Heming hunting
dnes je utorok,  21. máj 2024,  meniny má Zina,  spln: 23. máj 2024,  dnes východ slnka: 05:02,  dnes západ slnka: 20:24
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

návrh novely zákona o zbraniach - článok

autor: off apple
pridané: 22.4.2015 7:58

(návrh) Zákon z .............. 2015,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I             Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona                        č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona                                č. 445/2008 Z. z, zákona č. 382/2009 Z. z., zákona č. 440/2009 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 128/2011 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 300/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:   1.      V § 7 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a expanzný prístroj“. 2.      V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:„d) expanzný prístroj,“.Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l). 3.        V § 7 odsek 2 znie :„(2) Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti12), a ak ide o držiteľa zbrane kategórie D uvedenej v odseku 1 písm. c) aj preukaz zbrane. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a odsek 4 písm. b).“. 4.      V § 11 ods. 1 sa za slovo „výrobu,“ vkladá slovo „úpravu,“. 5.      Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:„(2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37).“.        6.        § 14a znie:㤠14a(1) Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) a l), ak v odseku 2 nie je ustanovené inak. (2) Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane, streliva, hlavných častí a súčastí zbrane len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“. 7.    V § 17 ods. 2 písmeno e) znie:„e) platný poľovný lístok, ak žiada o vydanie skupiny D zbrojného preukazu,“. 8.      V § 17 ods. 5 sa slová „písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d) a f)“. 9.      V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:„e) kto bol v posledných dvoch rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,2. proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustil vyhrážaním ujmou na zdraví, úmyselným ublížením na zdraví alebo iným násilím,3. na úseku poľovníctva a rybárstva alebo“. 10.  V § 20 ods. 5 sa slová „najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“. 11.  V § 20 ods. 5 sa slová „najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania psychologického vyšetrenia“ nahrádzajú slovom „bezodkladne“. 12.  V § 26 ods. 1 písm.  b) sa za slová „zdravotnú spôsobilosť“ vkladá čiarka a slová „odbornú spôsobilosť“. 13.  V § 28 ods. 1 písm. l) sa slová „zánik členstva v poľovníckej organizácii“ nahrádzajú slovami „zánik platnosti poľovného lístka“. 14.  V § 28 ods. 2 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou. 15.  V § 28 ods. 2 písm. g) sa čiarka nahrádza slovom „alebo“. 16.  Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie: 㤠28bPovinnosť Slovenskej poľovníckej komory       Slovenská poľovnícka komora je povinná oznámiť policajnému útvaru, že osoba prestala byť držiteľom platného poľovného lístka do siedmich dní, od kedy prestala byť jej držiteľom.“. 17.  V § 34 ods. 2 písm. b) časť vety za bodkočiarkou  znie:„prebrať zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C a strelivo do týchto zbraní na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) môže iba na základe povolenia policajného útvaru (§ 58).“. 18.  V § 34 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta. 19.  V § 35 odsek 3 znie:„(3) Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie je ďalej povinnýa) pri znehodnotení, ničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) dodržiavať predpísaný technický postup,b) označiť znehodnotenú  zbraň alebo zbraň, z ktorej bol vyrobený rez kontrolnou znehodnocovacou značkou,c) označiť zbraň upravenú na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) kontrolnou expanznou značkou,d) vydať vlastníkovi zbrane alebo streliva potvrdenie o znehodnotení, zničení, vyrobení rezu zbrane alebo streliva alebo úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c), v ktorom uvedie obchodné meno podnikateľa, ktorý úkon vykonal, dátum a miesto úkonu, druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, výrobné číslo a kaliber zbrane; druhopis potvrdenia je povinný zaslať do siedmich dní policajnému útvaru, ktorý vydal povolenie na úpravu, znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu.“. 20.    V § 35 ods. 5 sa za slová „postup pri“ vkladajú slová „úprave zbrane na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c),“. 21.  V § 37 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „kategórie C“ sa vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. c)“. 22.  V § 37 ods. 2 sa za slová „kategórie C“ vkladajú slová „alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c)“. 23.    V § 39 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 3 a § 59“ nahrádzajú slovami „§54 ods. 3, § 59 a § 60 ods. 1“. 24.  V § 40 odsek 1 znie:„(1) Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c), trvalého dovozu zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní (ďalej len "prevoz zbrane"). Vzor zbrojného sprievodného listu je uvedený v prílohe č. 5.“ 25.    V § 40 ods. 2 písmená a) až d) znejú:„a) osobné údaje a číslo cestovného dokladu osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) prepravovať, b) osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby - podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. c) určená, c) miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. c) prevážaná, ak nie je zhodné s miestom pobytu alebo miestom podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlom právnickej osoby uvedenej v písmene b), d) údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B alebo údaje o zbrani kategórie C alebo zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh zbrane,“. 26.    V § 41 ods. 1 a 3 sa za slovo „zbraní“  vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c)“. 27.  V § 41 ods. 4 sa za slová „kategórie C“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c)“. 28.    V § 42 ods. 1 sa za slovo „zbraní“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c)“. 29.  V § 42 odsek 3 znie:„(3) Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný najneskôr do siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).“. 30.    V § 47 ods. 1 sa za slová „týchto zbraní“ vkladajú slová „a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c)“.     31.    V § 48 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „zbraní“ vkladajú slová „a nie je držiteľom európskeho zbrojného pasu alebo vyváža a opätovne dováža zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c)“. 32.   V § 48 ods. 2 písm. b) sa slovo „vyvezené“ nahrádza slovami „a zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. c) vyvezená“. 33.  V § 48 ods. 2 písm. c) sa za slovo „kategórie C“ vkladajú slová „a zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c)“. 34.  § 53 vrátane nadpisu znie:㤠53Predbežné zaistenie zbrane, streliva, zbrojného preukazu, preukazu zbrane a zbrojného sprievodného listu (1)          Príslušník Policajného zboru je oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list, aby ich držiteľovi zabránil v konaní, ktorým porušuje povinnosť alebo nedodržuje zákaz ustanovený týmto zákonom, alebo u ktorého možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. (2)          Príslušník Policajného zboru držiteľovi vydá potvrdenie o prevzatí predbežne zaistenej veci a neodkladne ju odovzdá s uvedením dôvodu zaistenia policajnému útvaru, ktorý rozhodne o jej zaistení podľa § 54, o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26 alebo o odňatí zbrojného sprievodného listu podľa § 45; ak nie je dôvod na takýto postup, policajný útvar držiteľovi predbežne zaistenú vec neodkladne vráti.(3)          Príslušník Policajného zboru je tiež oprávnený predbežne zaistiť zbraň, strelivo, zbrojný preukaz, preukaz zbrane alebo zbrojný sprievodný list držiteľovi zbrojného preukazu,a)      ktorý bol požiadaný o predloženie nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku podľa § 20 ods. 7, a to až do predloženia nového lekárskeho posudku alebo nového psychologického posudku,b)      ktorému bolo vydané rozhodnutie o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 12 až do preskúšania odbornej spôsobilosti,c)      voči ktorému bolo začaté konanie o odňatí zbrojného preukazu podľa § 26.“. 35.    V § 55 odsek 10 znie:„(10) Zo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 písm. a), e) a f) sa môže strieľať len na strelnici (§ 49). Zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. a), c), e) a f) musí byť označená platnou skúšobnou značkou podľa osobitného predpisu.3)“. 36.  V § 55 ods. 11 sa slová „uvedenej v § 7 písm. b), c), f), g) a k)“ nahrádzajú slovami „kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b), c), d), g), h) a l)“. 37.  § 58 vrátane nadpisu znie:㤠58Znehodnotenie, zničenie, výroba rezu zbrane a streliva a úprava zbrane (1)   Znehodnotiť, zničiť alebo vyrobiť rez zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní možno na základe povolenia vydaného policajným útvarom, na ktorom je zbraň zaevidovaná, na základe písomnej žiadosti; povolenie sa vyžaduje aj na úpravu týchto zbraní na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c). (2)   Žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 musí obsahovaťa)    osobné údaje žiadateľa, u fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo,b)   dôvod znehodnotenia, zničenia alebo vyrobenia rezu zbrane alebo streliva, alebo dôvod úpravy na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c),c)    údaje  o zbrani  podľa § 9 ods. 2 písm. c) alebo údaje o strelive podľa § 40 ods. 2 písm. e). (3)   Ak žiadosť o vydanie povolenia podľa odseku 1 nemá náležitosti uvedené v odseku 2, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví. (4)   Vlastník zbrane uvedenej v odseku 1 je povinný pred jej znehodnotením, zničením, výrobou jej rezu alebo pred jej úpravou na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) predložiť zbraň policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Na skúmanie vlastník zbrane predložía) zbraň,b) preukaz zbrane, ak ide o evidovanú zbraň,c) písomný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o zbraň, ktorá je kultúrnou pamiatkou; o ich prevzatí vydá policajný útvar na predpísanom tlačive potvrdenie, ktorého náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. (5)   Policajný útvar žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, na vyrobenie rezu zbrane alebo úpravu na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) rozhodnutím zamietne, ak kriminalistickou expertízou bolo zistené, že s touto zbraňou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok alebo nebol daný súhlas príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti znehodnotiť, zničiť, vyrobiť rez zbrane alebo na úpravu na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c). Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok. (6)   Držiteľ skupiny B zbrojnej licencie môže na základe žiadosti vlastníka zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od jeho vydania zbraň alebo strelivo prevziať na policajnom útvare, ktorý zbraň eviduje na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu alebo úpravu na zbraň kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c); o prevzatí zbrane alebo streliva je držiteľ skupiny B zbrojnej licencie povinný vydať žiadateľovi potvrdenie. Ak držiteľ skupiny B zbrojnej licencie v uvedenej lehote zbraň neprevezme, platnosť povolenia vydaného žiadateľovi podľa odseku 1 zaniká. (7)   Vlastník zbrane, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 1, je povinný policajnému útvaru, ktorý povolenie vydal, predložiť do siedmich dní po znehodnotení, zničení, výrobe rezu zbrane alebo streliva alebo úprave na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) potvrdenie podľa § 35 ods. 3 písm. d). (8)   Držiteľ znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane nesmie so znehodnotenou zbraňou alebo s rezom zbrane na verejne prístupných miestach viditeľne manipulovať; pri preprave znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane je povinný mať pri sebe potvrdenie o jej znehodnotení alebo o výrobe rezu.“. 38.  V § 60 odsek 1 znie:„(1) V prípade úmrtia alebo vyhlásenia osoby, ktorá držala zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. c) za mŕtvu35) je ten, kto žil s touto osobou v čase jej smrti alebo vyhlásenia za mŕtvu v spoločnej domácnosti, povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbrane a streliva do úschovy policajnému útvaru; to neplatí, ak mu táto okolnosť nebola známa.“. 39.  Za § 72e sa vkladá § 72f, ktorý vrátane nadpisu znie: „§72fPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015 Držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c), ktorú nadobudol do 30. júna 2015 a ktorá podlieha od 1. júla 2015 evidencii na policajnom útvare,  je povinný požiadať o zaevidovanie tejto zbrane podľa § 37 do 31.decembra 2015 s tým, že ak nevie preukázať nadobudnutie vlastníctva zbrane, predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie od koho a kedy nadobudol zbraň.“.   Čl. II    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012, zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1.      V prílohe časti II Vnútorná správa položke 31 písmeno c) znie:„c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie alebo výrobu rezu zbrane alebo streliva a žiadosť o úpravu zbrane podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov           ....................................................................................................................     6,50 eura.“    2.      V prílohe časti II Vnútorná správa sa v položke 31 v časti Poznámky v bode 3 slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“. 3.      V prílohe časti II Vnútorná správa položke 32 sa vypúšťa písmeno b).Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b). 4.      V prílohe časti II Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 1. sa slová „písmenách a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmene a)“. 5.      V prílohe časti II Vnútorná správa položke 32 časti Oslobodenie bod 2. znie:„2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.“. 6.       V prílohe časti II Vnútorná správa v položke 32 v časti Poznámka sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“.  Čl. III   Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015. 


počet zobrazení: 2 140
počet hlasov: 1
kategória: iné
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

prvá škola vábenia jeleňovZelené zápisky z poľovníckych chodníkov
Poľovníctvo TEREM