podnalov.sk
dnes je utorok,  17. máj 2022,  meniny má Gizela,  spln: ,  dnes východ slnka: 04:07,  dnes západ slnka: 19:18
IBO

návrh zákona o psoch - článok

autor: off apple
pridané: 9.5.2013 13:01

Zákon č. 282/2002 Z. z.zo 16. mája 2002,ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. .../2012 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)§ 2

Vymedzenie pojmovNa účely tohto zákonaa) zvláštnym psom je pes

1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)

2. používaný horskou službou,

3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)

4. poľovný,

5. ovčiarsky,

6. so špeciálnym výcvikom4a),

7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka alebo spoločenské zviera alebo hospodárske zviera (ďalej len „zviera“) bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)

c) psom so sprísneným držaním je pes, okrem zvláštneho psa, ktorého výška v kohútiku je najmenej 40 cm,d) krížencom je pes, ktorý má znaky a vlastnosti plemien psov uvedených v prílohe, bez preukazu o pôvode, ktorý spĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 7a písm. a),d) chovným priestorom alebo zariadením na chov je priestor, zariadenie, pozemok alebo stavba, v ktorej sa chová alebo rozmnožuje pes,e) vodením psa je usmerňovanie pohybu a správania psa jeho držaním na vôdzke alebo povelmi alebo vykonávanie dohľadu nad psom, a to aj na prechodný čas alebo v čase voľného pohybu psa,f) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak  sa používa na účel, na ktorý je určený.§ 2aSprísnené držanie psov(1)  Držať alebo vodiť nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním môže len osoba odborne spôsobilá na ovládanie psa.(2)  Odborná spôsobilosť na ovládanie psa sa preukazuje dokladom o absolvovaní kynologického školenia, ktorý vydá poverená organizácia podľa § 2b ods. 1, osvedčením o absolvovaní kynologického školenia na ovládanie psa alebo zvláštneho psa alebo iným dokladom o odbornej spôsobilosti na ovládanie psa vydaným v inom členskom štáte Európskej únie.(3)  Ak držiteľ nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním nie je odborne spôsobilý na ovládanie psa podľa odseku 1, je povinný dať psa do držby osobe odborne spôsobilej na ovládanie psa.(4)  Nebezpečného psa a psa so sprísneným držaním možno chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, len na základe schválenia tohto priestoru alebo zariadenia poverenou organizáciou podľa § 2b ods. 1.(5)  Držiteľ psa, ktorý sa stal nebezpečným, je povinný začať kynologické školenie na získanie odbornej spôsobilosti na ovládanie psa do 30 dní odo dňa, kedy k útoku psa došlo.(6)  Ak sa pes stane nebezpečným, vlastník chovného priestoru alebo zariadenia na chov tohto psa a priestoru stráženého týmto psom je povinný požiadať poverenú organizáciu podľa § 2b ods. 1 o schválenie tohto priestoru alebo zariadenia do 30 dní odo dňa, kedy k útoku psa došlo.(7)  Držiteľ psa je povinný viditeľne označiť chovný priestor alebo zariadenie na chov psa upozornením, že ide o priestor, v ktorom sa chová pes a priestor, ktorý je strážený psom, upozornením, že priestor je strážený psom.§ 2bPoverená organizácia(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe žiadosti poverí na činnosti podľa odseku 2 právnickú osobu zameranú na kynológiu a kynologický výcvik (ďalej len „poverená organizácia“), ak máa)     na svoju činnosť zabezpečenú osobu odborne spôsobilú v oblasti kynológie,b)     materiálne a technické prostriedky, priestor a pomôcky potrebné na výkon kynologického školenia.(2) Poverená organizáciaa)     vykonáva kynologické školenie zamerané na ovládanie nebezpečného psa a psa so sprísneným držaním a vydáva doklad o jeho absolvovaní,b)     odborne posudzuje a na základe stanoviska obce a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy schvaľuje chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu5a) a požiadavky na držanie psa v tomto priestore alebo zariadení,c)     spolupracuje s obcou pri schvaľovaní chovného priestoru alebo zariadenia na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestoru stráženého takýmto psom a pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 7 až 10,d)     zapisuje do databázy absolventov kynologického školenia zameraného na ovládanie nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a schválené chovné priestory alebo zariadenia na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestory strážené takýmto psom (ďalej len „databáza“) údaje podľa odseku 3.(3) Databáza obsahuje tieto údaje:a)     meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt absolventa kynologického školenia zameraného na ovládanie nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním, dátum vydania a číslo dokladu o absolvovaní kynologického školenia,b)     adresu chovného priestoru alebo zariadenia na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestoru stráženého takýmto psom a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt osoby, pre ktorú bol priestor schválený podľa odseku 2 písm. b).(4) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojom webovom sídle vedie verejne prístupnú databázu podľa odseku 3.(8)  (5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vydáva na požiadanie poverenej organizácie stanovisko, či chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom, spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu;5a) stanovisko je pre poverenú organizáciu záväzné.(9)  (6) Ministerstvo odníme poverenej organizácii poverenie, ak poverená organizácia prestane spĺňať podmienky na poverenie a nevykonáva činnosť, na ktorú bola poverená.§ 3

Evidencia psov(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,c)              c) plemeno psa alebo údaj, že ide o kríženca,d)              c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,e)              d) údaj o odbornej spôsobilosti na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2 a údaj o schválení chovného priestoru alebo zariadenia na chov podľa § 2a ods. 4,f)               e) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,

f) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)g) skutočnosť, že ide o psa so sprísneným držaním,g)              h) dátum a miesto narodenia psa, ak je známe,h)              i) úhyn psa,i)               j) stratu psa. (4) Vznik alebo zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od vzniku alebo zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je pes evidovaný.(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom alebo psom so sprísneným držaním. Známka nebezpečného psa musí mať tvar štvorca. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.(7) Obec v spolupráci s poverenou organizáciou preverí, či nebezpečný pes alebo pes so sprísneným držaním, ktorý sa zdržiava v obci, je prihlásený v evidencii. Obec vykoná kontrolu aj na základe podnetu.(8) Zamestnanec obce poverený výkonom kontroly podľa odseku 7 (ďalej len „kontrolór“) sa pri výkone kontroly preukazuje písomným poverením vydaným obcou. Kontrolór vyhotoví o vykonanej kontrole záznam.(9) Kontrolór je pri výkone kontroly oprávnený požadovať od držiteľa psa informácie a súčinnosť a vstupovať do chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa alebo priestoru stráženého psom, ktorý súvisí s predmetom kontroly.(10) Držiteľ psa je pri výkone kontroly povinný poskytnúť kontrolórovi na jeho požiadanie informácie a súčinnosť a je povinný strpieť vstup kontrolóra do chovného zariadenia, chovného priestoru a priestoru stráženého psom, ktorý súvisí s predmetom kontroly.§ 4

Vodenie psa(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Pes musí byť pri vodení mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov vedený na vôdzke, ak tento zákon neustanovuje inak, a musí mať obojok, na ktorom je uvedené meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa alebo adresa chovného priestoru alebo zariadenia na chov.(2) Nebezpečný pes musí byť pri vodení mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov vedený na vôdzke a musí mať nasadený náhubok okrem miest vymedzených na voľný pohyb psa. Vodiť nebezpečného psa psa so sprísneným držaním mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Ten, kto vodí nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, je povinný mať pri sebe doklad preukazujúci jeho odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2.(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, ak takúto osobu nie je možné zistiť zodpovedá majiteľ psa.(4) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe alebo zákonnému zástupcovi osoby, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, a preukázať sa dokladom totožnosti; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe alebo zákonnému zástupcovi osoby, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Držiteľ psa je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5) do dvoch dní písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade oznámiť obci, v ktorej k pohryznutiu došlo; obec, v ktorej k pohryznutiu došlo, zabezpečí informovanie obce, v ktorej je pes evidovaný, ak ide o rozdielne obce.(5) Voľný pohyb psa staršieho ako 6 mesiacov je na miestach prístupných verejnosti zakázaný okrem miest podľa § 5 ods. 1 písm. a).(6) Vstup so psom je zakázaný na športoviská, detské ihriská a do areálov škôl a školských zariadení; vstup môže jednorazovo povoliť obec.(7) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.§ 5

Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami(1) Obec všeobecne záväzným nariadením určí miesta, kde jea) voľný pohyb psa povolený,

b) vstup so psom zakázaný.(2) Obec viditeľne označí miesta podľa odseku 1,a)               vymedzí miesta, kde je voľný pohyb psa povolený.b)     (3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením upraviť podrobnosti o postupe pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 7 až 10.§ 6

Znečisťovanie miest prístupných verejnosti(1) Ak pes znečistí miesto prístupné verejnosti výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. (2) Podrobnosti o znečisťovaní miest prístupných verejnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.§ 7

Priestupky(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených,g) nepreukáže odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2 a 5 a § 8a ods. 1,h) neoznačí chovný priestor alebo zariadenie na chov alebo priestor strážený psom upozornením podľa § 2a ods. 7,i) chová nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo ho drží v priestore stráženom takýmto psom, ktorý nie je schválený podľa § 2a ods. 4 a 6 a § 8a ods. 2,j) odmietne poskytnúť obci súčinnosť pri výkone kontroly podľa § 3 ods. 7 až 10,k) nenahlási do 31. decembra 2013 do evidencie údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a g),l) nenahlási dátum a miesto narodenia psa, ak je známe, do 30 dní odo dňa jeho narodenia.(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neoznámi svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe alebo zákonnému zástupcovi osoby, ktorú pes pohrýzol alebo ktorej zviera pes pohrýzol, alebo sa jej nepreukáže dokladom totožnosti,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do dvoch dní obci, v ktorej k pohryznutiu došlo, že pes pohrýzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,5)

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil miesto prístupné verejnosti,g) nepreukáže odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2,h) nespĺňa podmienky vodenia psa podľa § 4 ods. 1,i) nespĺňa podmienky vodenia nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním podľa § 4 ods. 2.(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f), h) a l) a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1400 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 700 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. g), i) až k) a odseku 2 písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 2000 eur.(4) Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť aj prepadnutie psa alebo zhabanie psa za podmienok podľa osobitného predpisu.6)(5) Pri útoku psa správny orgán môže rozhodnúť o kastrácii psa alebo o utratení psa. Rozhodnutie o utratení psa je súčasťou výroku o prepadnutí psa alebo o jeho zhabaní. Náklady kastrácie psa a utratenia psa uhrádza držiteľ psa; ak sa nepodarí zistiť držiteľa, náklady uhrádza obec.(6) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní kontrolór, obecná polícia a orgán Policajného zboru.(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)(8) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.§ 7aSprávne delikty(1)  Ministerstvo uloží poverenej organizácii pokutu od 500 eur do 5 000 eur, aka)     nevykonáva kynologické školenia podľa § 2b ods. 2 písm. a),b)     odborne neposudzuje chovný priestor alebo zariadenie na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestor strážený takýmto psom podľa § 2b ods. 2 písm. b),c)     nespolupracuje s obcou podľa § 2b ods. 2 písm. c),d)     nezapisuje do databázy údaje podľa § 2b ods. 3. (2)            Ministerstvo prihliada pri ukladaní pokuty na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti poverenej organizácie.(3)            Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.(4)            Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.(5)            Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.§ 7bSplnomocňovacie ustanovenieMinisterstvo všeobecne záväzným právnym predpisom upraví podrobnosti oe)     a) požiadavkách na preukaz o pôvode psa,f)     b) žiadosti o poverenie poverenej organizácie,g)    c) spôsobe získavania odbornej spôsobilosti na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2,b) požiadavkách na držanie psa v chovnom priestore alebo zariadení na chov nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním a priestore stráženom týmto psom podľa § 2b ods. 2 písm. b).§ 8

Prechodné ustanovenia(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1, splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.§ 8aPrechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2013(10)         (1) Držiteľ nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 30. júna 2014 získať odbornú spôsobilosť na ovládanie psa podľa § 2a ods. 2.(11)         (2) Držiteľ nebezpečného psa alebo psa so sprísneným držaním je povinný do 30. júna 2014 mať chovný priestor alebo zariadenie na chov takéhoto psa a priestor strážený takýmto psom schválený podľa § 2a ods. 4.(3) Držiteľ psa je do 31. decembra 2013 povinný do evidencie nahlásiť údaje podľa § 3 ods. 3 písm. c) a g).§ 9

Účinnosť Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Prílohak zákonu č. 282/2002 Z. z.Zoznam plemien psov so sprísneným držanímPittbull teriérBandogStredoázijský ovčiakKaukazský ovčiakJuhoruský ovčiakAmerický staffordshirský teriérŠarplaninacTornjakBrazílska filaTosa inuKangalAmerický buldogBoerboelMoskovský strážny pesSaarloský vlčiakArgentínska dogaRotvajlerRhodézsky ridgebackNemecký ovčiakČeskoslovenský ovčiakDobermanBulteriérKanárska dogaČierny ruský teriérThajský ridgebackBulmastifBoxerSlovenský čuvačKuvaszKomondorChow chowFlámsky bouvierBradáč veľkýAkita inuBeauceronMalorská doga.-------------------------------------------------------------------------/1/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži./2/Napríklad zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov./3/ Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov./4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.4a) § 25 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.5) § 24 a 25 Trestného zákona.5a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 


počet zobrazení: 1 757
počet hlasov: 1
kategória: poľovné psy
 

Aký je dôvod vášho označenia za nevhodný?

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
www.LUK.sk