Heming hunting
dnes je utorok,  21. máj 2024,  meniny má Zina,  spln: 23. máj 2024,  dnes východ slnka: 05:02,  dnes západ slnka: 20:24
poľovnícke sety poľovníctvo Terem

LIST PREDSEDOVI VLÁDY 16.12.2013 - článok

autor: off apple
pridané: 18.12.2013 19:57

 SLOS PribinaZdruženie poľovníckych organizácií HUBERT Vážený pán predseda vlády ! V minulosti sme Vás niekoľko krát oslovili so žiadosťou o pomoc pri riešení hlavného problému slovenského poľovníctva a to povinného členstva v SPK. Žiadali sme pomoc u Vás, prezidenta SR, predsedu parlamentu, ako aj u ministra pôdohospodárstva. Žiadali sme  aj o možnosť osobného stretnutia, kde sme Vás, i pána ministra chceli podrobne informovať o zásadných problémoch v slovenskom poľovníctve. Nebolo nám vyhovené. Váš úrad postúpil riešenie tohto problému na MP a RV. Tu to riešili úradníci ministerstva, ktorý tento zákon pripravili na základe požiadaviek SPZ, aj keď sa oficiálne prezentoval ako vládny návrh. Máme dostatok dôkazov o tom, že tento zákon bol pripravený na požiadavku úzkej skupiny funkcionárov SPZ a v spolupráci s pracovníkmi MP, pričom účasť našich zástupcov bola odmietaná.  V r.2009 /za Vašej vlády/ bol schválený zákon č.274 o poľovníctve, ale ušitý na mieru SPZ, ktorý to aj pred prijatím verejne prezentoval. Slovenskí poľovníci potrebovali novelu zákona, ale nie takúto. Pri príprave zákona sa neakceptovali pripomienky odborníkov na poľovníctvo, ani širokej poľovníckej verejnosti. Zákon vytvoril nový, nekontrolovateľný orgán pre poľovníctvo – SPK (Slovenskú poľovnícku komoru). V zákone sa hovorí o tejto inštitúcií, ktorá bude riadiť slovenské poľovníctvo a o jej štruktúre. „Zaujímavým riešením“ je nepriame povinné členstvo v komore. Zákon priamo neprikazuje povinné členstvo v SPK, ale bez členstva vám nevydajú poľovný lístok, zmluvu o nájme výkonu poľovníctva je možno zaregistrovať iba PO (poľovníckej organizácii), ktorá je členom SPK. Tým je každý poľovník nútený byt členom SPK a taktiež každá PO musí byt členom SPK.SPK prebrala na seba niektoré kompetencie štátnej správy na úseku poľovníctva a to hlavne predlžovanie a vydávanie poľovných lístkov ( PL). Tieto peniaze za vydávanie a predlžovanie PL išli v minulosti do štátneho rozpočtu, ale teraz zostávajú  komore v sume 240 000 EUR ročne. V žiadnom susednom štáte sa PL nepredlžujú. Prechod kompetencií z lesných úradov na SPK nemalo vplyv na žiadnu úsporu štátu a je klamstvom, že zákon priniesol úspory v štátnej správe. Možno hovoriť len o zvýšených nákladoch štátu. Do SPK musia platiť aj  štátne podniky – Lesy SR a TANAP.Nechýbajú tieto peniaze v štátnom rozpočte? Ako to, že nikto z ministerstiev nepoukázal na zvýšené výdavky štátu a znížený príjem???SPK konštituoval SPZ (Slovenský poľovnícky zväz). Máme dostatok materiálov, aby sme spochybnili právnu subjektivitu tejto „poľovníckej“ organizácie. V zmysle zákona nemohla byť registrovaná, nespĺňala podmienky zákona. Navyše od r. 1990 nemala štatutára až do júla 2012, teda máme podozrenie, že všetky právne úkony sú zo zákona neplatné. Aj po podnete ministerskí úradníci nezákonný postup odobrili. Asi sú viac ako zákon.     A ako komora funguje? Sústreďuje sa na výber členského a dbajú na „záujmy komory“ v zmysle stanov, ktoré sú tiež v hrubom rozpore so zákonom.Keď už hovoríme o štátnej správe, je v poriadku, že vysokí štátni úradníci MP RV sú zároveň  funkcionármi v komore??? V zmysle stanov komory jej členovia nesmú konať proti záujmom komory. Každý poľovník, člen SPK - nech je to policajt, prokurátor, sudca, poslanec, predseda parlamentu, prezident republiky, ktorý bude konať „proti záujmom“ komory, môže byť vylúčený. To nepotrebuje žiadny komentár, to je skutočný obraz komory!        Prezident SPK a SPZ poslanec Smeru p. Lebocký, naprosto v rozpore so zákonom uzavrel zmluvu o nájme poľovného revíru Zádielská dolina pre tzv. ústredie SPZ a nájom sa platí z príspevkov členov SPZ. Ale ministerstvo sa ho za použitia veľmi zaujímavých argumentov zastalo a zrušilo rozhodnutie lesného krajského úradu o neplatnosti zmluvy. Zákon č.274/2009 bol schválený viac ako 90 poslancami NR SR, čím často argumentuje poslanec Lebocký. Pri schvaľovaní tohto zákona došlo k podvodu na poslancoch, minimálne neboli informovaní o následkoch, ktoré tento zákon vytvorením SPK spôsobil. Pokiaľ by boli podrobne informovaní, určite by ho neboli podporili možno ani všetci poslanci Smeru.Po schválení zákona sa začali vytvárať orgány SPK. Tieto schválil tzv. členské príspevky do SPK. Úplne náhodou najskôr došlo na ministerstve k prebonitácii poľovných revírov, samozrejme smerom hore. Na tomto základe a výmere revíru, musia platiť užívatelia PR každý rok členský príspevok do SPK, ľudovo zvaný výpalné. Tieto príspevky s charakterom dane však nepodliehajú zdaneniu!!!!Pýtame sa, aký vzťah má SPK k vlastníctvu pôdy, ako je možné, že vstupuje do výsostných práv právnických osôb a dávať si podmienku platnosti tejto zmluvy len ak je nájomca v komore?? Užívatelia revíru platia nájomné vlastníkovi pôdy a zároveň nezriedka vyšší nový tzv. členský príspevok do SPK. Zároveň zákon zvýšil nájomné za poľovné pozemky, aj  o 300%.SPK združuje všetky PO na Slovensku. Je tu najväčšia organizácia SPZ, ďalšia je SLOS Pribina Nitra a veľké množstvo malých PO, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu. V registri PO je ich viac ako 950. Chceme poukázať aj na skutočnosť, že SPK = SPZ. Prepojenosť medzi funkcionárskym obsadením komory a orgánov SPZ je takmer 100%,  od okresných a regionálnych štruktúr, až po najvyššie orgány SPK. Jednoducho totožní ľudia. Každý rok sa koná snem SPK, na ktorý ako delegáti prichádzajú funkcionári OPK / Títo delegáti schvaľujú a rozhodujú o výške členských príspevkov, o ich použití, kontrole a pod. Rozhodujú SAMI O SEBE!!!!! Vrcholom všetkého bolo, keď sme žiadali MP RV o prešetrenie niektorých skutočnosti, dostali sme odpoveď, že toto ministerstvo nemá právomoc kontrolovať túto inštitúciu !!!!!!!Pán premiér, na Slovensku je cca 57 000 poľovníkov, ktorí musia podľa tohto zákona každoročne prispievať do SPK – 3 EUR vždy k 1.11 na ústredie SPK, kde patrí poslanec Smeru, prezident SPK p. Lebocký, riaditeľ SPK p. Šuba a pár zamestnancov, /toto ústredie je totožné s ústredím SPZ/, sumu cca 171 000 EUR, ďalšie poplatky nezdaniteľné príspevky za revíry a poplatky za vydávanie a predlžovanie PL, ročne je to cca 1 500 000 EUR.Veľká časť týchto peňazí zostáva na OPK na okresoch. Títo ich používajú podľa svojich potrieb. Ako sme spomenuli táto skupina osôb - vedenie SPK a okresní funkcionári si každoročne na sneme SPK tieto poplatky upravujú, schvaľujú a rozhodujú o ich používaní, ale zároveň aj sami seba kontrolujú. Pýtame sa ako je to možné, že v čase krízy v ktorej sa naša spoločnosť nachádza, je to zákon vytvorený na objednávku úzkej skupiny bossov slovenského poľovníctva pod vedením poslanca Lebockého, ktorý im dal nekontrolovateľnú organizáciu a zabezpečil nekontrolovateľný zdroj príjmov formou výpalníctva. Inak sa to ani nedá nazvať.Takto funguje POLOVNÍCKA GORILA !!!!!Dovtedajšie vedenie SPZ stratilo monopol a vplyv na riadenie poľovníctva na Slovensku novelou zákona v r.1993, a preto hľadali spôsob, ako túto situáciu zvrátiť. To sa im aj podarilo vznikom SPK.Musíme konštatovať, že v situácií  v akej sa nachádza náš štát, keď sa stále hovorí o šetrení a pod. bossovia poľovníctva túto krízu absolútne nepociťujú a zdierajú členov. Nikým nekontrolovaná SPK organizuje rôzne ziskové akcie, ktoré vyzerajú ako veľmi prospešné pre všetkých poľovníkov, prisvojilo si práva iných občianskych združení,  zavádza praktiky v rozpore so zákonom. Napríklad povinné streľby, ktoré zákon nevyžaduje.  Všetko toto sa deje na základe zákona č.274/2009 o poľovníctve,  ktorý bol už aj niekoľko krát novelizovaný, ale vždy podľa požiadaviek poslanca Lebockého a spol. a hlavne vďaka poslancom strany SMER. No obsah noviel vždy len reagoval na naše poukazovanie na bezprávie a snažili sa to legalizovať. Výnimkou nie je ani posledná novela z marca tohto roku, ktorá ide aj do minulosti.V susednom Maďarsku bol v minulosti schválený  veľmi podobný zákon,  ale Maďarský ústavný sud zrušil povinné členstvo, aj povinné poplatky do maďarskej poľovníckej komory. Žeby mali iné európske právne princípy? Ani my nie sme profesionáli, poľovníctvom sa neživíme. Vykonávame len voľno časovú aktivitu. Za svoje peniaze nakupujeme kŕmenie, dopravu, liečivá. A za svoje platíme nájom za revír. A ešte máme živiť aj čosi nasilu?Pán predseda vlády, ste predsedom vlády všetkých občanov tohto štátu, nie iba voličov Smeru, žiadame Vás, zastavte túto nespravodlivosť a bezprávie. Vaša funkcia predsedu vlády a predsedu strany Smer Vám dáva možnosť zmeniť tento zákon, o ktorom si myslíme, že je proti 57 000 občanom tohto štátu, v rozpore s Ústavou, ale aj v niektorých paragrafoch v rozpore so zdravým rozumom. Argument, že o tom rozhodnú poslanci neobstojí, pretože ak to bude Vaše rozhodnutie, poslanci Smeru to schvália.Za súčasný zákon je však jednoznačne zodpovedná Vaša strana, jej poslanci a Vy ako predseda vláda a predseda strany Smer.Musíme konštatovať, že za vlády p. Mečiara sa rozdávali ako trafiky poľovné revíry, za Vašej vlády dostal poslanec Lebocký ako trafiku celé slovenské poľovníctvo !!!! Nemáme nereálne požiadavky, chceme len zastaviť pokračujúce bezprávie, ktorého obeťami sú tí, ktorí poľovníctvu obetujú veľmi veľa -  slušní členovia poľovníckych organizácií, ktorí sa starajú o zver bez ohľadu na ročnú dobu a verte nám, dobre to robia napriek zákonu!Žiadame Vás o podporu našich požiadaviek!!!!     •        zrušenie povinného členstva v SPK•        zrušenie predlžovanie PL•        riadnu novelu zákona o poľovníctve, ktorá bude na prospech všetkých poľovníkov a nie len úzkej skupiny funkcionárov SPK = SPZTých zmien je treba viac, celý zákon, no začnime niečím, čo máme možnosť v krátkom čase zmeniť. Toto nie je úsilie o politické body, ale posledná možnosť, ako sa vrátiť  zo zlej cesty. Je to naše úsilie o udržanie našich poľovníckych tradícií a hodnôt, medzi inými i morálnosť a slušnosť.Ak sa v tomto nič nezmení, sme pripravení  podať cez poslancov sporné paragrafy tohto zákona na Ústavný sud a taktiež máme pripravené podanie na Európske inštitúcie.  V Nitre, 11.12.2013               SLOS Pribina                        Mojmír Gera,                                             ZPO HUBERT                       Ing. Peter Cagala 


počet zobrazení: 2 220
počet hlasov: 16
kategória: iné
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

prvá škola vábenia jeleňovZelené zápisky z poľovníckych chodníkov