podnalov.sk
dnes je utorok,  17. máj 2022,  meniny má Gizela,  spln: ,  dnes východ slnka: 04:07,  dnes západ slnka: 19:18
IBO
JUDr. Norbert Horváth (advokát) Advokátska kancelária

Nevydanie značky na označenie ulovenej zveri PH. - právna poradňa

autor: off valdo35
pridané: 20.2.2021 16:36
Zdravím Vás pán doktor. Prosím Vás o Váš právny názor. Má Poľovný hospodár (PH) samostatne právomoc rozhodnúť, že nevydá členovi PZ na ďalší lov značku na označenie ulovenej zveri, ak tento člen PZ pri poslednom love napr. prestrelil vekovú triedu, pohlavie atď... Člen PZ má právoplatnú povolenku na lov s vyznačením zveri, ktorú ešte môže loviť odsúhlasenú členskou schôdzou. Člen PZ ešte za daný skutok nebol právoplatne disciplinárne potrestaný. PH takúto právomoc neschválila členská schôdza a ani mu takáto právomoc neprináleží v nijakom z odsekov Stanov toho PZ. Toto PZ je členom SPZ. Poprosím Vás, ktoré ustanovenie zákona, vyhlášky alebo... dovoľuje, že PH môže samostatne rozhodnúť o nevydaní-nepridelení značky členovi PZ, ktorý má platnú povolenku a nie je obmedzený právoplatným disciplinárnym trestom na lov. Zákon č. 274/2009 Z. z § 19 ods. (10) písm. a) „PH je oprávnený prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkej šelmy“ Ďakujem Vám za odpoveď a Váš čas S úctou Vlado.
počet zobrazení: 1 387
právnik radí:
Dobrý deň valdo35, ust. § 19 zakotvuje v ods. 9 povinnosti a v ods. 10 oprávnenia poľovníckeho hospodára. Chcem zdôrazniť, že aj napriek tomu, že Disciplinárny poriadok SPZ definuje dočasné obmedzenie lovu zveri ako jedno z disciplinárnych trestov, na vydanie povolenia na lov zveri a tým pádom ani na vydanie značky na označovanie ulovenej zveri nie je zákonný nárok. Prepáčte, ale skúste si "upratať na vlastnom dvore" ...

S pozdravom JUDr. Norbert Horváth, advokát

komentáre

zoradiť
off valdo35, 2.8.2021 o 8:47

Zákon určite nie je v rozpore s Vyhláškou! Slovo „oprávnený prideľovať“ = „kompetentný prideľovať“ v zmysle Vyhlášky 344/2009 Z.z. § 76 ods. (3), PH NIE JE TEN, ktorý o tom rozhoduje! PH je povinný robiť to, čo v zmysle zákona a vyhlášky odsúhlasí uživateľ PR a ak užívateľ odsúhlasí povolenie na lov zveri, PH a štatutár PZ sú povinný vydať a podpísať... Ak tak neurobia, mám za to, že sa jedná o svojvôľu a neplnenie si povinností.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on hunternh, 17.6.2021 o 17:26

Myslím to úplne vážne, vyhláška nemôže byť v rozpore so zákonom a zákon hovorí v tomto smere o oprávnení ....

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mjmjlj1966, 16.6.2021 o 6:59

Neplnenie si oprávnení podľa § 19 ods. 10 písm. a) , b) zákona o poľovníctve s ohľadom na § 76 ods. 3 vyhlášky, nepovažujete za činnosť v rozpore so zákonom? To asi nemyslíte vážne?

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

on hunternh, 14.6.2021 o 16:50

Pán Juríček, ale keď vydanie značky je oprávnenie a nie povinnosť, o akom priestupku hovoríme?

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off mjmjlj1966, 11.6.2021 o 8:37

Dajte podnet na priestupkové konanie na OÚ, PLO, podľa § 76 ods. 2) zákona o poľovníctve. "Priestupku sa dopustí poľovnícky hospodár, ak si neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 alebo iné povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo vykonáva činnosť, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom. T.Z. , ak vydá povolenku na lov zveri a podpíše ju spolu so štatatutárom užívateľa PR, a nepridelí značku, môže sa dopustiť priestupku.

dať hlas príspevku | počet hlasov: 0

off Stagstalker, 1.3.2021 o 16:59

Skúsim prispieť aj mojím pohľadom, možno vyvolá diskusiu. Zákon o poľovníctve hovorí, že hospodár je oprávnený, nie povinný vydávať značku na označenie ulovenej zveri, s tým je potrebné súhlasiť. Na druhej strane, zákon o poľovníctve hovorí (vopred sa ospravedlňujem, že tu nebudem uvádzať aj konkrétne §, ale dôležitý je skôr obsah a podľa neho sa dajú dohľadať): Každý, kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na lov zveri, musí mať pri sebe poľovný lístok, povolenie na lov zveri a doklady podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak.29) V povolení na lov zveri musia byť uvedené osobné údaje držiteľa poľovného lístka (ďalej len „poľovník“), a to meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, údaje o druhu zveri, jej pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť, a doba platnosti povolenia. Každý kus ulovenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje značkou na označenie ulovenej zveri (ďalej len „značka“), ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej uhynutej alebo inak usmrtenej raticovej zveri alebo veľkej šelmy, s ktorou sa manipuluje s cieľom jej zužitkovania. Po ulovení raticovej zveri alebo veľkej šelmy je strelec alebo sprievodca povinný a) založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom pridelenú značku a vyznačiť na značke dátum ulovenia zveri, b) zaznamenať do povolenia na lov zveri dátum a čas ulovenia zveri, druh ulovenej zveri a číslo založenej značky, c) predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri a veľkej šelmy tieto na vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe. (3) Osoba, ktorá nemôže zver označiť značkou, nesmie s nájdenou zverou hýbať, prevážať ju ani si ju celú alebo jej časť privlastniť. (4) Ulovenú raticovú zver a veľkú šelmu možno v poľovnom revíri a pri preprave k poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe prepravovať iba so založenou značkou. 7) Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Stratu značky je povinná osoba, ktorej značka bola vydaná, ihneď oznámiť poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár oznamuje stratu značky príslušnému okresnému úradu najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o strate značky dozvedel. Čiže keď to prehnám do extrému, môže podľa mňa nastať aj situácia, že dotyčný uloví zver podľa platného povolenia na lov a so zverou už ďalej nebude (lebo nesmie) manipulovať. Následne by mal zavolať hospodárovi nech príde zver označiť- a použitú značku mu následne pri tom mal dopísať a vyznačiť do povolenia na lov zveri. Zákon totiž neuvádza, že pri vstupe do revíru musí mať so sebou poľovník aj značku, resp. že bez značky nemôže loviť- na lov ho oprávňuje povolenka, nie značka ako taká. Zákon taktiež nikde explicitne nehovorí (aspoň som to nikde nenašiel), že značka musí byť osobe pridelená pred ulovením zveri, podľa môjho názoru mu môže byť pridelená aj pred manipuláciou s ňou, tak aby bolo splnená podmienka zaznamenania tejto značky do povolenia na lov zveri. Ohliadnuc od uvedeného, môže nastať situácia, že pri love sa z nedbanlivosti stane, že po výstrele budú ulovené dva kusy (napr. prekrytím sa zveri v čase výstrelu) a osoba už bude mať len jednu plombu...čiže zákon musí pamätať aj na takéto nie celkom irelevantné situácie. Ak by hospodár bez zákonného dôvodu či podkladu odmietol následne značku prideliť a so zverou umožniť manipulovať za účelom jej prevozu a spracovania, treba si položiť otázku či týmto konaním nevzniká škoda združeniu či poľ. spoločnosti (minimálne v hodnote diviny) a kto za ňu nesie zodpovednosť. Existujú totiž aj nejaké veterinárne normy, ktoré hovoria, do akého času je vhodné divinu ošetriť či spracovať. Do pozornosti však dávam aj vyhlášku 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, kde v § 76 ods. 3 je uvedené "Značku vydáva poľovnícky hospodár spolu s povolením na lov zveri." Čiže môj názor je taký, že síce na značku zo zákona nie je právny nárok (keďže hospodár je oprávnený ju vydať), na druhej strane uvedené oprávnenie (ktoré hospodárovi priznáva zákon) spresňuje podzákonná norma vo forme vyhlášky- ktorá hovorí, že značku vydáva poľovnícky hospodár spolu s povolením na lov zver. Uvedené vyššej právnej norme neodporuje a slovko vydáva by som vnímal ako jeho povinnosť (resp. zákonodarcom vnímaný predpoklad) ju vydať pokiaľ do povolenky dá druh zveri, ktoré je potrebné značkou označiť. Ináč by vo vyhláške zákonodarca použil skôr slová môže vydať, resp. je oprávnený vydať atď... Rovnako by sa strácal význam vystavenia povolenia na lov zveri poľovníkovi za súčasného nevydania mu plomby, pokiaľ dostane povolenie na lov zveri, ktorá po ulovení a pri manipulácii s ňou musí byť značkou označená. "Blokovanie" lovu týmto spôsobom mi skôr príde ako svojvôľa, nie oprávnenie zo zákona. Zákon aj vyhláška totiž podľa mňa predpokladajú, že pokiaľ osoba disponuje povolením na lov zveri, hospodár mu značku vydá. V opačnom prípade prichádza do úvahy situácia ako som popísal. Že teda poľovník zver uloví, ale ďalej s ňou nebude manipulovať až do času založenia značky, ktorú potom uvedie s ostatnými údajmi v povolenke. Osobne si myslím, že obmedzovanie osoby v love bez nejakého zákonného podkladu (rozhodnutie výboru, členskej schôdze, disciplína, odňatie povolenky, porušenie stanov atď.) nemá oporu v zákone a ide o svojvôľu zo strany hospodára, pričom v prípadnom súdnom konaní by asi ťahal za kratší koniec. Lebo podľa mňa samozrejme práva ma aj osoba, ktorej bola povolenka vydaná, za predpokladu, že plní svoje povinnosti rovnako ako zvyšok osôb, ktoré tieto povinnosti majú uložené a ktoré v danom revíri poľujú....

dať hlas príspevku | počet hlasov: 5

reklama

Zelené zápisky z poľovníckych chodníkov
ehunter.sk