupku sa dopustí poľovnícky hospodár, ak neplní povinnosti podľa § 30 alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonáva činnosti, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom.

 2. Orgánom príslušným na prejednanie priestupkov je okresný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný.

 3. Za priestupky podľa odsekov 1, okrem písm. j), a 2 môže okresný úrad v priestupkovom konaní uložiť tieto sankcie:
 1. pokarhanie,

 2. peňažnú pokutu od 30 eur do 3 000 eur,

 3. zákaz činnosti až na jeden rok,

 4. prepadnutie veci.
 1.   Za priestupok podľa odseku 1 písm. j) môže okresný úrad v priestupkovom konaní uložiť zákaz činnosti na jeden až tri roky.

 2. Ak sa dopustí fyzická osoba priestupku do dvoch rokov po tom, čo jej bola za rovnaký priestupok uložená sankcia, môže jej byť uložená pokuta do dvojnásobku predtým uloženej hornej hranice pokuty alebo namiesto pokarhania peňažná pokuta.

 3. Účastníkovi priestupkového konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na prejednanie priestupku alebo inak sťažuje postup konania, môže okresný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 60 eur. Ak sa účastník konania bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na pojednávanie alebo opakovane inak sťažuje postup konania, môže mu orgán štátnej správy poľovníctva uložiť poriadkovú pokutu do 300 eur.

 4. Pokuta uložená za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak orgán, ktorý pokutu uložil, neurčí dlhšiu dobu splatnosti.

 5. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

 6. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.[61])§ 93Disciplinárne previnenia
 1. Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu,[62]) priestupku podľa § 92 alebo iného správneho deliktu podľa § 94.

 2. Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístka prejedná komora podľa disciplinárneho poriadku vydaného komorou.§ 94Iné správne delikty
 1. Orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu od 150 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
 1. porušuje zákazy na úseku ochrany poľovníctva podľa § 36 ods. 3 písm. a), d), f), k) a l),

 2. ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 37,

 3. ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosť podľa § 38 ods. 1 písm. d), e), n), t), u) a w) a odseku 3 a 4,

 4. ako užívateľ poľovného revíru nenavrhne členov poľovníckej stráže (§ 39 ods. 1),

 5. ako užívateľ poľovného revíru vydá povolenie na lov zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, ktorej lov nemal schválený podľa § 42 ods. 12 alebo ktorej lov nemal povolený podľa § 69 a 70; okrem diviačej zveri podľa § 67 ods. 12 a lovu zveri nariadenému podľa osobitného predpisu30),

 6. ako užívateľ poľovného revíru nezaloží a nevedie knihu návštev (§ 67),

 7. ako užívateľ poľovného revíru nevydá povolenie na lov zveri a značku (§ 69 ods. 2),

 8. ako užívateľ poľovného revíru poruší povinnosti pri love zveri na spoločnej poľovačke (§ 71),

 9. ako užívateľ poľovného revíru neurčí vedúceho spoločnej poľovačky (§ 72),

 10. ako prevádzkovateľ umelého brlohu používa umelý brloh v rozpore s projektom (§ 74 odseku 6),

 11. prepravuje raticovú zver alebo veľkú šelmu bez lístka o pôvode ulovenej zveri (§ 79 ods. 8),

 12. neoznámi nález usmrtenej, uhynutej alebo zranenej zveri príslušným orgánom (§ 81 ods.7),

 13. ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí obodovanie trofeje zveri ulovenej cudzincom pred jej vývozom (§ 83),

 14. porušuje zákazy alebo obmedzenia a neplní opatrenia orgánu štátnej správy poľovníctva podľa § 91 ods. 8,

 15. ako prevádzkovateľ umelého brlohu nepredloží na okresný úrad projekt v lehote podľa § 96 ods. 10.(2) Pokutu od 500 eur do 5 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
 1. ako užívateľ poľovného revíru nenavrhne poľovníckeho hospodára (§ 30 ods. 1),

 2. porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí a vypúšťaní zveri do revíru (§ 34),

 3. porušuje zákazy na úseku ochrany poľovníctva podľa § 36 ods. 3 písm. b), c), e), i) a j),

 4. ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosť podľa § 38 ods. 1 písm. b), c), f), g), h), k), l), m), r), s), a v),

 5. ako užívateľ poľovného revíru zriadi vnadisko v rozpore s § 76,

 6. ako užívateľ poľovného revíru nezabezpečí značky podľa § 79,

 7. ako užívateľ poľovného revíru buduje objekty slúžiace na prikrmovanie, vnadenie, pozorovanie alebo lov zveri v rozpore s § 80 ods. 6.(3) Pokutu od 500 eur do 15 000 eur uloží orgán štátnej správy na úseku poľovníctva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá
 1. porušuje zákazy alebo neplní povinnosti na ochranu a zachovanie genofondu zveri (§ 32 a 33),

 2. porušuje zákazy na úseku ochrany poľovníctva podľa § 36 ods. 3 písm. g),

 3. ako užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti užívateľa poľovného revíru [§ 38 ods. 1 písm. a) a j)].
 1. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo užívateľ poľovného revíru, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, aj vtedy, ak poruší iné zákazy alebo postup alebo si nesplní ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom, za čo orgán štátnej správy na úseku poľovníctva uloží pokutu do 5 000 eur.

 2. V rozhodnutí o uložení pokuty môže okresný úrad určiť aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, okresný úrad môže uložiť ďalšiu pokutu do 3 000 eur.

 3. Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 4, okresný úrad uloží pokutu až do dvojnásobku sumy uvedenej v odsekoch 1 až 4.

 4. Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania okresný úrad berie do úvahy jeho povahu, možný vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona.

 5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný okresný úrad zistil porušenie alebo nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na uloženie pokuty.

 6. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

 7. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia§ 95Spoločné ustanovenia
 1. Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok[63]), ak tento zákon neustanovuje inak.

 2. Správny poriadok sa nevzťahuje na
 1. neschválenie návrhu na poľovníckeho hospodára podľa § 30 ods. 3,

 2. upozornenie okresného úradu podľa § 45 ods. 6,

 3. rozhodovanie ministerstva podľa § 88 okrem písmena d) až g),a aa),

 4. rozhodovanie okresného úradu v sídle kraja podľa § 89 okrem písmena k),

 5. konanie okresného úradu podľa § 90 ods. 2 písm. a) až g), i) až k) a m) až ab),

 6. zápis a vymazanie poľovníckeho hospodára z registra poľovníckych hospodárov a vedenie registra poľovníckych hospodárov podľa § 30 okrem ods. 8 a 9 písm. a) a b),

 7. zápis a vymazanie člena poľovníckej stráže z registra členov poľovníckej stráže a vedenie registra členov poľovníckej stráže podľa § 40 okrem ods. 9 písm. d) až f).
 1. Ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou.[64])

 2. Na konanie v prvom stupni je miestne príslušný orgán štátnej správy poľovníctva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť poľovných pozemkov, ktorých sa konanie týka, ak tento zákon neustanovuje inak. § 96Prechodné ustanovenia 
 1. Poľovné revíry, zvernice a bažantnice uznané do 1. júla 2019 sa považujú za poľovné revíry, zvernice a bažantnice uznané podľa tohto zákona.

 2. Zmluvy uzatvorené pred 1. júlom 2019 zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené.

 3. Užívateľa poľovného revíru, ktorý užíva poľovný revír na základe zmluvy zaevidovanej podľa doterajšieho predpisu, okresný úrad ku dňu účinnosti tohto zákona zapíše do registra užívateľov poľovných revírov.

 4. Osoby poverené vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosťou o zver podľa doterajšieho predpisu okresný úrad ku dňu účinnosti tohto zákona zapíše do registra užívateľov poľovných revírov.

 5. Poľovníckych hospodárov vymenovaných podľa doterajšieho predpisu okresný úrad ku dňu účinnosti tohto zákona zapíše do registra poľovníckych hospodárov.

 6. Členov poľovníckej stráže vymenovaných podľa doterajšieho predpisu okresný úrad ku dňu účinnosti tohto zákona zapíše do registra členov poľovníckej stráže.

 7. Poľovnícke organizácie a organizačné zložky poľovníckych organizácií, u ktorých došlo do 1. júla 2019 k zmene údajov zapísaných v registri poľovníckych organizácií alebo ktoré nemajú zapísané v registri poľovníckych organizácií sídlo v súlade s týmto zákonom, sú povinné predložiť okresnému úradu aktuálne údaje a zosúladiť svoje sídlo s týmto zákonom do 1. septembra 2019.

 8. Osoby, ktoré zložili vyššiu skúšku z poľovníctva podľa doterajších predpisov alebo osoby, ktoré mali pred účinnosťou tohto zákona vzdelanie, ktoré nahrádzalo podľa doterajších predpisov vyššiu skúšku z poľovníctva, sa považujú za osoby, ktoré majú vyššiu skúšku z poľovníctva podľa tohto zákona.

 9. Užívatelia poľovných revírov, ktorí chovajú ku dňu účinnosti tohto zákona jeleňa siku, sú povinní do 31. decembra 2019 zrušiť jeho chov.

 10. Umelé brlohy vybudované pred 1. júlom 2019 sa považujú za umelé brlohy podľa tohto zákona. Prevádzkovateľ umelého brlohu je povinný do 1. septembra 2019 predložiť na okresný úrad projekt podľa § 74 ods.7.

 11. Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto predpisu.§ 97Splnomocňovacie ustanovenia
 1. Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o
 1. obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice a samostatnej a uznanej bažantnice,

 2. zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri,

 3. obsahu a spôsobe vyhodnotenia plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri,

 4. poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení, chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí a bodových hodnotách významných poľovníckych trofejí,

 5. o počte a druhu poľovníckych zariadení pre chov jednotlivých druhov zveri, druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia zveri,

 6. príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže,

 7. poľovníckom plánovaní, odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch,

 8. obsahu evidencie a dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu informačného systému v poľovníctve,

 9. organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre praktickú a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok,

 10. obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka, povolenia na lov zveri,

 11. čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri,

 12. osobitných spôsoboch lovu,

 13. druhoch skúšok poľovných psov, druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri,

 14. značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji a evidencii značiek.
 1. Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej zveri.§ 98Zrušovacie ustanovenieZrušuje sa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.Čl. IIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 45/2009 Z. z. .... sa mení a dopĺňa takto:V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. III. časti Pôdohospodárstvo položka 40 písmeno e) znie:„e) Mimoriadne povolenie lovu zveri na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov alebo sokoliarskych dravcov .....    20 eur“. Čl. III Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 306/2013 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 1. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:§ 30aNa rozhodovanie o užívaní poľovného revíru podľa osobitného predpisu25) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona o nakladaní s majetkom štátu v správe podniku.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:25) § 3 ods. 11 a 12 zákona č. ...../2018 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.           

 Čl. IV

ÚčinnosťTento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019. Príloha č. 1 k zákonuPopulácia voľne žijúcich druhov živočíchov1. zver pernatá: bažant jarabý (Syrmaticus reevesii), bažant poľovný (Phasianus colchicus), čajka smejivá (Larus ridibundus), drop fúzatý (Otis tarda), drozd čvikotavý (Turdus pilaris), havran čierny (Corvus frugilegus), holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), hus bieločelá (Anser albifrons), hus divá (Anser anser), hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus), hus malá (Anser erythropus), hus siatinná (Anser fabalis), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), jarabica poľná (Perdix perdix), jariabok lesný (Tetrastes bonasia), jastrab lesný (Accipiter gentilis), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica hvízdavá (Anas penelope), kačica chrapkavá (Anas crecca), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica ostrochvostá (Anas acuta), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec čierny (Corvus corax), kuropta horská (Alectoris graeca), kuropta červená (Alectoris rufa), lyska čierna (Fulica atra), močiarnica mekotavá (Capella gallinago), morka divá (Meleagris gallopavo), myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), sluka lesná (Scolopax rusticola), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), straka čiernozobá (Pica pica), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix), volavka popolavá (Ardea cinerea), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix),2. zver srstnatá: bobor vodný (Castor fiber), daniel škvrnitý (Dama dama), diviak lesný (Sus scrofa), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), jazvec lesný (Meles meles), jeleň lesný (Cervus elaphus), jeleň sika (Cervus nippon), kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), králik divý (Oryctolagus cuniculus), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), lasica myšožravá (Mustela nivalis), los mokraďový (Alces alces), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), mačka divá (Felis silvestris), medveď hnedý (Ursus arctos), medvedík čistotný (Procyon lotor), muflón lesný (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), jeleník (pasrnec) bielochvostý (Odocoileus virginianus); psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides), rys ostrovid (Lynx lynx), srnec lesný (Capreolus capreolus), svišť vrchovský (Marmota marmota), šakal zlatý (Canis aureus), tchor svetlý (Putorius eversmanni), tchor tmavý (Putorius putorius), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), zajac poľný (Lepus europaeus), zubor hrivnatý (Bison bonasus), norok severoamerický (Mustela vision), nutria riečna (Myocastor coypus),3. zver raticová: zver jelenia, srnčia, danielia, muflonia, kamzičia (kamzík vrchovský alpský Rupicapra rupicapra rupicapra) a diviačia,4. zver malá: zver bažantia, zajačia a jarabičia,5. zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu: zver raticová, zver malá a jariabok lesný,6. veľké šelmy: medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a šakal zlatý (Canis aureus),7. krkavcovité vtáky: havran čierny (Corvus frugilegus), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), krkavec čierny (Corvus corax), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix), straka čiernozobá (Pica pica), sojka škriekavá (Garrulus glandarius). Príloha č. 2 k zákonuZoznam poľovných revírov s prevahou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu (k § 11 ods. 7 a § 29 ods. 1)Veľká zvernica, Malá zvernica, PR Kľak, Dubiská, Tužina- Kľačno, Gápeľ, Čerešienky, Sopotnica, Jasenie, CHPO Poľana, Gen. zvernička Trnavy, Čelno, Vepor, Uznaná zvernica Karná, Uznaná zvernica Palárikovo, PR Jedlina – Palota, Dolinka, Bánovo, CHPR Nízke Tatry, Slovenský raj, Muránska planina, Karafová, PR Bučina, PR VOLOVEC, PR ZVERNÍK BETLIAR, PR PIPÍTKA, Stará voda, Smolník I., Čierna Moldava, Minčol II., Slanské Vrchy I., Slánske Vrchy II., Slánske Vrchy, Slánske Vrchy IV., Slánske lesy I., Slánske lesy II., Ráztoky, Zvernica – Sochoň, Uznaná zvernica Krásna Hôrka, Morské Oko, TANAP, Roháče, Beskyd, Nastaz, Bukovec, Peseta –Teháň, Danielia zvernica Teplý Vrch, Uznaná zvernica Rákoš, PR č. 1 ŠLP TU Zvolen, Obora Rozhanovce, Makovisko Zvolen. Príloha č. 3 k zákonuSadzobník na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne v eurách

Jelenia chovná oblasťBonitaLesPoleJeleňPríplatky za ďalšie druhy zveriJeleňPríplatky za ďalšie druhy zveriDiviakSrnecDanielMuflónDiviakI.1,000,410,200,250,250,410,41II.0,830,330,160,160,160,330,33III.0,620,250,120,080,080,250,25IV.0,410,160,08  0,160,16V.0,200,080,04  0,080,08Srnčia chovná oblasťBonitaLesPoleSrnecPríplatky za ďalšie druhy zveriSrnecPríplatky za ďalšie druhy zveriDiviakJeleňDanielMuflónDiviakMalá zverI.0,830,410,410,250,250,410,410,20II.0,660,330,330,160,160,330,330,16III.0,500,250,250,080,080,250,250,12IV.0,330,160,16  0,160,160,08V.0,160,080,08  0,080,080,04


                               


 

BonitaDanielia alebo muflonia lokalitaDaniel alebo muflónPríplatky za ďalšie druhy zveriDaniel alebo muflónPríplatky za ďalšie druhy zveriSrnecDiviakJeleňDaniel a muflónDiviakMalá zverI.1,010,200,410,410,330,330,410,08II.0,750,160,330,330,250,250,330,06III.0,500,120,250,250,160,160,250,04IV.0,250,080,160,160,080,080,160,02Oblasti s chovom malej zveriBonitaZajacBažantSrnecZajacPríplatky za ďalšie druhy zveriBažantPríplatky za ďalšie druhy zveriSrnecPríplatky za ďalšie druhy zveriDivé kačice a husiIná raticová zverDivé kačice a husiIná raticová zverDivé kačice a husiIná raticová zverI.0,410,040,080,170,040,080,250,040,08II.0,330,040,080,130,040,080,200,040,08III.0,250,040,080,100,040,080,120,040,08IV.0,160,040,080,060,040,080,080,040,08V.0,080,040,080,030,040,080,040,040,08


                                 


 Príloha č. 4Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie1. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 103, 25. 4. 1979) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú. v. ES L 319, 7. 11. 1981), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 115, 8. 5. 1991), smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994), smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 223, 13. 8. 1997), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).2. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 206, 22. 7. 1992) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 305, 8. 11. 1997), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010). [1]) § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z.

[2]) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

[3]) § 40 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 506/2013 Z. z.

[4]) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

[5]) § 2 písm. h) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.

[6]) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

[7]) § 22 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z.

[8]) § 8 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

[9]) § 23 ods.1 písm. f) zákona č. 97/2013 Z. z..

[10])§ 6 písm. b) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, § 25a zákona č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

[11]) § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z..

[12]) § 9 ods. 1 písm. t) zákona č. 543/2002 Z. z..

[13]) § 50 zákona č. 326/2005 Z. z..

[14]) § 2 zákona č. 97/2013 Z. z..

[15]) § 137 písm. d) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku.

[16]) § 15 ods.2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[17]) § 33 zákona č. 543/2002 Z. z.

[18]) § 2 ods.2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z.

[19]) § 2 ods.2 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.

[20]) § 2 ods.2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z.

[21]) § 3 ods.1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

[22]) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z.

[23]) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z.

[24]) § 2 ods. 2 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z.

[25]) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

[26]) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov,  zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[27]) § 2 ods.1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[28]) § 2 ods. 2 písm. r) a § 7a zákona č. 543/2002 Z. z..

[29]) § 40 písm. e) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

[30]) § 40 písm. e) zákona č. 405/2011 Z. z..

[31]) Zákon č. 543/2002 Z. z..

[32]) § 26 zákona č. 39/2007 Z. z..

[33]) § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

[34]) § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[35]) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

[36]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009), zákon č. 39/2007 Z. z.

[37]) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných  skutočností, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[38]) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[39]) § 57 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

[40]) § 28 zákona č. 190/2003 Z. z..

[41]) § 41 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z..

[42]) § 65a zákona č. 543/2002 Z. z..

[43]) Zákon č. 50/1976 Zb.

[44]) § 22 zákona č. 39/2007 Z. z.

[45]) Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

[46]) § 310 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

[47]) Čl. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3254/91 zo 4. novembra 1991, ktorým sa zakazuje používanie nášľapných pascí v spoločenstve a dovoz do spoločenstva kožušín a tovarov vyrobených z určitých druhov voľne žijúcich živočíchov pochádzajúcich z krajín, kde boli odchytené pomocou nášľapných pascí alebo spôsobmi odchytu, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy humánneho odchytu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú. v. ES L 308, 9.11.1991) v platnom znení.

[48]) § 4 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z..

[49]) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z..

[50]) § 16 zákona č. 543/2002 Z. z..

[51]) § 30 zákona č. 543/2002 Z. z..

[52]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.

[53]) Napríklad nariadenie (ES) č. 1097/2012, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 29 zákona č. 39/2007 Z. z., Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch).

[54]) § 441 zákona č. 40/1964 Zb.

[55]) § 28 ods. 1 písm. f) zákona č. 326/2005 Z. z..

[56]) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[57]) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z v znení neskorších predpisov.

[58]) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[59]) Vyhláška č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate.

[60]) § 10 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

[61]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .

[62]) Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

[63]) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

[64]) § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
počet zobrazení: 2 632
počet hlasov: 0
kategória: poľovníctvo
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama